Enkele Bijdragen tot de Geschiedenis der Families Rijckaert, Noë en Aanverwanten

Geschiedenis

FAMILIE RIJCKAERT

Bronnen.

Aangezien deze zo talryk zyn, feitelyk onuitputtelyk, geven we slechts de voornaamste aan.  Het komt er niet altyd op aan een archiefstuk te verklaren, veeleer is de moeilykheid gelegen in het vinden van materiaal.  Dit is verspreid over de verschillende depots van het land, en… in ieder depot berusten honderd duizende boeken.  Het is dus een zaak van uitzoeken die alleen de archivarissen met succes weten aan te pakken…

Gemeentelyk Archief te Adegem.
Ommelooper en Boschboek
 
-   Ryksarchief van Gent (R.A.G.): Maldegem nr 99
981 Korte Verhoofdinghe van de Feyenwatering
836 Register der Wesengoederen anno 1675 tot 1679
837 Register der Wesengoederen anno 1687 tot l698
804 Ommelooper van St Jan 1715
445-7-8 Wesenrekeningen Van Maldegem
Staten van Goed
835 Landboek St Laureins 1640
974 Ommelooper of Bunderboek St Laureins 1554
Ommestellinghe 1704
 
- Ryksarchief van Brugge (R.A.B.): Fonds van het Vrye.
Ommelooper van St Jan 1675
Ommelooper van Watervliet 1748
 
- Stedelyk Archief van Gent: Fonds Leproserie (of klooster van St Benedictus) O.L.Vr. ter Lazerye (Ryke Gasthuis).
13 Notitien 1695
14 Pachtboek 1614-1624 etc.
 
- Privaat Archief E.H. De Swaef en Dr. Geersens senior.
Privaat Archief Aermenrekeninghen St Laureins 1610
Privaat Archief Verkaevelingen vanaf 1410
 
-
- Benevens boven vermelde hebben we de doop-, trouw- en overlydensakten van de verschillende gemeenten onderzocht.  De meeste beginnen rond 1620.
 

De Familienaam: Betekenis, Schryfwyze, Verspreiding

Betekenis.

(Tot het achterhalen hiervan deed ik beroep op "de" familiekundige van ons land: Prof. Dr. J. Lindemans.)
"Uw familienaam is ongetwyfeld oorspronkelyk een voornaam en denkelyk wel RYK-WARD daar de oudste spellingen duidelyk een W vertonen (=qu).  Deze germaanse naam betekent "beschermer van het ryk".  Die naam is te onderscheiden van RYK-Hard dat normaal Rykaard gaf (in het frans Richard ), maar viel er ten slotte mee samen omdat die naam meer bekend was.  Rykward is in het frans Ricouard.  Een andere naam is Reingaard (uit Rayin-gard).  Ridehard moet dan weer iets anders zyn."

Als voornaam ben ik hem verschillende malen tegen gekomen b.v. te Kapryke: Adriaen de Mey + 1616 x Elis. Van Hecke fs Ryckaert…

Schryfwyze.

- in oude middeleeuwse stamlysten.
Ridehard (± l200).  Prof. Lindemans beweert ervan dat het geen familienaam zou zyn.
Ryquaerd (1399): familienaam in het Eeklose.
Ryckwaert en Ryckewaert (1500): oude familienaam waarvan het laatste voorbeeld nogal eens in adelyke families voorkwam.
Ricquaert (1470)
- in eigen stamlysten.  Dikwyls als foutief - geschreven te bekyken.  De fantasie van de klerken had ook zyn woordje te zeggen.
Ryquaert (1530) te St Laureins.
Ricaert (1659)te Adegem.  Waarschynlyk naar het naburige west-vlaams dialect.
Rickquaert te Adegem in 17 eeuw.
Rickaert: in de geboorteregisters te St Laureins.
Ryckquaert: in den Adegemse Ommelooper 1765.
- in verschillende plaatsnamen o.a. West-Vlaams Idioticum.
Rycquewaert in 1674 (als Rycquewaert-busch te Zedelgem)
Rycquaert in 1562 te Torhout als -acker.
Rickewaert in 1407 te Lampernisse als -brug.
Rycquaert in 1667 te Schore als -leen.
Ryquart in 1515 te Moeskroen als -hofstede.
Ryckaerts te Adegem als -veldeken.
Ryckaertsmoerchen en -velt te Ombergen.
Ryckaertswalleken als leen te Maldegem.
ETC.

