Een familie De Clerck afkomstig van MaldegemCette page en français

Huwelijksakt
De Clerck Petrus en Van Vooren Ludovica

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Huwelijksakt van Petrus De Clerck en Ludovica Van Vooren

Het jaar Negentien honderd twee den derden december om drij ure namiddag vóór
ons Carolus Steyaert, Eerste Schepen bij belet des Burgemeesters afgevaardigde
ambtenaar van den burgerlijken stand van Bassevelde rechterlijken omtrek Gent zijn verschenen:
Petrus De Clerck, landbouwer, wonende te Sint-Jan-in-
Eremo, en er geboren den achtsten November Achttien honderd
een en zestig, blijkens extract, aldaar afgeleverd
den zeventienden November laatst, meerderjarig jong-
man en zoon van Amandus, landbouwer, woonende
te Sint-Jan-in-Eremo, hier aanwezig en in het huwelijk toestemmende, en van Amelia De Smet
overleden te Sint-Jan-in-Eremo, den vierden November
Negentien honderd twee, blijkens extract aldaar
afgeleverd den zeventienden November laatst
ter eene; en Ludovica Van Vooren, landbouwster,
wonende te Bassevelde, en alhier geboren den
drij en twintigsten October Achttien honderd twee
en zeventig, meerderjarige jonge dochter van
Bruno, alhier overleden den twee en twintigsten
Januari Negentien honderd, blijkens extracten
alhier afgeleverd den twintigsten November
laatst, en van Julie Standaert, landbouwster
ook alhier wonende, hier aanwezig en in het
huwelijk toestemmende ter andere zijde,
welke komparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk, waarvan de afkon-
diging reeds is gedaan ingevolge de wet, te Bassevelde en te Sint-Jan-in-Eremo op den
Zondag drijen twintigsten November Negentien honderd twee, zonder
verzet, en volgens behoorlijk overgelegde getuigschrift.
Geene tegenspraak wegens dit huwelijk ons beteekend zijnde, rechtdoende aan hun verzoek, hebben wij, na
voorlezing van de overgelegde stukken, welke allen behoorlijk zijn geparafeerd en aan deze zullen gehecht
blijven, alsmede
van het zesde hoofdstuk van den vijfden titel van het burgerlijk wetboek, getiteld: Van het huwelijk, aan den
bruidegom en aan de bruid gevraagd of zij elkanderen voornemens zijn te nemen voor man en vrouw, elk van
hun beurtelings geantwoord hebbende JA, verklaren wij, in de naam der wet, dat de gezeiden Petrus
De Clerck, ter eene; en Ludovica Van Vooren
ter andere zijde
door den huwelijksband vereenigd zijn, welk huwelijk openbaar is voltrokken ten gemeentehuize, in de
tegenwoordigheid van de vier nagenoemde door de echtgenooten gekozen getuigen: Charles,
Louis, De Smet, oud twee en zeventig jaren, landbouwer te
Bouchaute, oom des echtgenoots, Petrus De Langhe oud
vier en veertig jaren, eigenaar alhier, neef der echtgenote
Avile Janssens, oud negen en veertig jaren, landmeter
te Eecloo, en Honoré Dhaese, oud drie en zestig jaren
Veldwachter alhier, beiden laatsten, Kennissen der
echtgenoten.  Hierna op interpellatie verklaarden de
echtgenoten, dat hun huwelijkskontract den der-
tigsten November laatst is verleden vóór Meester
Bénitius Vande Steen, Notaris alhier.  Waarvan
akte dadelijk opgemaakt ten gemeentehuize
in bijzijn der getuigen, welke na lezing, door de
echtgenoten, den Vader des echtgenoots, de Moeder
der echtgenote, getuigen en Ons ambtenaar is geteekend.

Naar de top van deze blz
Onze De Clerck Welkom-blz
Deze De Clerck webstek doorzoeken
Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  12-12-2021
Copyright Notice (c) 2022