Enkele Bijdragen tot de Geschiedenis der Families Rijckaert, Noë en Aanverwanten

Charles Rijckaert

Stamvader van dit Geslacht.

Vermoedelyk geboren te Eeklo of te St Laureins

Volgens de registers van St Laureins er overleden in Maart 1664.  "Etiam obiit Carolus Rijckquaert baptisatus infans..." Bl. 123.  Als kind gedoopt... waarschynlyk dus toch geboren op St Laureins.  Er leefden dus terzelfdertyd 2 Charles Ryckaert's, maar deze uit de vorige staat leefde nog in 1664, zyn vrouw stierf eerst in 66.  Het familieverwantschap tussen beide staat nog niet vast.  We keren er dus niet meer op terug.

Wat weten we over stamvader-Charles ?

We konden slechts de hand leggen op één passage uit den Ommeloper van St Jan in Eremo RAB anno 1647 artikel 21 folio 24:

"pr. deurinck (by pachte) van Ch. Ryckaert in den hoek van bede de wegen s'Heeren Jansleetstraat en Moerstraat
2 gtn 1 lyne 15 r. anno 1646
(nu) Joos Ryckaert fs Charles anno 1668"

In den landboek van St Laureins 835 Maldegem 6de Begin der Feyenwatering 1ste art. bl. 267:

"Gillis van de Velde (bij pachte) van Ch. Ryckaert ten N. Cruysstraete 0 Lazerye binnen Gendt
" 12 gtn 44 r
- 150 r Blyven 11 gtn 1 lyne 94 r.

Uit deze enkele notas kunnen we al de woonplaats situeren: ze lag ongeveer rond het huidige Bentille.  Hoe was de toestand daar op dat ogenblik ?  In 1645 legerden hier de troepen van prins Frederik-Hendrik die kort daarop scheep gingen in Yzendyke.

"uitsettende veele inpertinentien onbetaemelykheden scandaleus utgheloop ende ingheloop dat sy dickmal was.

Enkele jaren nadien, in 1652, was St Jan van het water bevryd, maar het duurde weer niet lang eer de Hollanders de dyken doorstaken.  Van dat ogenblik af verliet de pastoor van de Fooreeste definitief zyn parochie om zich te vestigen te Bentille.  Hy bouwde er de kerk (vandaar uitbreiding van die wyk).  Ze stond om veiligheidsreden juist buiten de polderdyk (hier 's Gravejansdyk of Weerdyk genoemd).  In de buurt lag het land van vorige Charles Ryckaert "daer nu ter tyt is staet de kercke van St Jan".  De opsteller van den akt vergist zich: het moet Bentille-kerk zyn geweest.

Er was ook nog een ander reden waarom de pastoor hier te St Jan vertrok en dat was om de "baldadigheden".  Dat was niet te verwonderen: de hervorming is nog niet uitgeroeid en het is de tyd van revolutie en contrarevolutie.  Ook de Spaanse troepen beginnen te muiten, plunderen en steken de hoeven in brand.  De Hollanders van hun kant, gelegerd in de kleine havens van de Scheldeboorden, doen nu regelmatige uitvallen en stropen de streek af.  Telkens zyn de boeren de grootste slachtoffers, ze laten daarom hun landeryen liggen en trekken achteruit.  Het wordt in onze streek een soort nomansland.  Onze stamvader en dies ouders leven in zeer verwarde tyden.  En dit heeft zo jaren aan geduurd.

By de dood van Charles erft de zoon o.m. Joos landeryen van zyn vader.  Ook de andere zoon zal er natuurlyk erven maar die kennen we niet.  Ook niets van andere kinderen.  De kinderen van Charles zyn dan o.a.:
- Joos (de oude), de volgende vader van ons verder geslacht.
- Jan: die voogd zal zyn over de kinderen van Joos de oude.
- Vermoedelyk nog een dochter gehuwd geweest met Frans De Brouwer.

Hier volgt de oude detail-kaart van Bentille-Kerselaar.  Ze is over getekend uit een oud landboek.  Ongelukkig zyn er 2/3 van dat dokument door oneerbiedige handen uitgerukt zodat ook hier (weeral) een kostbare bron is te loor gegaan.

Al dadelyk valt uit dat kaartje te besluiten de grote uitbreiding die toen onze kreken nog hadden.  t'Allenkante is er nog water, overblyfsels van de oude zeegebieden onzer streek.  Men vindt er nog een Sluysgeule, een Ryselvere en een Ryselveresluysgeule.  Dat zyn allemaal uitlopers van de Bentillekreek die hun armen strekten tot by de Bentille-kerk en dicht de Kerselare.Vorige blz: Geschiedenis der Familie Ryckaert
Volgende blz: Judocus Rijckaert fs. Charles Senior↑Top
De Bladwyzer van het boek van Prudent
Onze Ryckaert homepage
Foto's van Mevr. Nadine Ryckaert en van de familie Ryckaert van Bentille
Doorzoek onze Ryckaert webstek

Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021