De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

This page in English
 

C VII b     August No

zoon van Pieter Joannes No (C VI) en Monica De Craene

Assenede 14/8/1838
x Kluizen 19/11/1870 Justine De Decker
Bentille 8/9/1930
 

August werd als elfde kind in het gezin van No-De Craene geboren in Assenede op 14-8-1838 rond 7 uur 's morgens.  In de namiddag trok vader naar het gemeentehuis om zijn pasgeborene aan te geven:

"Het jaer Achttien honderd acht en dertig, den 14den der maend augustus om vier uren namiddag, voor ons Jan Bernard Vanpeene, Burgemeester en beambte van den burgerstand der Gemeente Assenede, district van Eecloo, provincie Oostvlaenderen, is gekomen Pieter Joannes No, landbouwer, oud 52 jaren, woonende te Assenede, welke ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslacht, geboren heden om zeven uren des morgens ten zijnen woonhuyze, wijk Muykem, van hem verklaerder en van Monica De Craene, zijn huisvrouw, en waer aen hij verklaerd heeft te geven de voornaem van Augustus.

August No  Justine De Decker
Foto's van 1922:
August No
en Justine De Decker
door H. Smitz & Fils, Eecloo.

"Deze verklaering en vertooning zijn gedaen in tegenwoordigheyd van Augustus van Guyt, timmerman, oud 39 jaren, en Dsir De Ridder, schrijver, oud 25 jaren, beyde woonende te Assenede, en na voorlezing hebben den vader en de twee getuygen deze acte met ons onderteekend, terwijl de eerste getuyge verklaerde niet te kunnen schrijven."

Zijn moeder was reeds 46 jaar en zijn vader 52.  Zijn twee oudste broers waren reeds gestorven en zijn jongste broer is enige maanden later ook overleden.  Hij groeide op in de Fonteyne te Assenede.

Als 20-jarige diende hij zich aan te melden op het gemeentehuis om net als al zijn mannelijke leeftijdsgenoten een lot te trekken voor het al of niet vervullen van de militaire dienst.  Vader No had reeds voor zijn 4 oudere zonen een vervanger moeten zoeken en betalen, maar deze keer was het lot hen gunstig gezind: August trok het nummer 58 en werd van alle militaire verplichtingen vrijgesteld. (84)

Op 19 november 1870 huwde hij in Kluizen met Justina De Decker, dochter van Bruno en Maria Theresia De Jonghe.  Zij werd er geboren op 18 maart 1842.

Ze gingen boeren op Kluizen op de wijk die men Pachtgoed noemt.  Nu bestaan daar nog steeds enkele hoven van aan de zuidkant van de Industrieweg van Evergem naar Zelzate, maar ze hebben een industrile bestemming.  August is daar slechts een goede 10 jaar gebleven.  Rond Kerstmis 1880 - geen witte kerst maar heel nat met talrijke overstroomde wegen - verhuisde hij met zijn gezin naar de polders in St.-Margriete, waar een achterkleinzoon de boerderij nu nog voortzet.  Op 4 januari 1881 werd hij officieel in St. Margriete ingeschreven.

De boerderij is gelegen aan de zuidkant van de huidige Molenkreekstraat.  In 1714 is het perceel nr. 26 uit het 3de begin (te vergelijken met een sectie in de huidige kadasterplannen) eigendom van Joseph Bocxstael en werd het als volgt in het landboek beschreven:

"denselven Bocxstael ten noorteynde daer aen, ende aen de westsyde naest het noorteynde van tweede voorgaende parcheel, acht lijnen [1 lijn = 100 roeden], sestien roeden lants, metter hofstede daer op staende daer hij woondt metten noorthende aen voornoemde wegh."

De bovenste tekst "Selven mathijs als v(olgt)" werd er in 1731 bijgevoegd.  In de marge links staan de gebruikers.  In 1731 was de gebruiker ook proprietaris, de eigenaar dus.

