Liederen van volkszanger Tamboer
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1974, 7de jaargang, nr. 4

DE DRIJ VERSCHILLENDE VUILBAKKEN

Zangwijze: Regendroppen.

      1.
Ik ben Jan Rechtuit;
'k Zoek de vuilbak uit,
Ik zeg het stil:
Gij ziet 't verschil, zonder bril,
Bij ne rijke mensch
Waar het gaat naar wensch
Is 't zonneklaar,
Geloof het maar, vindt gij daar:

      Refrein:
Onder d'asschen
Zitten champagneflasschen
En op de kant
Ne kop van ne fezant,
Meimaandrozen,
Nen hoop pralinedoozen,
Een autowiel
En ne leeglooperskiel;
Soms ne keer een paar niet oude schoenen,
Intrestbrieven van hulder miljoenen,
Hazevellen, citroen- en appelschellen.
Madam haar min, vliegt daar de vuilbak in.

      2.
's Morgens aan 't hotel
Daar is 't soms een spel !
Ik kom daar meer
Zoo menig keer, altijd weer.
Wat ik daar bemerk
Is een beetje sterk;
Al het plezier
Kwam door het bier, en 't vind hier:

    Refrein:
Wandelstokken,
Misschien van oude bokken,
En in den hoek
Een halve vrouwenbroek;
Minnebrieven
Van aanhangers en lieven,
Een goed adres
Van kamer vijf of zes;
Toppen van sigaren of sigaretten,
Twintig frank, maar daar is op te letten;
Zakneusdoeken, chokolad en boterkoeken,
Nen geur van drank, en nen serveusestank.

    3.
Aan een werkmansdeur
Kom ik per malheur,
Op mijn gemak
Zoeken naar wat, met de zak.
Daar is 't niet te breed,
't Is mij rap verleed.
Het is heel raar,
Ja al te gaar, vindt gij maar:

      Refrein:
Kinderflokken,
Versleten onderrokken,
Nen toebakzak,
Een boekske van de plak;
Mosselschelpen
Die d'armoe nog verhelpen;
Ne kattekop,
Ne geur van eikelsop;
Briefkes voor de lasten te betalen,
Al weet gij het soms niet meer waar halen;
Haringgraten, ne kloef met zeven gaten
En de matrak, ligt juist nevens den bak.

-----

DE LAFFE MOORD OP HECTOR DE ZUTTER

      1.
Langen tijd die heeft er twijfeling bestaan
Hoe en wie de moord van Beernem had gedaan
Op een braven boerenzoon,
Die de steun was in zijn woon.
Wreede schelmen hadden hem bij stille nacht
Eerst vermoord en dan naar 't water toe gebracht,
Om 't Gerecht — 't is ongehoord —
Te doen gelooven aan zelfmoord !

      Refrein:
Moordenaars, 't roept om wrake bij God !
Gij verdient ook de straffe der dood !
Uwe plichtigheid wordt nog bewezen !
Neen, die wonde zal niet meer genezen,
In uw cel zult gij sterven, vol smart,
Als gij doodde een onschuldig hart.

      2.
Vroeger werden er door iedereen verdacht.
't Onderzoek die bleef zoo duister als de nacht;
Zelfs bij aanhouding weleer
Kregen zij de vrijheid weer;
Spotternijen en bedreigen met gevecht...
Vele inlichtingen kwamen bij 't gerecht;
Maar nu hoort men t' allen kant,
Tot in het kleinste dorp van 't land:

      3.
Ook die brave moeder, die haar lieven zoon
Niet meer zag terug verschijnen in de woon,
Zij gevoelt haar meer getroost
In 't verliezen van haar kroost.
Danken wij de rechters van het goed en kwaad
Die geen moed verloren geven voor die daad
En ons Beernemsche dorpje klein
Verlossen zullen van de pijn !

-----

DE UITSPRAAK VAN HET GERECHT

Zangwijze: Les bateliers de la Volga.

