Copyright Notice

Copyright © 2012 - 2018 Denis NOE.

Alle rechten voorbehouden.  Niets uit deze uitgave mag worden ver­veel­voudigd en/of open­baar gemaakt bij middel van druk, foto­copie, micro­film of op welke wijze dan ook het electro­nisch, hetzij mechanisch, zonder vooraf­gaan­delijke schrif­telijke toe­stem­ming van de copyright holder.

De gebruiker mag, voor zover technisch mogelijk, voor zijn eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, een kopie van de inhoud van deze webstek maken of van een deel van die inhoud en/of die inhoud afdrukken of downloaden, op voorwaarde dat hij copyright-gegevens en bronnen van die inhoud goed zichtbaar op die kopie vermeldt.
De gebruiker mag niet de inhoud, geheel of gedeel­telijk, demonteren of ontsleutelen, wijzigen of er afgeleide werken van maken, op enigerlei wijze gebruiken om commer­ciŽle diensten aan derden te verlenen.  Hij mag niet de inhoud, geheel of gedeel­te­lijk, kopiŽren, verkopen, verdelen, vertalen, ver­spreiden, repro­duceren, publi­ceren, verhuren, in licentie geven of op andere wijze overdragen, de aan­ge­brachte eigendoms- en auteurs­recht­aan­dui­dingen, wijzigen of verwij­deren, eventuele bevei­li­gingen verwij­deren, uitscha­kelen of omzeilen, eventuele instal­latie-, activatie- en/of toegangs­codes doorgeven aan derden.

Aansprakelijkheid

We streven ernaar de informatie op deze website up-to-date, betrouwbaar, juist en volledig te houden.  De raad­pleging en het gebruik van deze website gebeurt op risico van de bezoeker.  We geven geen waar­borg aangaande de juistheid, vol­ledigheid en de accu­raat­heid van de informatie op deze website, ongeacht of het gaat over eigen infor­matie dan wel door derden geleverde informatie.  Wij zijn dan ook niet aanspra­kelijk voor moge­lijke schade, van welke aard ook, zowel recht­streekse als onrecht­streekse, die de bezoeker zou lijden in het kader van het bezoek aan deze website.  Wij zijn evenmin aanspra­kelijk voor tele­communi­catie­kosten die hoger dan verwacht of gebrui­kelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de bezoeker gebruikte medium.  We zijn niet aansprakelijk voor eventuele storingen, onder­bre­kin­gen of fouten in het netwerk.  We behouden ons het recht voor om op elk ogen­blik en zonder enige vooraf­gaan­delijke kennis­geving de opbouw, de inhoud van de informatie op deze website te verwij­deren of te wijzigen.  Onbeschik­baar­heid en/of oponthoud kunnen geen aanleiding geven tot enige schade­ver­goeding of andere finan­ciŽle compen­satie.

Linkjes naar andere websites

Onze websites bevatten meerdere links naar websites van derden.  Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaan of met de personen die verant­woordelijk zijn voor die sites op enige wijze samen­werken.  Evenmin geven wij enige waarborg over de geschikt­heid, juistheid of vol­ledig­heid van deze websites.  Wij kunnen nooit verant­woor­de­lijk worden geacht voor eventuele schade in het kader van het bezoek aan die websites.

Klik hier indien u contact wenst op te nemen met ons.

Top van deze blz
Over dit fotobook
De foto-lijst

Het foto-album van Elvire Van Vooren
Het foto-album van HťlŤne Haverbeke

MijnPlatteland homepage

Meest recente bijwerking :  13/10/2017

web analytics