Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 2

RESTAURATIE
VAN OUDE GEBOUWEN

In ons Meetjesland zijn de oude, historische gebouwen die nog in hun oorspronkelijke vorm bewaard bleven vrij zeldzaam.  Zo hebben wij bv. het «Rattenkasteel» te Waarschoot, van de vroegere priorij; de oude duiventoren te Lembeke; de «basiliek van het noorden» te Watervliet, enz.

Graag zouden wij hier willen de aandacht vragen voor een dergelijk historisch gebouw te Eeklo, nl. de ingangspoort van het Grootgoed, in de Bus, of het in de volksmond beter gekende «Hof van Huysman»; er wonen immers reeds méér dan tweehonderd jaar Huysmans op deze oude hoeve.

Mejuffr. Dr. E. Dhanens schreef over deze landbouwuitbating een zeer interessant artikel in «Appeltjes van het Meetjesland», nr. 4, 1952.  Wat ons nu echter speciaal aanbelangt is het poortgebouw, dat het merkwaardigste en oudste gebouw van Eeklo is.

Bij het restaureren van oude bouwwerken zijn de officiële diensten die moeten beslissen over het toekennen van de nodige toelagen altijd ontstemd over de bijzonder hoge bedragen door zulke werken gevraagd, in verband met de bijkomende en niet voorziene herstellingen.  Deze belopen vaak de helft of nog meer van het oorspronkelijk geraamd bedrag.  De voornaamste redenen voor deze hoogoplopende sommen zijn: 1) het niet geklasseerd zijn, ofwel het ŕl te laattijdig klasseren van het historiséh gebouw; 2) het veel te laattijdig aanvangen van de eigenlijke herstellingswerken zelf. Deze laatste reden is nog veruit de voornaamste.

Moesten de meeste van die gebouwen enige jaren vroeger worden hersteld, dan zou het niet zoveel kosten en zou men de juiste bedragen veel beter bij benadering kunnen schatten.  Nemen wij bv. de kerk van Oostwinkel; indien het afvloeien van het regenwater hier sedert lang en regelmatig in orde gebracht ware geweest, dan zou men nu niet met zulke enorme problemen te kampen hebben.  De grootste oorzaak van de schade aan oude gebouwen is immers het insijpelen van het regenwater langs slecht gevoegde muren, versleten afloopplanken van galmgaten en niet gedichte dakgoten, alsook het overstromen van aflopers en goten of het niet tijdig kuisen ervan (ook bij de kerk van Eeklo I).  Al deze bij de aanvang nog klein schijnende gebreken vallen niet zo spoedig op, of zien er in het begin nog erg onschuldig uit; maar zij hebben een zeer nadelige invloed en kankeren geruisloos verder, vooral gedurende de winterperiode, waarbij de uiterlijke beschadiging veel minder merkbaar is dan de inwendige.

Het poortgebouw van het Grootgoed verkeert nog in een betrekkelijk goede staat, maar zou toch reeds enkele kleine herstellingen kunnen verdragen, die zeker de latere grote en kostelijke werken zouden vermijden.  Het ware inderdaad gewenst dat het poortgebouw eens onder handen zou genomen worden, opdat men over enkele jaren niet voor grote verrassingen zou staan.  Hierbij moeten wij de heer Huysman danken voor enkele kleine en dringende herstellingen, reeds effectief aan dit gebouw uitgevoerd.

Voor het overige herinneren wij aan de vrome wens van Mejuffr.

Dr. E. Dhanens «dat de huidige beheerders van de C.O.O. thans toch door enkele herstellingen de bewaring van het poortgebouw zouden verzekeren»...  Deze welgemeende oproep werd gedaan in 1952, maar het is daarbij gebleven. Laat ons nu hopen dat een gevolg aan onze nieuwe vraag, ditmaal geen twintig jaar meer zal aanslepen !

HEEMSCHUT.

Separator

 
«De Appeltjes van het Meetjesland» van het Histo­risch Genoot­schap van het Meetjes­land heeft zijn eigen webstek.  Heel mooi en effi­ciënt !  Zij zoeken vrij­wil­ligers die hen kunnen helpen om de oude uitgaven op het inter­net te publi­ceren.  Neem contact op met hen indien u kan mee­werken aan dit heel waar­de­vol project.

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice


Meest recente bijwerking: 27 March 2018