Livinus van Damme (III b) en Joanna Bauwens
De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het MeetjeslandCette page en français

III b     Livinus van Damme

fs. Anthonius van Damme (II b) en Marie Hariens

° Kaprijke 25/2/1645
x Kalken 30/4/1669 Joanna Bauwens
† Kaprijke 25/1/1707


De tweede in leven gebleven zoon van Anthonius was Livinus, die op 30 april 1669 trouwde te Kalken met Joanna Bauwens, geboren te Kalken, 24 februari 1643, dochter van Jacobus en van Adriana Coolman.(11)

Joanna erfde heel wat land te Kalken, dat gedeeltelijk verkocht werd om een eigen hofstede te verwerven.

Op 24/12/1669 grijpt in Kaprijke een telling van "weerbare mannen" plaats, dit zijn gezonde volwassenen die in staat zijn de wacht op te trekken en/of tegenstand te bieden bij aanvallen van de vijand.  Zij werden ingedeeld in groepjes van 9 à 10 man onder leiding van een korporaal, meestal een wat ouder en begoed man.  Van de ± 460 Kaprijkse weerbare mannen, (onder leiding van 51 korporaals), vinden we slechts 1 Van Damme, nl. Livinus, onder korporaal Guille Zegers. (RAG - Kapr. 43 deel 1 blz 35)

In 1676 wordt in de heerlijkheid Heyne, aan de noordkant van de straat "lopende van Kaprijke naar het fortjen..." de "deurgaende" helft van een behuysde hofstede en ± 7 gemeten land plus de helft van het huis, de schuur en de bomen van die hofstede verkocht.  De instel wordt gedaan door Aernout de Pape voor de som van tien hondert guldens vlaams en 10 schellingen voor 's vercoopers huysvrouwe..."  Het opbod moet minimum 4 pond en 10 schellingen en 6 grooten bedragen.

Op 18/9/1676 verhoogt Lieven Van Damme fs. Anthonius het een eerste keer, en dezelfde dag nog een tweede keer.  Daar niemand later nog hoger biedt wordt het aan hem toegewezen op 14/10/1676.  (RAG-Oud Kaprijke nr. 349, blz469 en vlg)

Een goede 2 maand later, nl. op 23/12/1676 wordt de andere helft verkocht, door Jooris Van Overtvelt en Christoffel De Baets (als voogden over de wezen van Guillaume Piessens).  Pieter Van Hecke, baljuw der heerlijkheid Heine stelt in voor 162 ponden grooten vlaams.  Deze helft is echter belast met 2 renten (= leningen) van elk 3 ponden per jaar (1 ten voordele van Aernout de Pape en 1 van George Goddaert).

Een eerste verhoging doet Jooris van Overtvelt (een verkoper!) op 3/1/1677, maar uiteindelijk wordt het voor deze som toegewezen aan Lieven Van Damme "… uyt crachte van ghemeensaemheyt…" (een soort van voorkoopsrecht, ten gevolge van de eigendomstitel van de eerste helft ?) We lezen ook dat Christiaen Coppejans uitweg moet hebben langs dit land ! (RAG-Oud Kaprijke nr. 349 blz 473 en vlg)

En het is deze Christiaen Coppejans en zijn echtgenote Madeleine Mortier die op 6 maart 1680 aan Lieven een stuk land verkopen van 2,5 gemeten in dezelfde buurt voor 46 ponden van tgemet "teynden maete, teynden gelde".  Het komt in gebruik op Kerstmis 1680 en men moet uitweg geven aan 2 stukken land, aan de oostzijde gelegen.  (RAG-Oud Kaprijke nr. 349 blz 477 en vlg)

In 1699 verkochten Jan Van Vooren fs. Daneel en zijn echtgenote Joanna Tiry, die weduwe was van Jan Mariman, samen met de voogd Jan Roegiers fs. Christoffel een stuk land van 3 gemeten in de heynacker.  Op 18/7/1699 stelde Jooris Claeys in voor 40 ponden per gemet.  Opbod was toegelaten met minimum 4 ponden 5 schellingen per keer.  Niet minder dan 7 verhogingen op 6 weken tijd werden gedaan.

1e door Lieven van Damme op 20-7
2e door Jan de Coorelyter op 19-8
3e door Jooris Claeys op 30-8
4e door Jan de Coorelyter op 31-8
5e door Mattheus Zegers op 1-9
6e door Maximiliaan Speeckaert op 3-9
7e door Joos Maeye op 3-9 eveneens.

