Joannes Ryckaert - A IIa 

A IIa - Joannes Ryckaert

fs Petrus en Catharina Van Waes

° Kaprijke 9/6/1645
x St-Laureins 26/3/1677 Joanna Van Speybroeck
xx St-Laureins 3/6/1686 Maria Bauwens
xxx St-Laureins 4/9/1688 Joanna De Wispelaere
x4 St-Laureins 12/1/1698 Anna Goethals
† St-Laureins 3/9/1699
 

Joanna Van Speybroeck († St-Laureins 14/4/1685) was de weduwe van Christoffel Van Hecke.  Ze had van hem drie kinderen gekregen: Joannes, Petronella en Andreas.  Joanna was dus de moeder van Petronella Van Hecke die in 1679 huwde met Judocus Ryckaert, fs Judocus en Elisabeth De Coorebyter.  Zo werd Joannes, die een oom was van Judocus, door zijn huwelijk met Joanna Van Speybroeck, stiefvader van Petronella Van Hecke en stiefschoonvader van diens echtgenoot, Judocus Ryckaert.

Maria Bauwens is overleden op 18/1/1687 bij het kinderbed van Petrus Ryckaert die er geboren werd op 16/1/1887 en er begraven werd op 5/2/1687.

Joanna De Wispelaere (° Eeklo 3/9/1667 - † St-Laureins 25/5/1696) was de dochter van Lucas en van Joanna Van Vlaenderen.

Er kwamen geen kinderen uit het huwelijk van Joannes Ryckaert met Joanne Van Speybroeck.

Joannes Ryckaert was een zeer welstellend landbouwer geweest, alhoewel hijzelf geen bezittingen had, maar de goederen beheerde die uit de nalatenschap van zijn eerste vrouw Joanna Van Speybroeck gekomen waren, evenals deze die hij uit de erfenis van zijn derde echtgenote Joanna De Wispelaere had verworven.

De staat van goed die op 24 maart I686, na het overljden van zijn eerste echtgenote, Joanna Van Speybroeck, door de wet van Eeklo werd opgemaakt, vermeldt de volgende bezittingen:

 1. een hoeve met woonhuis, schuur, stallingen, ovenbuur en wagenhuis, omgeven door een boomgaard en met zes gemet bijgaande landerijen, gelegen te Eeklo in de Moerstraat waar zij woonden, verworven uit de erfenis van de ouders van Joanna Van Speybroeck.
 2. 2 gemet 200 roeden land, gelegen als voren.
 3. 3 gemet land, genaamd de blancke meersch, gelegen te Sint-Laureins.
 4. 2 gemet land, de planterije genaamd en beplant met eikplantsoenen, gelegen te Eeklo in de Waai, langsheen de Moerstraat en het Vincentiusstraatje.
 5. 6 gemet land gelegen te Eeklo in de Waai, aan de Moerstraat.
 6. 100 roeden land in de Ziedelingen.
 7. 2 gemet 282 roeden land in de Eeklose Waaiakker aan de Watergang, naast het land van Judocus en Carel Ryckaert.
 8. Een hofstede met woonhuis en schuur, omgeven van een boomgaard en 200 roeden land in de Rijbekakker te Kaprijke, langsheen de straat die loopt van Kaprijke naar Eeklo en verpacht aan Lieven Herpelinck.
 9. 3 gemet land in de Moerkens te Kaprijke, langsheen de Kleemstraat, palende aan het land van de kinderen van Gheleyn De Coorebyter.
 10. Een half gemet land te Kaprijke in de Berken aan de Zuidstraat.
 11. 6 gemet land in de Waai, langs de Waaistraat te Eeklo.
   