Verspreiding.

Uit den aard der zaak zyn sommige familienamen overvloediger verspreid dan andere.  Hiervoor hoeven we maar te denken aan de grote rol die sommige beroepen in vorige eeuwen in onze maatschappy speelden, beroepen die in familienamen zyn over gegaan, b.v. De Smet, De Brouwer, De Clercq etc.  Ook sommige voornamen zyn oorsprong geworden van dergelyke namen (Claeys, Peeters, Martens).  Sommige dier namen zyn langer streekeigen gebleven dan andere.  Van dit alles is niets toepasselyk op onze naam.  Hy loopt eerder tussen de 2 mogelykheden, alhoewel hy na vluchtig onderzoek toch verder verspreid schynt te zyn dan hy oorspronkelyk bleek.  Het oude archief van Maldegem, Bellem, Adegem, Eeklo, Zomergem, Ursel, Moerbeke en Evergem laat ons veronderstellen dat die naam eerder is terug gegaan.  Ook in West-Vlaanderen schynt dat het geval te zyn.  De gekende genealoog Jacquart vermeldt er tamelyk veel voor de Brusselse agglomeratie.  Ook hier is achteruitgang.  Te Antwerpen vond hy destyds zyn oorsprong en verbreiding in een uitgeweken hollandse tak.  Dat waren mensen die "om de religie verjaagd" waren uit Noord-Brabant.  Hier leefde een groep naamdragers die in het bezit waren van een beschreven familiewapen: "d'azur à la fasce d'argent, accompagné en chef d'un croissant (entre 2 étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'or".  Let wel: een familiewapen was geen algemeen adelyk privilegie.  In Nederland zyn op onze naam vele varianten te vinden (b.v. Ryckert, Ryckertszoonz etc.)

Wat nu de huidige verspreiding betreft, daar kunnen we kort over zyn.  Men vindt hem overal in de "Vlaanders", minder in Brabant en Limburg en in dit laatste geval meestal uitgeweken.

Het gaat niet op na zo een korte studie de oorsprong van die naam te gaan situeren.  Wat er ook van zy, er is geen sprake dat hy in de eerste tyden zal uitsterven.  Om u daarvan lichtjes te overtuigen volstaat het u te verwyzen naar de verschillende telefoonboeken.

Ten slotte weze hier gezegd dat ook in den vreemde "gevallen" bekend zyn: o.a. in Duitsland en Frankryk.

Verspreiding van eigen familieleden.

Van oorsprong "gewonnen en gesponnen" in het Meetjesland kan onze familie hier nog lange jaren vast blyven houden op voorwaarde dat ze het voorvaderlyk sedentair beroep trouw blyft.  De onthechting van den grond werkt die verspreiding in de hand.  De eerste "niet-boeren" van onze stam komen voor vanaf Tieste fs Phil.-Jac.  Tieste was ten andere de eerste intellectueel en zyn kinderen en kleinkinderen zyn dan ook al het verst uiteen gegaan.  (Brussel, Antwerpen, Belg. Kongo en Z. Amerika).

Dit verschynsel zal zich in de toekomst meer en meer in gelyk welke familie voordoen.  Hier zyn vele redens voor.

--------------

De oudste vermeldingen in eigen streek.

Het zou onbegonnen werk zyn al de oude naaamdragers in en om het uitgestrekte Ambacht Maldegem, tot wiens gebied we behoorden, te willen opzoeken, laat staan te bestuderen.  In dit ryke archief komen ze niet alleen talryk voor, maar zelfs voor de opgezochte zou het zoeken naar verwantschap een zware taak betekenen.  De oudste streekeigenen waarover we terloops willen spreken vonden we in het bisschoppelyk archief rond 1313.  Toen bestond de naam "Ricqart te Oostwinkel.  In Eeklo leefde in 1399 een Willem Ricquaerd (Ommestelling dier stad).  Te Ursel, waar er altyd veel naamgenoten woonden, waren hier baljuw van de heerlykheid Wessegem in 1335 en ook in 1447 zekere Jan(s) Ryquaert.  Dat hoge ambt scheen die familie wat erfelyk te zyn want in 1578 vonden we er nog een Joos Ryckaert.  Met die Joos is het hier echter droef geeindigd want by de komst der Spanjaarden kwam hy jammerlyk om het leven.  Hy was zo wat als een inciviek te beschouwen, en daarom werd hy mishandeld en stierf blind en arm.  Zyn vrouw, Tanneken Volckaert, liet hem "zitten" en trok liever met de troepen van Parma naar Eeklo mee...

