Copyright Notice

 
Copyright Marijn Claeys, Denis No, 1995-2016.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt bij middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.
Alle rechten voorbehouden.

Door informatie in te sturen, geeft de indiener ook zijn toestemming om deze informatie te publiceren o.a. op n of meerdere websteks van mijnplatteland.com.

We streven naar zo correct mogelijke informatie maar kunnen nooit de juistheid en volledigheid van onze informatie op deze webstek garanderen voor welk gebruik dan ook en we kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

We zijn niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook
die door de lezer van deze webstek zou zijn genomen
op basis van de verstrekte informatie of gegevens over derden.
We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of vergissingen.

We zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of om het even welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze webstek, door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz...

Copyright 1995-2016.
Content may not be used or copied
without prior permission of the copyright holder.
 

Onze Gyssels Welkom-blz
Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Tak A
Tak B
Doorzoek deze website

MijnPlatteland homepage


Meest recente bijwerking: 06 December 2016