Adriaan Ryckaert fs. Adriaan en Maria Weytsens

Adriaan Ryckaert
fs. Adriaan en Maria Weytsens

fs Adriaan en Maria Weytsens

° Waterland-Oudeman omstreeks 1556
x Eeklo omstreeks 1579/80 Francisca PLASSCHAERT
† Eeklo rond 1612
 

Francisca werd vermoedelijk in Eeklo geboren circa 1556/60 en ze overleed er op 8/5/1634.  Ze was de dochter van Boudewijn.

Adriaan en Francisca werden beiden begraven in de kerk van Eeklo en waren respektievelijk keurbroeder en keurzuster van deze stad.

Zij wonnen :

 1. Adriaan RYCKAERT (IVa)
  ° Eeklo omstreeks l585/90
  x Eeklo 2/2/1620 Passchijne DE WISPELAERE
  xx Eeklo 21/4/1627 Judoca BAERT
  † Eeklo l6-7-l642
   
 2. Charles RYCKAERT (IVb)
  ° Eeklo omstreeks 1585/90
  x Maria SOETAERT
  † St.-Jan-in-Eremo
   
 3. Judocus RYCKAERT (IVc)
  ° Eeklo omstreeks 1590/95
  x Elisabeth DE COOREBYTER
  † Eeklo 1/12/1670
   
 4. Anna Joanna RYCKAERT
  ° Eeklo omstreeks 1590/95
  x Eeklo 19/7/1625 Boudewijn WAUTERS (° Kaprijke - † Kaprijke 12/5/1664), zoon van Jacobus en Petronella De Coorebyter
  Anna Joanna en Boudewijn zijn na de geboorte van hun tweede kind van Eeklo naar Kaprijke gaan wonen.
  † Kaprijke 4/7/1669
  De kinderen van Boudewijn Wauters met Anna Joanna Ryckaert:
  • Judoca Wauters
   ° Eeklo rond 1626
  • Jaecques Wauters
   ° Eeklo 26/4/1627
  • Petrus Wauters
   ° Kaprijke 17/12/1629
   huwde rond 1650 met Judoca De Coorebyter fa Cornelis.
   overleed in Kaprijke op 25/9/1676.
  • Petronella Wauters
   ° Kaprijke rond 1633
   huwde in Kaprijke op 29/4/1651 met Vincentius De Pape (° Kaprijke 3/4/1621), zoon van Joannes en Petronella Weytssens, weduwnaar van Margaretha Hercke († Kaprijke 13/12/1693).
   Petronella stierf in Kaprijke op 29/10/1719.
  • Theresia Wauters
   ° Kaprijke 2/1/1635
    
 5. Judoca RYCKAERT
  ° Eeklo omstreeks 1590/95 x Eeklo omstreeks 1620 Bartholomeus SOETAERT (° Bentille - † Kaprijke), fs. Martin en De Vos Jacoba.
  Judoca en Bartholomeus woonden te Kaprijke.
  † Kaprijke
   
 6. Joannes RYCKAERT
  ° Eeklo omstreeks 1590/95
  † Eeklo 18/11/1670
   

Misschien waren er nog meer kinderen.  Cornelius, Francisca en Adriana fungeerden als doopheffers bij de kinderen van Adriaan (IVa), Charles (IVb) en Judocus (IVc).

Het gezin Adriaan Ryckaert en Francisca Plasschaert woonde op het Groot Goed, een voor die tijd uitgestrekte hoeve van ongeveer 102 bunder groot, op den Busch te Eeklo, waar ook Boudewijn Plasschaert, de vader van Francisca en voordien Pieter Plasschaert, haar grootvader hadden gewoond.  Pieter Plasschaert was een sympathisant geweest van het Calvinisme te Eeklo en werd om die reden voor de Raad van Beroerte gedaagd, maar kwam er eigenlijk nog goed van af.

Adriaan had de pacht van de hoeve overgenomen van zijn schoonvader in 1596 en werd onder de welstel­lendste inwoners van Eeklo gerekend, wat de belas­tings­rollen van die tijd trouwens bewijzen.  Adriaan moet omstreeks 1612 te Eeklo op het Groot Goed overleden zijn, maar dat hebben wij niet met zekerheid kunnen noteren, aangezien de overlijdens­registers te Eeklo niet verder teruggaan dan 1619.  Wij weten echter dat zijn weduwe, Francisca Plasschaert in 1612 een nieuw pachtkontrakt aangaat met het Rijke Gasthuis te Gent, de eigenaars van de hoeve en er blijft tot aan haar dood in 1634.  Daarna wordt de huur overgenomen door Gabriel Huyghe, die ondertussen gehuwd was met Judoca Baert, weduwe geworden van Adriaan Ryckaert, een zoon van Adriaan en Francisca Plasschaert, die volgt.

