[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] Aanverwanten der oude Rijckaert's
[an error occurred while processing this directive]

Aanverwanten der oude Rijckaert's

Adriaan Ryckaert.

Adriaan De Bree x Petr. Panne   Frans De Brouwere x Petr. Corthals
 
Adriaan De Bree
+ Adegem 7/9/1683

x

Marie De Brouwere
Petronelle De Bree
° Adegem 14/5/1683
x
Adriaan Ryckaert

Staat van Goed sterfhuis Adriaan De Bree.

Hy had by de "bezittige" 8 kinderen.  Na de dood van haar man huwde ze een 2de maal met Jan Verstraete + Kapryke.  Hare 3 minderjarige kinderen uit het eerste huwelyk waren: Daniel 3 j., Petronelle 4 j. en Adriaeneken 7 maanden.  Voogden: Hendrik Haurogge en Marten De Brouwer.  Met Hendrik Haurogge hadden ze de helft van een hofstedeken van 9 gemeten en 36 r. die N. het Broekelstraatje en Z. de Moerweghe paalde en hun gekomen was van vader Adriaan De Bree-Panne (verkaveling 21/1/1679).  Elisabeth De Brouwere, zuster van Marie, was "geestelicke dochter".  Er waren ook nog gronden van den huidige bezittige nl. komende van Frans De Brouwere haar vader (verkavelinge 22/3/1673).  Verder nog zaailand en bossen.
 

Judocus Ryckaert (junior).

Judocus Blondeel x Johanna Crul
         
  Johannes Blondeel
° Adegem 17/9/1677
x Susanna Van Wiele
         
      Jacoba Blondeel ° Adegem 11/7/1708
x
Judocus Ryckaert junior.

Franciscus Blondeel was getuige by haar huwelyk.  Dat zal haar broer zyn geweest.  Hun vader boerde in het 2de begin.
 

Jacobus-Bernardus Ryckaert
Zoals we hoger zagen was hy getrouwd met Isabella Willems.  Haar moeder was een Matthys (zie ander blad.)

Cornelius Willems x Mayken Claeys      
         
Joh. Fr. Willems
° Adegem 6/8/1686
+ Adegem 3/3/1742
x Cornelia Dierkens
       
Anna-Maria Matthys
° Adegem 15/9/1709
x Petrus Willems
° Adegem 22/8/1703
+ 19/12/1765
 
       
Isabella Willems ° Adegem 18/5/1747
x
Jacobus-Bernardus Ryckaert.
 

-----------

Cornelius Matthys
° Adegem 19/10/1672
x Petrus Van Quickelberghe
° Adegem 8/7/1684
     
         
Anna-Maria Matthys x  Petrus Willems (zie hiervóór)

-----------

Lambrecht Van Lantschoot        
       
Cornelis Van Lantschoot
  Corn. Roeloff x
 Marg. Van Lantschoot
Tanneken Van Lantschoot x Jan Roeloff            
+ Adegem 22/12/1678
       
Livinus Van Quickelberghe x Adrianna Roeloff
+ Adegem
   
                    Petrus Van Quickelberghe
                 (zie hierboven).
 

-----------

Jan Veltganck
Cornelius Matthys x Sus. Van Vlaenderen Math Veltganck   
+ Adegem 31/3/1635
x Cath. Schotheyn
Niclays Matthys
+ Adegem 4/4/1666
Petrus Veltganck
+ Adegem 2/6/1681
Cornelis Matthys
+ Adegem 3/4/1694
x  Jacoba Vulders
 ° Maldegem 8/12/1633
 + Adegem 9/3/1693
              Petrus Van Quickelberghe x Cornelius Matthys (zie hierboven)

-----------

Macharius Van Hecke x Peryneken Craynest
Elis. Van Hecke x Pieter De Vuldere
 + Maldegem 21/2/1678
   
    Jacoba De Vuldere (zie hier boven).                