Wie het R.A. Brussel (Fonds Rekenkamer 45205 renten van Assenede te Ursel) zou doorbladeren zou voor de jaren 1531-70 een schat van namen vinden.  In Ursel waren het meest "hoemakere", dus hoedenmakers van stiel.  Het waren telkens welstellende mensen.

Te Oostwinkel vermelden we slechts dit feit.  In 1566 hadden hier hevige hagepreken plaats gehad.  Ondanks de plakaten van Philips II welke die hervormde oefeningen ten strengste verboden, en ondanks de strenge Alva, trokken de mensen er toch heen.  Slecht bekwam het hun.  Onder de publiek verbranden telde men 4 Ryckaert's.

Zo zouden we van gemeente tot gemeente kunnen gaan snuffelen, telkens zou men "schynfamilie" ontmoeten maar hun verwantschap achterhalen zou wat moeilyker uit vallen.  Immers de oude parochieregisters bestonden nog niet en de andere archivalia de gepaste althans, zo moeilyk om vinden, verzwygen juist datgene wat voor onze opzoekingen van het grootste belang is onderling verband der naamgenoten.

Wat echter in ons geval veel erger blykt te zyn is het zoek raken voor de ons aanbelangende streek van de tiende-rekeningen van Alva.  Onder diens schrikbewind moest er immers taxatiegeld betaald worden op al de roerende en onroerende goederen.  Naast namen van pachters en eigenaars komen er de ligging en andere zaken in voor van de landeryen.  Dat alles kan voor onze "prehistorie" de gedroomde schakel betekenen.  By gemis aan de tiende penning kunnen veel twyffelachtige gevallen niet opgelost worden.

Blyven ons de staten van goed.  Ook de wezenboeken klimmen hoog op.  Maar ook dat alles kan niet door gelopen worden en er komt een tyd dat we het resultaat moeten kenbaar maken.

Door vergelyking van namen, door ligging van eigendommen in een en de zelfde parochie, door erfenis en nalatensap trachten we dan de oudste familieleden te situeren.  Dat wil daarom nog niet zeggen dat we te doen hebben met voorouders.  Alles blyft by een vermoeden, daar eerst begint de grens, het "gryze verleden".

Onze eerste vermoedelyke familieleden.

Hier komt dan de vraag te staan van oningewyden in het vak: "Hoever zyt ge opgeklommen ?".  Moeilyke vraag waar het langst is by stil gebleven… Een begindatum opstellen gaat zo maar niet op, speelt tenslotte ook geen te grote rol.

Het begin dezer geschiedenis laten we dan grosso modo samen vallen met de regering van Keizer Karel.  Hoe de toestand zich hier toen voordeed ?  Het was de tyd der Hervorming, de scheiding tussen Zuid en Noord.  Toen bestonden er nog geen provincies, het zyn de late Middeleeuwen met hun sterke administratieve verbrokkeling.  Er is geen eenheid, veel verwarring die zo drukkend is geweest voor onze gebieden.  In een en de zelfde "gemeente" wonen onderhorigen van abdyen en edelen, van ambachten, keuren, heerlykheden en prochies.  Elk dezer instellingen heeft haar apart archief die over heel het land verbrokkeld ligt en waar toeval het meeste geluk bybrengt.  Hoe zoudt ge dan verlangen dat we met een welomschreven begin kunnen aanvangen ?

Hier volgt dan het oudst gevonden document:
In marge : Maes ende Hanneken de jongxste kijnderen Adriaens Rycquaert.

"Chaerles Rycquaert fs Adriaens ende Joos Rycquaert fs Jans beeden vooghden over de jongxste kijnderen Maes ende Hanneken van Adriaen Rycquaert brijnghen over ten weseboucken vande heerlickhede en ambachte van Maldeghem alsulck goedt als de voornoemde kijnderen toekomen ende versorven es bij den overlijden van heurlieden moeder

"Eerst in matrimonie erve een hofstede genaemdt den heert met een schure ende duvekeete staende te Benthille up tselfde landt de 3 kijnderen metten vader envordeelt ende met boomen/nog daeranne staende 26 genoten landt liggende in Capricke belast met 3 ponden groote sjaers ende Rijselronte/nog vande 2 lijne matrimonie erven liggende binnen Maldeghem belast met sGravenschuld/nog 70 roeden busch matrimonie dan off de vader houdt dhelft in bijlevinghe/nog 3 gemeten en alf matrimonie binnen Maldeghem