Hier dient opgemerkt, dat veel van deze eigendommen bezet waren met renten, in andere woorden, dat ze belast waren met hypotheken.  De hoeve was belast met een rente van 6 pond groten per jaar tegen een intrest van 6,25 procent.  Een rente van 2 pond 10 schellingen kwam ten gunste van Joris Van Ooteghem, bezet op 3 stukken land in de Waaistraat te Eeklo.  Een andere rente van 4 pond groten was opgenomen bij Jacques Dherckers, ter waarde van 6 pond groten, tegen een intrest van 6,25%, bezet op twee partijen land in de Moerkens te Kaprijke.

Een rente van 10 pond groten, bezet op een partij schorreland van 10 gemet groot in de Kleempolder te Kaprijke.  Een bezette rente van 3 pond groten, intrest 6,25% ten gunste van Willem Van Lokeren, bezet op 5 gemet land, genoemd de Blanke Meersen, gelegen binnen Sint-Laureins langsheen de St Jansstraat.

Tenslotte nog twee renten van 16 pond groten, intrest 6,25%, ten profijte van Maarten De Brouwer, bezet op een stuk land binnen Sint-Laureins in de St Jansstraat.

De veestapel bestond uit: 2 paarden, 5 koeien, 1 rund, 2 kalveren en twee zwijnen.  Er is nog sprake van vier korven bijen in de "bijenstal".

Al de baten werden geschat op een waarde van 356 pond groten, maar de lasten daarentegen werden geraamd op 282 pond groten.  Alles wel beschouwd stond Joannes, gezien zijn hoge renteschulden, er toch niet zo schitterend voor.

De staat van goed die na het overlijden van Joannes' derde echtgenote, Joanna De Wispelaere, op 20 februari 1698 door de wethouders van Eeklo werd opgemaakt, ziet er al heel wat soberder uit dan de voorgaande van 24 maart 1686 en laat duidelijk zien dat Joannes er op die twaalf jaar na het overlijden van zijn eerste vrouw zeker niet was op vooruit gegaan.

Wij noteerden zijn bezittingen als volgt :

 1. Een behuisde hofstede met twaalf gemet land, die hij slechts voor de helft bezat, vermits de andere helft toebehoorde aan Joannes Van Vooren, die gehuwd was met de zuster van Joanna De Wispelaere.  Deze hoeve bevond zich te Eeklo langsheen de Moerstraat en kwam uit de erfenis van Jacob Van Speybroeck, de vader van Joannes eerste vrouw.  Ook deze eigendom was belast met een hypotheek van 6 pond groten ten gunste van Anna Van Oxelaere te Brugge.
 2. 6 partijen land te Eeklo in de Rostijnakker, langsheen de Moerstraat in de nabijheid van de Vlotstraat en de Waai, samen meer dan 6 gemet groot en eveneens afkomstig uit hogergenoemde erfenis.
 3. 2 partijen land in de Noordakker te Eeklo, dichtbij de Waaistraat en de Watergang, komende uit voorgenoemde verkaveling en bezet met een rente van 5 pond groten 's jaars, tegen 6,25% intrest, ten gunste van Tobias Vande Kerckhove te Eeklo.
 4. Een stuk land van 2 gemet groot in de Buschakker te Eeklo, dichtbij de Watergang, gekocht van Guillaume Van Vaerewyck en belast met twee diverse hypothecaire leningen.
 5. Een strook land van 150 roeden aan het Ziedelingestraatje, komende uit geciteerde verkaveling.
 6. 4 partijen land in de polder te St.-Jan-in-Eremo, samen 6 gemet groot.
 7. 6 gemet land in de Waai, langsheen de Waaistraat, dichtbij de Oliemolenweg, komende uit genoemde erfenis.

Op het hof van Joannes Ryckaert stond een duiventoren waar een groot aantal duiven nestelden, want verscheidene landbouwers stonden nog betalingen schuldig aan het sterfhuis, voor het aankopen van in totaal niet minder dan 38 vaten duivenmest en ook de landerijen van Joannes zelf waren daarmede gemest.

De veestapel was ongeveer dezelfde als bij het opmaken van de eerste staat van goed in date 24 maart 1686 : 2 paarden en een veulen, 4 koeien en een kalf, twee mestvarkens en vier magere.