Corn. Matthys fs Niclays "de oude" was schepen van Maldegem.

- Staat van Goed nr. 60/15 van Jan Roeloff fs Cornelis.

Zyn kinderen: Pieter ° 1639 en uit het eerste huwelyk met Elis. Lambrecht fa Pieter, welke + Adegem 29/12/1639, gesproten.  De volgende kinderen zyn allen van zyn 2de vrouw Tanneken Van Lantschoot: Petronelle x Jac. De Zuttere, Cornelis x Tanneken Quataert en zoon Andreas Jacobus, Adriaeneken.

Er was geen huwelykscontract.  Hun hofstedeken van 5 gemeten lag Z de priesterage van Adegem en N. het Broeckelstraetjen.  Jan had nog schulden te vereffenen voor het "overstaen van eenen koffer by Jan Ypperman tot Brugge ten tide van de vlugt".  Dat moet geweest zyn toen Lodewyk XIV hier in Vlaanderen zyn vernietigende veldtocht hield. Op zyn hoveken had hy vóór 1639 een nieuwe schuur laten op trekken.  Zyn vader was toen al dood en moeder was hertrouwd met een zekere Lieven de Brune.  In die akt is er immers sprake van "daer leevende met een sekere Lieven de Brune".

-staat van Goed nr. 70 van Adriaeneken Roeloff.

Op 3/3/1680 was ze gehuwd met Livinus Van Quickelberghe fs Phillips en ze stierf te Adegem 10/10/1684.  De voogden waren Philippe Van Quickelberghe en Jaecques Roeloff.  By haar dood had ze slechts een kind en dat was Pieternelle die slechts enkele maanden telde en onze latere grootmoeder was.  Hier vindt ge weer een van die vele bewyzen dat een kraambed in vroegere tyden geen lach was.

Geen huwelykscontract.  De gronden van erve kwamen van haar vader Jan en waren belast met ene bylene in profyte van haar moeder.  Het hoveke was 200 r. groot en paalde Z. de Callestraat.  Er was nog een schuld van 59 ponden voor overname van huis, hoeve, peerden en koeien.  Haar staat vermeldt verder dat de schuur, waarin ze het 7e part had, door de fransen was in brand gestoken.  Dit gebeurde 23/12/1683. Alleen het ovekot was blyven recht staan.  Al die "kleine" incidenten dragen by om de locale geschiedenis aan te vullen.  Een verzameling ervan zou ons een heel andere kyk geven op de geschiedenis….

- Sterfhuis Aernout Claeys nr. 22. 0verlyden te Adegem 9/7/1660.

De houdster was Lysebette Dondermans fa Gillis. Hunne kinderen: Jan, Denys, Segher, Jooris, Mayken x Jooris Fockaert, Parschyn x Joos Dhanis, Pieter x Joosyneken Stockman (staat van G. nr. 17), Aernout. Al de kinderen waren, met uitzondering van de laatste, voortgekomen van Cathelijne Buysse fa Denijs.  Gronden van erve waren o.m. geleGen te Waerschoot en te Evergem.  Van de bezittige zyn 2de vrouw uit successie van Gillis Dondermans lagen er te Waarschoot.

- sterfhuis Pieter Claeys Fs Aernout nr 17.

Houdster was Joozyngen Stockman.  Slechts een kind Mayken. (St. v. G. nr 633). Er waren gronden van erve van de overledene die lagen te Evergem en gekomen waren uit successie van moeder Cathelyne Buysse.