Op 14/11/1699 verklaart deze Joos Maeye zijn koop en verhoging over te laten ten voordele van Livinus Van Damme.  Hij fungeerde dus als "stroman".

Vermelden we dat Lieven in 1680 zeker reeds schepen van de heerlijkheid Heyne was, onder burgemeester Paulus Mortier en in november 1699 vinden we hem vermeld als "… d'eersamen livinus van damme fs. Antheunys, burchmre deser voorn. Heerlyckhede…" (RAG-Kapr 349 blz 555 en vlg)

Joanna Bauwens stierf te Kaprijke op 21 november 1703 en ze werd de 23e in de kerk begraven met een processie uit het sterfhuis en gezongen mis "… et 23 eiusdem sepulta est in ecclesia cum processione ex domo mortuaria et missa cantata".

Vader Livinus van Damme overleed eveneens te Kaprijke als burgemeester der heerlijkheid Heijne op 25 januari 1707 en hij werd twee dagen later eveneens in de kerk begraven (12).

In zijn testament schenkt Lieven Van Damme aan de kerk een rente van "32 ponden grootten" in ruil voor "eeuwig jaergetijde met de miserere profundis ende ordinaire kerkelijke gheboden, volle geluidt van de meeste clocke, met licht aen den autaer, ende uytdeelen van eenen sack broodt voor den aermen."

Volgens een acte van 28/10/1761 - 54 jaar later dus! - komen de 4 nog levende kinderen van zijn zoon Frans bijeen "… bedacht sijnde dat hunne naersaeten somwijlen souden negliseren van de voorschr. fundatie te doen exonoreren ofte dat d'een ofte d'ander van hun quame insolvent te bedijden, door welck gebreck d'intentie van den·donateur niet en soude connen volbracht worden…"  Zij hadden immers het kapitaal van 32 ponden mogen houden en de intrest diende voor het jaargetijde.  Opdat hun nakomelingen het zeker niet zouden vergeten vonden ze het wel raadzamer ook het kapitaal aan de kerk van Kaprijke te schenken, zodat die dan verder de zorgen op het naleven van het testament moest dragen.

Nog geen jaar later, op 1 mei 1762 meldde de bisschop van Brugge (Kaprijke ressorteerde toen onder dat bisdom!) dat de opbrengst van dat kapitaal à 4%, niet voldoende meer was om aan de eisen van een eeuwig jaargetijde te voldoen.  Hij stelde voor de testamentaire eis te milderen tot 3 gelezen missen met "den miserere" en "de profundis", waarmee de familieleden ook instemden.  (RAG-kerkarchief Kaprijke nr. 22)

Het echtpaar van Damme-Bauwens werd gezegend met 7 kinderen:

 1. Jacobus van Damme
  ° Kaprijke 31/1/1670
  Huwde te Assenede op 16 januari 1696 met Joanna Dierkens fa Paulus en Joanna Neyt en geboren in Ertvelde op 9/3/1664.  Paulus was wethouder van het Ambacht Assenede, maar woonde in Ertvelde en Joanna’s oudste broer Arnoldus werd later schepen van het Ambacht Assenede.  Ze was reeds weduwe van Pieter van Heede, uit Assenede.  Jacobus erfde van zijn kant een gedeelte van de landerijen in "de Berken", 2 1/2 gemet land te St.-Margriete, 1 gemet dijk, 260 roeden bos te Sint Laureins en 4 gemet land gelegen te Kaprijke met "het oostijnde aen de Schepvaert deser stede".

  Zijn vrouw bracht als bruidschat een behuisde hofstede, gelegen te Assenede, wijk De Wilde met 8 gemet land mede, die ze beboerden.

  Jacobus van Damme overleed te Assenede op 23 oktober 1707 en werd er de 25e in de kerk tussen de banken begraven (… sepultus in ecclesia infra scamna).  Zijn broer Frans van Damme uit Kaprijke werd als voogd aangesteld van de 4 overlevende wezen (13).  Joanna Dierkens huwde nadien nog een derde maal met Joos de Vleeshouwer in Assenede op 12/1/1709.  Joos werd in Assenede geboren op 26/4/1657 als zoon van Joannes en Joanna Catharina Devis.