In 1723 werd het hof gekocht door een zekere Domyn Matthys, die toen ongeveer een 26 ha land bezat.  In 1744 kocht hij ook perceel 1 uit het vierde begin (het huidige hof De Bast) en in 1750 de nummers 27, 28 en 29 uit het vierde begin, aan de overkant van de kreek. (110)

August was van Assenede.  Hij was in Kluizen verzeild geraakt.  Hoe vond hij een boerderij in Sint- Margriete?  We mogen niet uit het oog verliezen dat zulke afstanden toen slechts te paard of te voet konden overbrugd worden !  De familie De Decker was zeer goed bevriend met de E.H. Petrus Sonneville, vanaf 1861 onderpastoor in Kluizen.  Na het huwelijk van dochter Justine zal de onderpastoor ook wel met August in contact gekomen zijn en die vriendschapsbanden hielpen August de weg naar de polders kennen, toen E.H. Sonneville eind 1879 benoemd werd als pastoor van Waterland-Oudeman.

Hier is een uitweiding over het hof van St.-Margriete waar August No kwam boeren in 1881.

Ook moeder De Decker maakte de verhuis mee naar St. Margriete, waar ze op de gezegende leeftijd van 87 jaar op 22-10-1887 voor goed de ogen sloot.  Ze was reeds verschillende jaren blind.

August was schepen van St. Margriete van 24-2-1891 tot 6-1-1896.  Nadat hij en Justine in 1904 de boerderij aan hun enige zoon Emiel overlieten, genoten ze van een welverdiende rust in Bentille, waar Justine op 26-11-1920 naar de Schepper terugkeerde, pas een week na hun 50ste huwelijksverjaardag.  August overleefde haar nog bijna 10 jaar en stierf er op 8-9-1930.

Ze hadden zes kinderen.  In de geboorte-acten van de kinderen van August in Kluizen, staat de naam No, behalve bij Emiel waar de bediende het tegenwoordig meest voorkomende trema gebruikte: No.

 1. Marie Coralie No
  Kluizen 5-2-1872
  Huwde in St. Margriete op 23-6-1897 met Serafien Ryckaert, zoon van Dsir Rijckaert en Virginie De Vleeschauwer, geboren in Boekhoute op 28-2-1860.  Ze boerden in Watervliet op Blekkersdijk.  Marie Coralie stierf op 48-jarige leeftijd in Watervliet op 20-7-1920 en liet negen zonen na.  Serafien stierf in het zicht van de Tweede Wereldoorlog op 4-4-1940.
  Hier vindt u haar bidprentje.
   
 2. Emma No
  Kluizen 24-6-1873
  Trad in het klooster der E.Z. Franciscanessen op 2-6-1898 en werd er op 22-8-1900 geprofest.
  Zuster Ernestine — Emma No><br>
Zuster Ernestine, zoals ze genoemd werd in het klooster, overleed 
na een slepende ziekte te Ressegem op 16-1-1941. 
<a href=Hier vindt u haar bidprentje.
   
 3. Clotilde No
  Kluizen 5-9-1875
  Bleef ongehuwd en woonde bij haar ouders op Bentille, St. Jansstraat nr 1.  Daar is ze op 19-1-1960 overleden.  Hier vindt u haar bidprentje.
   
 4. Emiel No (C VIII c)
  Kluizen 11-7-1877
  x Watervliet 27-4-1904 Irma De Bock
  Watervliet 4-11-1955
   
 5. Maria Valentina No
  Kluizen 7-10-1880
  Was ongehuwd toen ze reeds op 19-1-1903 overleed in St. Margriete.
  Hier vindt u haar bidprentje.
   
 6. Elodie Margareta No
  St-Margriete 9-1-1884
  Schepen en gedelegeerden ambtenaar van "den burgerlijken stand" Pieter De Muynck schreef in de geboorte- en overlijdensakten dat August in de "Molenwegstraat" woonde.  Het kind werd om 2 u. 's morgens geboren en het heeft slechts 17 uur lang geleefd.  Werd het gedoopt in de kerk voor of na de vertoning ?  Wat was haar gezondheidstoestand bij de vertoning aan de Heer De Muynck om 16 uur ?
   

De ouders van August:
Pieter Joannes No (C VI) en Monica De Craene

Naar de top van deze blz
Onze No Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  04-08-2018