De Stamboom van Pater Joseph Van Hulse

Het woord vooraf van Pater Van Hulse

Stamboom van de familie Van Hulse - Bruyntjes

1772 - 1948

Om getrouw te zijn aan 'n belofte heb ik deze STAMBOOM geschreven en alhoewel het een eerste pogen is, toch zend ik het werkje naar de familie.

Deze  S t a m b o o m  is de vrucht van geduldige opzoekingen, vele bezoekjes aan gansch de familie waar ik overal de "trouwboekjes" opeischte !! de vrucht ook van broederlijke samenwerking en ook van een groeiende liefde voor de familie.  Hij wil eveneens zijn :  'n blijk van genegenheid aan allen die ik gedurende m'n verblijf in Belgie heb bezocht en waar ik met zoveel liefde en oprechte innigheid werd onthaald.  Eindelijk een blijvend aandenken aan die familie waarmede we verbonden zijn, waar we alles aan te danken hebben, want onze voorvaders en voorouders hebben recht aan die genegenheid die een kind zijn vader en moeder schuldig is en last but not least wil deze stamboom zijn :  een HERIN­NE­RING aan de velen die ons verlaten hebben, doch die ons opwachten in de grote familie waarrond ze nu zijn geschaard :  DE HEILIGE FAMILIE !

Mocht deze stamboom ook een vingerwijzing zijn voor de vele en jeugdige vrienden die ik het geluk had weer te zien, en die de familie zullen voortzetten & voort doen bloeien als ze maar het voorbeeld navolgen van hun ouders die het pad hebben bewandeld van eer en deugd, de weg van edelmoedige zelfopoffering.  Dikwijls in den loop van m'n opzoekingen kwamen de woorden van priester Gezelle me te binnen die zoo schoon kunnen toegepast worden op 'n grote familie :

O mocht ik uw en mocht Gij mijn,
En mochten wij te zamen zijn
In 't onbekend Nadezen:
Mijn ouders en familie, waar
Geen tijd meer is, noch dag noch jaar,
Maar 't altijd eeuwig Wezen !

Lang heb ik getwijfeld hoe ik de "stamboom" best zou "voorstellen"...
Een droge genealogie met namen en jaartallen ware stellig niet welkom en daarom heb ik er dan toe besloten van enkele gemoedelijke artikels te schrijven die ieder een brok familieleven zullen bevatten.  De tafeltjes met datums en namen komen dan als illustratie tusschen de artikels in.
 Het origineel van deze bladzijde.
Inleidend Hoofdstuk: GESCHIEDENIS MIJNER OVER-GROOT-OUDERS

Voor aanvullingen en verbeteringen, neem aub contact op met ons !

Onze Van Hulse home page
Inhoudstafel
Zoek het op in onze Van Hulse webstek

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  26-08-2022
Copyright Notice (c) 2024