Aangezien er geen staat van goed werd opgemaakt, noch na het overlijden van Adriaan, noch in het sterfhuis van Francisca, om reden dat hun kinderen toen reeds meerderjarig waren, kennen wij hun bezittingen niet precies.  Wij mogen echter gerust aannemen dat zij zeer welstellende landbouwers moeten geweest zijn, want een ongegoede kon een uitgestrekte uitbating van een pachthof zoals het Groot Goed er een was, zeker niet aan.  Adriaan was ten andere gehuwd met een dochter uit een bezittende boerenfamilie en in 1596, wanneer hij de pacht van het hof van zijn schoonvader had overgenomen, had hij op het goed, op eigen kosten, een woning laten bouwen en meer dan waarschijnlijk heeft hij nadien ook al de andere dienstgebouwen laten oprichten die daardoor altijd deel hebben uitgemaakt van zijn bedrijfskapitaal, dat, zoals wij later zullen zien, door zijn zoon Adriaan werd overgenomen.

Wij weten door de staat van goed, opgemaakt in 1666 in het sterfhuis van Maria Zoetaert, die in hetzelfde jaar te St.-Jan-in-Eremo was overleden, dat haar man Charles Ryckaert, die een zoon was van Adriaan en Francisca Plasschaert, heel wat eigendommen van zijn ouders had geërfd, paternele goederen dus.  Ook de andere kinderen bezaten paternele goederen, zo o.a. Judocus Ryckaert, die gehuwd was met Elisabeth De Coorebyter en waarop wij later nog terugkomen.

Wij weten uit de "wettelijke passeringen", dit zijn de wettelijke transacties die ten overstaan van de wet van Eeklo werden verleden, dat Francisca Plasschaert, na het overlijden van haar man Adriaan Ryckaert, meestal met toestemming van haar meerderjarige kinderen, omdat de erfenis dan nog onverdeeld was gebleven, nog belangrijke eigendommen heeft aangekocht.  Aangezien de registers, waarin de wettelijke passeringen te Eeklo slechts vanaf 1616 bewaard zijn gebleven en Adriaan toen reeds gestorven was, mogen wij gerust stellen, dat het echtpaar tussen het jaar van hun huwelijk, plus-minus 1580 en 1612, het jaar waarin Adriaan vermoedelijk is overleden, er nog eigendommen werden verworven.

Op 15 oktober 1627 kocht Francisca Plasschaert van de erven van Pieter Staes, 6 gemet 174 roeden land in de Waai te Eeklo dichtbij het pachthof het Groot Goed waar zij woonde.  Van dezelfde eigenaar kocht zij op 24 mei 1628 nog 4 gemet 220 roeden land dichtbij het voorgaande gelegen.  Van Hendrick De Croock, gehuwd met Petronella Dherckers, kocht Francisca op 28 april 1629, 2 gemet land, naast de hoeve waarop zij woonde.  Op 28 mei 1631 kocht zij van Pieter Dherckers, 550 roeden land te Eeklo in de Heynakker, oostwaarts van de Peperstraat en palende aan de Leigracht en het Groot Goed.  Ten slotte kocht zij op 21 februari 1617 van Martin De Rave en zijn vrouw Janneken Blomme, verscheidene eigendommen, ter waarde van 56 pond groten, waarvoor zijzelf het geld voorschoot mits een hypotheekneming van de kopers. (SAE n° 822, blz 70, 199 en 491)  Het lijdt dus geen twijfel dat Adriaan Ryckaert en zijn echtgenote Francisca Plasschaert, gefortuneerde landbouwers waren.
De stamboom van de familie Ryckaert werd dus gevormd door drie hoofdstaken, uitgaande van de drie zonen van Adriaan RYCKAERT en Francisca PLASSCHAERT.

TAK A. De nakomelingen van Adriaan Ryckaert (IVa) uit zijn eerste huwelijk met Passchijne De Wispelaere en uit zijn tweede echtver­bintenis met Judoca Baert.

TAK B. De nazaten van Charles Ryckaert (IVb) en Maria Zoetaert.

TAK C. De nakomelingen van Judocus Ryckaert (IVc) en Elisabeth De Coorebyter.


De ouders van Andriaan:
Adriaan en Weytsens Maria

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  01/07/2020