Joannes Ryckaert, die na het overlijden van zijn derde echtgenote, Joanna De Wispelaere, hertrouwd was met Anna Goethals, overleed zelf te Eeklo op zijn hoeve in de Moerstraat op 4 november 1699.  De inventaris van zijn goederen was ondertussen zeer sober geworden.  Er bleven slechts 10 pond groten als batig saldo om onder de erfgenamen te verdelen.  Dit laat zich enigszins verklaren om reden dat het overlijden van Joannes de derde erfenis met zich bracht en zowel de kinderen uit zijn twee eerste huwelijken als deze uit het derde huwelijk hun deel hebben gekregen.  Het hof was dus de enige eigendom die nog in onverdeeldheid was gebleven en waarin Joannes zelf maar de helft in naakte eigendom bezat, terwijl de andere helft aan zijn dochter Judoca Josaphine toebehoorde, die hij bij zijn derde vrouw had gekregen.  Wij veronderstellen dat Joannes een groot deel van zijn eigendommen heeft moeten verkopen om zijn hypothecaire leningen, die hem kennelijk boven het hoofd waren gestegen, te kunnen aflossen.

Na het overlijden van Joannes ging de financiële toestand van het bedrijf nog verder achteruit.  Op 4 februari 1702 verkocht zijn weduwe Anna Goethals, met toestemming van de voogden van haar nog minderjarige kinderen, al de overgebleven eigendommen van de nalatenschap, o.a. de hofstede waarop zij woonde en diverse partijen land.  Het waren vooral deze goederen die met zware hypothecaire renten belast waren (SAE 833 blz 88v tot 91). Ondertussen was Anna Goethals hertrouwd met Joos Van Meenen. (SAE 833 blz 133).

Opnieuw was een gegoede tak van de familie aan de grond geraakt.

Uit het huwelijk van Joannes met Joanna De Wispelaere sproten:

 1. Joannes Ryckaert
  ° St-Laureins 1/10/1688
   
 2. Petrus Ryckaert
  ° St-Laureins 6/3/1691
  Daar begraven op 20/1/1692
   
 3. Judoca Josephine Ryckaert
  ° Sint-Laureins 20/11/1693
  x Eeklo 7/9/1714 Laureins Van Damme (° Eeklo 4/2/1691 - † Eeklo 7/5/1723), fs Gillis en Paschalia La Ros
  † Eeklo 1/9/1729
  Zij wonnen vier kinderen die tussen 1715 en 1722 te Eeklo het levenslicht zagen.  Na het overlijden van Laureins Van Damme, hertrouwde Judoca Ryckaert te Eeklo op 6/5/1724 met Judocus De Pauw fs Jan, die haar nog twee kinderen schonk die in 1725 en 1728 te Eeklo werden geboren.  Judocus De Pauw en Judoca Ryckaert waren respektievelijk keurbroeder en keurzuster van Eeklo.
  De kinderen van Judoca bij Laurentius Van Damme:
  • Anna Maria Van Damme
   ° Eeklo 22/7/1715
  • Anna Catharina Van Damme
   ° Eeklo 28/9/1716
   † Eeklo 24/5/1792, ongehuwd
  • Maria Carolina Van Damme
   ° Eeklo 13/7/1720
  • Petronella Francisca Van Damme
   ° Eeklo 12/10/1722
  De kinderen van dezelfde Judoca bij Judocus De Pau:
  • Maria Anna De Pau
   ° Eeklo 27/2/1725
  • doodgeboren
   ° en † Eeklo 4/9/1727
    
  • Gratiana De Pau
   ° Eeklo 29/11/1728
   † Eeklo 27/4/1731

Uit het huwelijk van Joannes met Anna Goethals:

 1. Petronella Ryckaert
  ° St-Laureins 20/4/1698
  Begraven in Sint-Laureins op 31/7/1699.
   

De ouders van Joannes:
Petrus en Catharina Van Waes

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  21/12/2020