Overlijdensberichten & aandenkens

Er was eens, lang lang geleden, een nieuwjaars­resolutie: als we een overlijdens­bericht of een aandenken kregen, besloten we het niet alleen zo gauw mogelijk te digitalizeren en op zijn plaats bij zijn soortgenoten te klasseren, maar het ook op te nemen in een alfabetische lijst.

We hebben over de jaren heel wat overlijdensberichten en bidprentjes gekregen of mogen lenen.  En we hebben de overgrote meerderheid van die dingen gedigi­tali­zeerd.

-s Menschens leven is als het gras der aarde,
dat heden is en morgen in den oven wordt
geworpen. — Zoo komt gij den mensch
's anderendaags zoeken en hij zal weg zijn. Ps. Job
Bidprentje van Celina Catharine Martens, + 12/12/1896

Het grootste pak bidprentjes mochten we lenen van de Heer Jean-Pierre Ryckaert.  Meer dan 6700.  We hebben ze allemaal alfabetisch gerangschikt (zodat de dubbeltjes samen kwamen) en dan gescanned, meer dan 90% zowel recto als verso.  We danken hem nogmaals, zoals trouwens ook Mevr. Hubert Dusardyn, née Marie-Aimée Van Damme, Hubert De Bock (van Watervliet), Marcel Govaert, Luc Lambrecht, Mevr. Oscar Maesen, née Rose-Anne Van Damme, Mevr. Edith en Mevr. Monique Van Vooren en vele anderen.

Nu dringt zich al een tijdje een lijst op: dit bidprentje hier dat vandaag toekwam in de post, hebben we het al gedigitalizeerd of niet ?

We hebben natuurlijk al heel wat zulke lijsten gezien.  Als men daar alleen maar de naam van de overledene geeft en de datum van zijn overlijden, dan kunnen we er spijtig genoeg niet zo veel mee doen.  We geven hier in onze lijsten zo mogelijk ook de plaats en datum van geboorte van de overledene, de naam van zijn partner of de namen van zijn/haar ouders.

En die informatie is in veel gevallen gevolgd door een linkje naar:
het overlijdensbericht (ob) en/of
het aandenken recto (adr) en/of
het aandenken verso (adv).
Bidprentjes destijds waren meestal aan de recto zijde vooraf gedrukt.  Die recto zijde heeft dan natuurlijk veel minder te maken met de overledene dan bvb een foto van hem of haar.  En dat is de reden waarom u soms op het einde van een regel "(adv adr)" ziet (vooraf gedrukte recto) of "(adr adv)" (de gepersonalizeerde recto kant voor de verso).

We zullen zien hoe wel het vordert.

Vindt u in één van onze lijsten een regel met iets zoals:
Oelbrandt, ElisaMaria () (ad)
dan wil dat zeggen dat we een digitale copij hebben van een aandenken aan ene Elisa Maria Oelbrandt maar dat we haar gegevens, geboorte- en overlijdensplaats en -datum en partner (of ouders) nog niet hebben opgenomen in deze lijsten.

Nog één iets: "weduwe van", dat is duidelijk: haar echtgenoot is haar in de dood voorafgegaan.  Maar "e.", "echtgenoot of echtgenote van" betekent alleen maar dat ze getrouwd was met hem, zoals trouwens ook "huisvrouw van"; misschien is hij overleden voor haar, misschien niet.  Mevr. Jules Vleurick geboren Martha Jansens vindt u bij de Jansens.  Niet zeker of Jules haar in de eeuwigheid voorafging.  Staat er op de doodsbrief "echtgenote van wijlen" dan schrijven we in onze lijst natuur­lijk "w.", dus: "weduwe van".

Er is dus toch nog iets van die oude nieuwjaarsresolutie in huis aan 't komen.
Nog even geduld aub.
 

U kan nu ook dit deeltje van mijnplatteland.com doorzoeken:

search engine by freefind

Naar de top van deze blz.
Onze Genealogie websites

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  25-01-2024
Copyright (c) 2024A   
B   
C   
D   
DeB-DeC   
DeD-DeM   
DeN-DeS   
DeT-DeZ   
E   
F   
G   
H   
I   
J   
K   
L   
M   
N   
O   
P   
Q   
R   
S   
T   
U   
V   
VanA-VanDe   
VanDi-VanZ   
Ver   
W-Z