Atlas van het Meetjesland
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1980, 13de jaargang, nr. 1

ATLAS VAN HET MEETJESLAND

" Ten versoecke van Jan de Wint - eigenaar en gebruiker - soo hebbe ick onderschreven gesworen landtsmeter - B. Bockstaele - gemeten ende gecaerteert - op 31 januari 1697 - dese nevenstaende ende parteyen van lande, gestaen ende geleghen binnen de stede ende prochie van BOCHAUTE..." meer bepaald op 't gehucht Kapelle (1).

Mogelijk werd de wijknaam ontleend aan de kapel, afgebeeld op onze kaart in de zuid-oostelijke hoek van perceel nummer 39.

Terecht mocht Jan de Wint met een zekere fierheid zijn bezit op kaart laten vastleggen.  De struktuur van het bedrijf is te vereenzelvigen met een model-polderuitbating.  Een prototype van een landbouwer uit de subklasse.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.

Het intensief uitbaten van zijn 60 gemet land, alle in eigendom, maakte dat boer de Wint ongetwijfeld was ondergebracht bij de notabelen van Boekhoute.  Ter illustratie kan worden aangehaald dat binnen Eeklo slechts één dergelijk groot bedrijf in partikulier eigendom lag (2).

De regelmatige parcelering en de overvloedig aanwezige afwateringskanaaltjes, evenals de aard en de veelvuldigheid van de toponiemen, staan er borg voor dat we hier te doen hebben met een vrij vroege polderuitbating.

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.

Daar de tekst - de toponiemen - ingevolge de verkleiningsfaktor van de afdruk niet ten volle tot uiting komt, hebben we die hierbij in volgorde van de perceelsnummering weer­gegeven:

1   bulck 25 ste pieters goedt
2   miersselken 26 't streepken
3   { bies stuckxken 27 erreweet stuck
{ t' dry stuckxken 28 rovystaet
4   aerm stuckxken 29 driesken
5   capellanie stuck 30 dreisstuckxken
6   stuckxken over 't straetjen 31 boomgaerdt (hof)
7   audt wortel stuck 32 lindestuckxken
8   achter de Brauerije 33 minicus
9   eerste peirde bulck 34 't eijnden geer
10   tweeden peirde bulck 35 eerste geer
11   { langhen hove stucken 36 middelgeer
12   { langhen hove stucken 37 derde geer
13   meersselken 38 achter capelle
14   den hoeck 39 't eynde capelle
15   lanck stuckxken 40 het alf gemeth
16   mesteleyne stuck 41 't leek stuck
17   grooten cauter 42 het huysseken
18   de pijle 43 { houk van den bogaerte
19   cleijne cauter 44 { houk van den bogaerte
20   tweede splet stuck 45 { houk van den bogaerte
21   eerste splet stuck 46 stuckxken aen 't dreefken
22   't eijnde erreweet stuck 47 het voorste gepluckt haut
23   swart landt 48 't achterste gepluckt haut
24   fraey stucken

Op 26 juli 1783 heeft landmeter Louis de Vreese, in opdracht van de toenmalige eigenares, de weduwe de Bunst uit Gent, de kaart van 1697 "van stuck tot stuck en van woorde te woorde" nogmaals nagemeten en ze nog steeds representatief bevonden.  Er was dus in die 94 jaar geen enkele mutatie gebeurd.

Ongetwijfeld bevat deze hofstede de materie om een verdergaand onderzoek te wettigen.

Misschien iets voor de nog jonge heemkundige kringen te Boekhoute of Assenede ?

E.D.S.

__________________________

(1) Rijksarchief Gent, Fonds Kaarten en Plans, nr. 1007. Terug naar de tekst
(2) L. Stockman: Het Landboek van Eeklo uit 1638.  Ons Meetjesland, 1975, jg. 8, nr. 3, blz. 88. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright noticeMeest recente bijwerking :  07-08-2019