  De kinderen van Jacobus van Damme en Joanna Dierkens:
  • Levinus Jacobus van Damme
   ° Assenede 5 november 1696.
   In 1724 was hij peter van een kind van zijn zus Joanna.
   Hij overleed tussen 1724 en 1754 ongehuwd of kinderloos, aangezien zijn broer Petrus erfde na zijn overlijden.
  • Joanna van Damme
   ° Assenede 9/3/1698
   x Kaprijke 28/10/1721 Cornelis De Walsche
  • Petrus van Damme
   ° Assenede 29/11/1699
   † voor 22/12/1706.
  • Joannes van Damme
   ° Assenede 13 juli 1702
   Eeklo 28/10/1728
  • Petrus van Damme
   ° Assenede 22/12/1706
   Gehuwd in Eeklo in november 1732 (ondertrouw 27/10/1732) met Petronella Pinckel (ook Pinckels, Pincquel) (° Eeklo 4/5/1708 - † Eeklo 18/1/1754), dochter van Adrianus en Catharina Van Waes.
   † Eeklo 10/6/1775
    
 2. Maria van Damme
  ° Kaprijke 13/8/1671
  x Kaprijke 15/11/1692 Christiaen de Pape
  xx Bassevelde 18/2/1702 Pieter de Vreese
   
 3. Joannes Anthonius van Damme
  ° Kaprijke 25 augustus 1673 en er overleden op 18 oktober 1703.  "sepultus est 20a eiusdem in ecclesia in capello nominatus Jesu cum officio prima classis et processione".
   
 4. Levinus van Damme
  ° Kaprijke 14 november 1678 en overleden voor 1704.
   
 5. Joanna Theresia van Damme
  ° Kaprijke 28/2/1682
  x Kaprijke 10/5/1708 Lieven de Causmaecker
   
 6. Franciscus van Damme (IV)
  ° Kaprijke 28 april 1684.
  x Kaprijke 22 november 1707 Georgia de Causmaecker.
   
 7. Helena van Damme
  ° Kaprijke 9 oktober 1686.
  † voor 1704.
   

In 1738 doen Lieven Van Damme (als voogd over de wezen van Lieven De Causmaecker x Joanna Van Damme), Lieven Geeraert fs. Joachim (als voogd over de weze van Marie De Causemaecker fa. Lieven x Joanna Van Damme, voornoemd) en Pieter Cathelijn (als voogd in beide voornoemde sterfhuizen), een aanvraag bij burgemeester en schepenen van de heerlijkheid Heine, onder Kaprijke, om het erfdeel te verdelen en de wezenpenningen te innen, afkomstig van het sterfhuis van Jan Bauwens, fs. Jan en Joanna Janssens, ongehuwd overleden in Wetteren op 25/9/1734.

Zij vormen nl. "… eenen derden staeck van viere in eenen derden hooftstaeck van de vaderlijcke syde…".  En die aanvraag tot verdelen, in naam van al de andere erfgenamen van vaderlijke zijde, heeft tot doel om ieder zijn deel te kunnen geven (in het bijzonder de wezen), want de goederen van het sterfhuis konden nog niet "… ghespleten ende vercavelt worden , door de menigte van dhoirs." (hoir = erfgenaam)

Anderzijds was er slechts 1 erfgenaam van moederlijke zijde, nl. Sieur Jan Hijde fs. Jan en Adriana Janssens (Adriana was dus zuster van 's overledens moeder), koopman in Gent, en deze man veroorzaakte "… groote mogelijckheden ende processen, soo over soverledens legaeten als andersints, te menigvuldigh om alhier te explicieren…"

De aanvragers stellen voor dat alle baten en schulden van het sterfhuis voor bewuste Hijde zijn, en dat hij 250 ponden grooten courant moet betalen aan de erfgenamen van vaderszijde.

Op 11/6/1738 advizeren burgemeester Guillaume Claeys en schepenen Pieter Boelens fs. Pieter, Jan Van Overberghe, Andries vander Waerhede en Lieven Minnaert, positief, mits alles in het wezenboek geregistreerd wordt.

Het contract van "uytcoop", waarop zowel aanvragers als wethouders zich baseren, werd opgesteld op 29/5/1738 door notaris Jan Baptiste de Stobbelaere in Gent en vermeldt alle erfgenamen en hun verwantschap, waarvan hier de samenvatting:

* 1 erfgenaam van moederszijde: Jan Hyde in Gent
* 3 hoofdtakken van vaderszijde:
a) kinderen van Jacques Bauwens (waaronder Jan, greffier van Opwijk)
b) de erfgenamen van Joos Bauwens
c) de erfgenamen van Joanna Bauwens, gehuwd met Lieven Van Damme. (RAG - Kapr. 362, blz. 233 tot en met 237)
 

De ouders van Livinus:
Anthonius van Damme (II b) en Marie HariensTop van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard
Rose Anne

Theophil Petrus (X d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken

Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepageMeest recente bijwerking :  30-05-2020

web counter