"Eerst bachten de hofstede daer hij woont 4 maeten 2 lijne 40 roeden conkest ende de frutboomen ende andere boomen daerup ende aenstaende tusschen de 3 kijnderen met den vader onderdeelt in Maldeghem belast met sGravenschuld/nog 5 lijne conkest liggende inde 14 maeten van de 25 maeten binnen Capricke belast met Rijsselrenten/nog 12 maeten conkest liggende in den benthillepolder binnen Maldeghem belast met sGravenschuld de boomen daerup ende aenstaende de 3 kijnderen met den vader onderdeelt/nog een alf gemet conkest liggende in 2 gemeten patrimonie erve inden Jeronimuspolder belast met sGravenschuld

"Eerst patrimonie een hofstede metten huyse schure stallen hoyene ende boomen daer hij woont die staen de vader ende 3 kijnderen on verdeelt up een gemet patrimonie erve in Maldeghem/ nog west van de patrimoine erve 3 maeten lijne 54 roeden binnen Maldeghem belast met sGravenschuld nog een alf gemet busch west vandaer binnen Maldeghem belast met sGravenschuld/nog patrimoine erve van de 50 roeden met een huys frutboomen ende upgaende boomen die tusschen de 3 staen onverdeelt binnen Capricke belast met Rijsselrente / nog 3 gemeten patrimoine erve in de bentillepolder belast met sGravenschuld/ nog 1 maete en de 50 roeden patrimoine erve inden Jeronimuspolder

"Eerst in cathijle van heurlieder moedersdood 70 ponden 2 schellingen grooten/ nog staet er nog 29 ponden grooten die komen sullen te ontvanghen ten aflijve van claerken Mourinck Joos blanckaerts huysvrauwe de 3 kijnderen met de vader onverdeelt/

nog 7 schellingen grooten sjaers beset up 7 gemeten te Benthille onder de meullene onverdeelt de kijnderen met de vader/ nog 6 schellingen grooten beset up 6 maeten binnen Capricke up den Bandam ook onverdeelt

"Heden overbrocht bij de voornoemde vooghden up heurlieden eedt den 24 in oegst 1556

"Present hoogheweghe ende Mattheeus van zuut als scepene"

Hier hebben we dus te doen met een staat van goed, een soort inventaris die telkens opgemaakt moest worden wanneer een der ouders stierf en er minderjarige kinderen achterbleven (die de volle 25 jaren niet bereikten).

We gaan trachten deze akte te ontleden.  Deze staat (R.A.G. Fonds Maldegem St.v.G. 624) is opgemaakt geweest in 1556.  De vader stierf ongeveer twee jaar ervoor.  Er waren drie kinderen waarvan 2 minderjarigen.  De meerderjarige (meer dan 25 jaar oud) wordt met naam niet vernoemd.  Nemen we aan dat de vader toen hij trouwde dertig jaar was, zeer redelijke datum voor die tijd, en dat dus zijn ouderdom te schatten is door;
30 + 25 + 1 (1 jaar getrouwd voor hij kinderen had)=56
1554 - 56 = 1498
Er blijft nog altijd een speling over van enkele jaren.  Inderdaad, is vader gestorven toen zijn meerderjarig kind slechts 25 jaar oud was ?  Was de zoon niet ouder ?  En was de vader nog maar dertig toen hij trouwde ?  Had hij al dat kind na één jaar huwelijk ?  Het is bijna zeker dat deze Adriaan einde de jaren 1400 geboren werd.

Deze staat laat veel open vragen die nochtans voor ons van zeer groot belang konden zijn: 1) hoe noemde de oudste zoon ?  Want juist deze moet het verband uitmaken met de volgende generatie.  Zonder de vader is de zoon niet te identifieren.  Op gevaar af in herhaling te vallen hopen we en geloven we dat we hier een aanverwante, misschien een grootvader hebben van onze oudst gekende voorouder Charles.  2) Verder zal ieder verband zoeken tussen de verschillende namen die we hier ontmoeten onbegonnen werk blijven.  Zo zijn daar bv. de namen der voogden (altijd familieleden).  In welke verhouding staan ze tegenover de vader en de kinderen ?  Ook dit is te betreuren want die Adriaan of die Jan (voogden) zijn hoogstwaarschijnlijk weer voorouders of nonkels van het overleden familielid.  Was er dan maar één waaraan we houvast hadden!