      1.
Hoerah ! dat is de vlaamsche kreet.
Beernem met al zijn leed
Is nu gered.
De moordenaars der wreede daad
Heeft men voor al hun kwaad
Terecht gezet.

      Refrein:
Wie zal er nu nog vreezen,
Het is toch klaar bewezen
Dat zij als wreede barbaren bij nacht
Hebben Hector van het leven gebracht.
Gedaan met al uw liegen,
't Gerecht willen bedriegen;
Al waart gij nog op de wereld zoo rijk,
De wet is voor alle Belgen gelijk.

      2.
Wij hebben binst het onderzoek
Gezocht langs kant en hoek
Naar zin en woord.
Maar zie, de ware plichtigheid
Bleef toch bij u altijd.
Hebt gij geen spijt ?

      3.
Een vreugdekreet in moeders woon
Die haren braven zoon
Zag henen gaan.
Al was hun straffe nog zoo klein,
De waarheid moet in schijn
Toch eerlijk zijn.

      4.
En in de cel van het gevang
Dien tijd duurt toch zoo lang;
Maar 't is te laat !
Gij hebt gemoord en dat is klaar,
Gij kende geen bezwaar
Voor de martelaar.

      5.
Een kruis staat in uw hart geplant,
Gevloekt door gansch het land
Als moordenaars.
En komt gij vroeg of laat daarbij
Nog in de maatschappij
Dan denken wij:

      6.
Daarmee die sluit de wreede moord.
Een dank en huldewoord
Aan de jury,
Die vast besloten in 't gedrang
En zond de moordenaars
Naar het gevang.
 

Lionel Bauwens,
Eeklo - 1929.

-----

'T VERSCHIL DER MENSCHEN
of: ELK ZIJNE ZALIGHEID

Zangwijze:  Requita

      1.
Al de menschen in de wereld hên verschil;
't Een is goed en 't ander slecht; maar luistert stil:
G'hebt er die wel brave zijn
Met een smoel gelijk azijn !
Pezewevers, babbelaars en bonmasseurs,
Menschentreiters, wijvezitters, amateurs !...
G'hebt er die nog stoefen bij
Maar ze zijn slechter of me wij !

      Refrein:
Pas maar op van nen tiep met nen hoed:
Dat zijn plakkers van 't hoofd tot den voet.
G'hebt er die altijd vloeken of wenschen:
Dat zijn ook geen rechtveerdige menschen.
Veel bedriegers en dieven in 't land,
Die de werkmenschen trekken op 't zand !

      2.
Koffiewijven die van 't een naar 't ander gaan;
G'hebt kommeeren die altijd op strate staan;
Woekeraars en charletans,
Goede vrouwen, slechte mans,
Baneloopers, melkverkoopers, winkeliers,
Baliezeekers, miljonnairs en kwade stiers;
Brusselaars, met groot geweld,
Op een mansarde — zonder geld !

      Refrein:
G'hebt nog boeren, geloof mij, 't is echt,
Zij zien liever een beeste of ne knecht;
G'hebt thans wijven die snuiven en drinken,
Hulder kot ligt van armoe te stinken.
Een dokter, advocaat, herbergier,
Dat leeft al van een 's anders plezier !

      3.
Spekulanten, nonkels, tanten van malkaar,
Zij bedriegen ook elkander, dat is waar.
Langetongen op de straat
Zwijgen hulder eigen kwaad.
Pennelikkers, schreefkenstrekkers, saperlot,
Z'houden met ne werkman somtijds nog de zot.
Nen barbier is veel te leep,
Nen slachter scheert u zonder zeep !

      Refrein:
Nen bankier, die zijne handen verbrandt,
Schotelzitters te veel in ons land !
Dat ik alles moest goed overleggen,
Wel, ik zou nog zooveel kunnen zeggen !
't Is de wet die het verder verbiedt
En daarmee sluit ik nu maar mijn lied.
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  07-07-2019