Stamboom van de familie Bauwens afkomstig van Eeklo

Een woordje vooraf

Op onze onvergetelijke bijeenkomst van 7 juni (2e Sinksendag) l.l. werd aangekondigd dat een brochure zou worden gereedgemaakt inhoudende de namen van alle reeds overledene en alle levende afstammelingen van PAULINUS BAUWENS en MARIA BERNARDA DE VLIEGHER.  Die aankondiging werd door alle aanwezigen met oprechte vreugde begroet.

Thans is de beloofde brochure gereedgekomen en ik ben gelukkig deze nu bij U te kunnen inleiden.  Zij bevat de namen en adressen van alle familieleden, en ook de namen van al onze beminde afgestorvenen: allen personen welke dus aan elkeen van ons bijzonder dierbaar moeten zijn : ieder voor allen en allen voor ieder.

In naam van gans de familie moet ik een hartelijk woord van gelukwensen en dank richten tot onze zo verdienstelijke kozijns Robert Bauwens en Edgard Vandegenachte: uit elke struik heeft iemand bereidwillig voor gegevens gezorgd, maar aan hen komt de grote verdienste toe van verzamelen en ordenen van deze gegevens en het volledig gereedmaken dezer brochure.  Dit geschiedde in nauwe samenwerking met de heer Paul Beirnaert, van de dienst «Burgerlijke Stand», op het stadhuis te Eeklo, die alle lof en dank verdient voor zijn bekwame medewerking, inzonderheid voor zijn menigvuldige opzoekingen.

Met belangstelling zullen alle familieleden nog vernemen dat elk jaar aan alle inschrijvers dezer brochure een circulaire zal worden bezorgd met de geboorten, overlijdens, huwelijken, adresveranderingen enz., opdat de huidige lijsten zouden kunnen aangevuld worden.  Wij vragen daarom beleefd aan alle familieleden al die nieuwe gegevens, naarmate zij zich voordoen, te willen overmaken aan kozijn Robert Bauwens, Koning Albertstraat, 26, te Eeklo.

Moge onze schone familie verder openbloeien, met Gods genade «tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige Kerk».

Onze Lieve Vrouw ten Doorn blijve steeds onze machtige voorspreekster bij Haar Goddelijke Zoon.

S. VAN AVERMAET
pastoor.

Maldegem-Donk, 31 oktober 1965.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
S. Van Avermaet

Eerwaarde kozijn S. Van Avermaet, bij zijn aanstelling als
pastoor te Maldegem-Donk, ten jare 1946.
Links achter: Urbaan Bauwens (zoon van Richard);
rechts half verscholen: Z.E.H. Josson, pastoor te Zevergem;
dan E.H. Geerts, Eerw. kozijn M. Cuelenaere, een zuster der Maricolen,
nicht H. Cuelenaere-De Roo en meester Himschoot.

Hoe het groeide

De eerste voorouder die tot nog toe gevonden werd
Petrus Bauwens

Top van deze blz

Onze Bauwens Welkom-bladzijde
Inhoudstafel
De foto's
Doorzoek onze Bauwens webstek !

Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-07-2021
Copyright (c) 2024