De 3 blyvende kindere zyn wezen, moeder is immers gestorven.  Deze laatste laat de matrimoine (moederlyke) erven na o.m. een hofstede die ze van haar ouders erfde en welke de naam droeg van "den Heert".  Ze lag te Bentille, waarschynlyk op grondgebied van Kapryke, vermits al de rest gespecifieerd is "binnen Maldegem".  Al wat binnen dat Madegems grondgebied lag viel onder de "pointers" of belastingheffers dier baronnie.  Aan de hoeve was een duivekeet verbonden.  Dat was vroeger een heerlyk recht en wyst byna altyd op een uitgestrekte hoeve.

Er is, naar middeleeuws gebruik, veel goed belast.  De Rysselrente werd geheven door de abdy van Marquette te Ryssel waarvan ook het Rysselhof afhing.  De "conkest"-goederen waren deze die samen gedurende hun huwelyk waren verworven.  Dat was om te beginnen al de hoeve waar ze woonden.  Deze lag in het gebied van Maldegem, natuurlyk niet wyd af van hun landeryen, zowat rond de huidige scheiding van St Jan en Kapryke.  Deze hoeve hadden ze samen verdiend, dus kwamen de ouders van Adriaan van elders.

De "patrimoine"-vaderlyke hoeve lag eveneens binnen Maldegem.  Dat kon zowel te St Jan zyn dan te St Laureins of te Adegem.  De "hoiyen" zyn de meersen waar hooi op gewonnen werd.

"Bentille-meulen" stond op den dyk aan de huidige Kerselaarwyk.  De 2 kinderen worden naar algemeen gebruik uit die tyd met hun vleinamen genoemd.  Het waren dus: Thomas en Anna.

Maar met dit alles is de grote vraag "wie is die Adriaan" niet opgelost.  Hoe hem koppelen aan Charles wiens vrouw's staat hier volgt ?  Deze Charles ook zoon van een Adriaan is dan weer naar alle waarschynlykheid een oom of neef van onze oudste gekende voor ouder Charles.  De oude bevolkingsregister van St Jan-Bentille kunnen ons al even min helpen vermits ze slechts opgetekend werden vanaf de jaren 1700.

Het gaat zo maar niet op in het wilde weg lichtzinnige besluiten te nemen.  En toch zal het ons opvallen dat de vergelyking tussen de vorige staat en deze die volgt een duidelyk familiaal "spoor" verraadt.  Maar zolang we geen verdere gegevens vinden kunnen we ook geen besluiten trekken.

Heimat der familie Rijckaert

Het tweede-oudste gevonden dokument.  (R.A.G. 34 St.v.G. Mal.)

"Staet ende inventaris van alle de goederen mitsgaeders van commeren ende lasten bleven ende bevonden ten sterfhuyse van Maeyken fa Marten Zoetaert dewelcke es overleden op den 15 Augusty 1666 wiens siele Godt genaedich sy binnen den ambachte ende baronny van Maldeghem op de prochie van Sinte Jan in Eremo welken staet heeft doen maeken ende bij geschrifte stellen Caerel Ryckaert fs Adryaen als hauder ende bezitter bleven van desen sterfhuyse ende overgherft eerst an adryaen ryckaert austhen sone voorts an Joos ryckaert mitsgaeders an Jan van Waes in huywelijck hebbende pieryntken ryckaert Pr. Coorebyter in huywelijck hebbende ende franckynken ryckaert ende Elisabette begijnken mitsgaeders en Joos ryckaert fs Caerels voogt materneel over Jan oudt omtrent de drij en twintig jaeren janneken oudt omtrent achthien jaeren allen kinderen die dezen besitter bijdese overledene heeft geprocreert... ingvolghe de keure, ende costuyme van Eecloo... presenterende alwaer desen besitter is keurbroeder ende dese overledene keursuster was presenteerende an Burgemeester ende schepenen van den ambachte van Maldeghem... dit sterfhuyse is gelechen."