- Sterfhuis Marie Claeys fa Pieter en Joosynken Stockman. (nr. 633)

Ze was + Adegem 26/5/1693.  De houder (haar man): Cornelius Willems fs Fr. Hunne kinderen: Frans, Pieter, Cornelis, Jan, Marie, Cornelie, Magdalena.
Gronden van erven van de zyde Van de overledene: uit successie van haar vader pieter Claeys en uit het sterfhuis van Denys Buysse en van Aernout Claeys en Joosyneken Stockman, uit successie van de houder: van zyn moeder Magd.  De Decker en Pieter De Decker zyn vader, van Fr. Willems en conkest met Elis. Dondermans.  Er waren ook nog leengoederen conkest het hof van Praet (105 gemeten).
Uit dit alles is af te leiden dat Cornelius Willems fs Frans en Magd. De Decker fa Pieter gehuwd is geweest met Elis.  Dondermans en een 2de maal met Marie Claeys fa Pieter fs Arnout en Cath. Buysse fa Denys en Joosyneken Stockman.

- Nog de familie Willems te Adegem.

Staat van Goed van sieur François Willems fs Cornelius (nr 197) die in zyn leven was "heere van praet ende Malecotte" + Adegem 5/12/1739. Hy was in 't geheel 3 x getrouwd geweest 1) met Marie Stroo en had by haar Francois en Johanna 2) Met Marie Goethals fa Jan met een kind Johannes 3) Marie Gryp fa Christoffel. Hier had hy weer 2 kinderen: Cornelis en Marie-Françoise.
Gronden van erve van de overledene door successie van zyn vader Cornelis Willems - Marie Claeys (Vercavelinge 17/10/1707).
Leengoederen conkest de koop jegens zyn broer en zusters by het sterfhuis. van zyn vader in 2de huwelyk met Marie Goethals in 1714.  Daaronder lagen: het Goed te Praet groot 101 gemeten in 18 partyen, en het 38 gemeten grote Malecotte.  Er waren nog een vry groot aantal achterlenen.  Hier ligt dus de reden waarom Jacobus-Bernardus Ryckaert "goed" getrouwd was.

- Iets meer over de hoven van Praet en Malecotte.

Volgens Geltrodts van Severen: Coutumes du Bourg de Bruges Ip. 401:
Le 31/10/1686 acquises sur décrit par Corneille Willems.  Celui-ci les laissa le 19/7/1707 à son fils François qui les transmit le 24/7/1714 à son fils Pierre lequel les transmit de nouveau le 11/7 1744 à son cousin paternel Jean Willems.

Volgens de Potter en Brouckaert (Geschiedenis van Adegem) meette het omwalde hof of 't Goed Van Malcotte 12 bunder.  Het hing af van de vroegere heerlykheid van «'t hof te Praet» welke vroeger aan een onzer grootste edelen behoorde (familie van Praet).  Samen met Malecotte was "Praet" 29 bunder groot.  In 1630 was gans dat "Praetsche" eigendom geworden van Pieter de l'Espinoy.  In 1665 behoorde het reeds aan de familie Willems.  Ze bewoonden het ook.  Op welke manier ze het in bezit kregen was ons onmogelyk om vinden.  Die Willems was dus zonder twyfel een "hereboer".

In den Adegemse ommeloper staat het in het 14de begin aangeduid onder nr 26l. Eigenaar was toen Johannes Willems.  In de buurt ervan lag een stuk zaailand van de latere kleindochter Isabella Willems.

Tot in 1885 boerden er rechtstreekse afstammelingen.  In 1918 hadden hier verwoede gevechten plaats tussen Engelsen en Duitsers.  Drie achtereen-volgende keren verwisselde het van soldaten by zover er van de gebouwen practisch niets over bleef.  Alleen de oude monumentale poort is blyven overeind staan.  Het is gelegen aan Balgerhoeke-brug, juist neven de staatsbaan.  Sinds enkele jaren is het gedeeltelyk weggeborgen door een van die moderne schreeuwerige benzinepompen…

-----------

De aanverwanten van de «oude Ryckaert's» zyn in tegenstelling met de volgende byna allen voorouders.  Hier hebben we dus geen vertakkingen willen beschryven.

[an error occurred while processing this directive]

Vorige blz: De aanverwanten
Volgende blz: De familie De Vleeschauwer

[an error occurred while processing this directive]


Meest recente bijwerking: 13 October 2017