Er bestond geen huwelijkscontract.  Volgen dan de gronden van erve – "3 gemeten l66r. binnen de stede en vrijhede van Caprycke in wijck genoempt den drijncker N. Moerstraat Z. land van het hospitaal van Rijssel O. landt van de kercke van Aerdenburg" voortkomende van den bezitter zijn ouders

-   "2 gemeten te Eeklo O St. Vincentstraetken Z. Waaystrate W. arme schole in Gendt…"
- "3 gemeten landt ende is busch binnen Maldegem prochie van St. Laureins ZO van den kercke in Feyenwateringhe 7de begin Z. Dweersweg".
- "nog den nombre van omtrent 3 gemeten landts wesende d'hofstede daer van den besitter nu tegenwoordig woont bij coope van Jan Bruynsteen ende Tanneken de meulenaere sijn huysvrauwe ligghende binnen den ambachte van Maldeghem in prochie van St. Jans in Eremo teender partije O St. janstraete Z de meerstraete W Cornelis Boudens ende Gillis Corthals ende stick daer nu ter tijt is staet de kercke van St. Jan ... hoymaent 1649"
- "189 r. landts gen. catteellenstuxken in Mald. parochie St. Jan O reserveerstraat Z en W besitter… gekocht lauwe 1651"
- 3 gemeten 73 r. land in Eeklo O hofstede van Adriaen Ryckaert Z watergang N Waaistraat
- Een stuk land 320 r. gedeeltelijk met Charles en Joos Ryckaert in eigendom O de lazerije binnen Gent N watergang bij koop van Jan. 1641
- 3 gemeten met 2 gemeten door successie binnen Kaprijke NW van de kerk N Rijsselhofstraatje 8 Dec. 1637
- 200 r "meersch in Balgerhoeksche meerschen commende metten zuuthende aen grooten waeterganck... N den cleenen waeterganck" 7 sept. 1642
- 12 gemeten 44 r. land in Bentillepolder voor de helft in het ambacht van Maldegem en de andere helft in dit van Ijzendijke Z Weerdijk W Lazerije van Gent N Cruystraat bij successie van de moeder van de overledene
- 4 gemeten land te Eeklo komende van Maerten Zoetaert palende pr Zoetaert
- 1/2 van 800 r. land in Waaistraat te Eeklo Z watergank W pr Ryckaert N Waaistraat... successie van zijn ouders
- 3 gemeten "landts ende is busch" in Maldegem, prochie St Laureins
- 2 gemeten 118 r land in Maldegem, prochie St. Laureins O Moerstraat N 's Heeren Jansleetstraat… Suc. Ouders
- 6 gemeten 150 r land in Eeklo Z doostveldstraete N Watergang … suc. Ouders
- Volgen nog 4 bladzijden "landtsbaeten", cathylicke goederen, prijzij, schulden, andere baten en lasten van dit sterfhuis.
 

-------------------

Deze staat van Goed vergt geen uitleg vermits hy in zeer klare taal is opgesteld geweest.  Er is een duidelyk verband tussen deze en de vorige tekst.  De plaatsnamen zyn gedeeltelyk bewaard en voor een deel verschoven naar Eeklo en St. Laureins.  (Er was ook een generatie tussen).  Namen als Feyenwatering, Dwaarsweg, 's Herenjansleetstraat en Kruisstraat gaan voor "onze" generatie vertrouwelyke zaken worden.

Hoe komen we nu tot onze met zekerheid gekende stamvader Charles ?  We breken de boom af juist zoals de metser doet by de afbraak van een huis.  Hy begint van boven en eindigt by de fundamenten, zo gaan ook wy vanaf de kruin (hedendaagse) naar de wortels toe (de onbekenden).  Dus van het bekende naar het ongewetene van vader naar oudvader over grootvader heen.  Telkens rapen we inlichtingen op die dienen moeten om een schakel, maar dan een echte, te vormen met een oudere generatie.  Zo is het ons lange tyd onmogelyk geweest iets over Charles te vinden tot we de gronden kenden van zyn zoon.  Hier stond b.v. wel duidelyk: "nu Joos Ryckaert fs Charles".

Maar... dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan.Vorige blz: Losse inleidende nota's
Volgende blz: Volgende blz: Charles Rijckaert, stamvader van dit geslacht↑Top
De Bladwyzer van het boek van Prudent
Onze Ryckaert homepage
Foto's van Mevr. Nadine Ryckaert en van de familie Ryckaert van Bentille
Doorzoek onze Ryckaert webstek

Uw suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn steeds heel welkom.
Neem aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021