Adriaan Ryckaert - IVa

IVa - Adriaan Ryckaert

fs Adriaan en Francisca Plasschaert

° Eeklo omstreeks l585/90
x Eeklo 2/2/1620 Passchijne DE WISPELAERE
xx Eeklo 21/4/1627 Judoca BAERT
† Eeklo l6-7-l642
 

Passchijne DE WISPELAERE (° Eeklo omstreeks l590/95 - † Eeklo l-4-l626) was de dochter van Livinus.

Judoca BAERT (° Kaprijke omstreeks l590 - † Eeklo l6/5/1644) was de dochter van Petrus.

Na het overlijden van Adriaan is Judoca Baert op l6 juni 1643 te Eeklo hertrouwd met Gabriel Huyghe, weduwnaar van Joanna Ryckaert, dochter van Jan, waarmede hij omstreeks 1630 te Kaprijke was gehuwd en die aldaar stierf op l2/9/1641.

Gabriel Huyghe zelf overleed te Eeklo op 9/4/1678.  Judoca Baert werd begraven in de kerk van Eeklo, naast het zijaltaar van de Heilige Maagd.

De kinderen uit het huwelijk van Adriaan met Passchijne De Wispelaere:

 1. Judoca RYCKAERT
  ° Eeklo 13/2/1620
  † Eeklo 5/5/1626
   
 2. Maria RYCKAERT
  ° Kaprijke 7/3/1621
  Als kind overleden.
   
 3. Joanna Maria RYCKAERT
  ° Eeklo 12/4/1624
  x Eeklo 15/4/1643 Joannes VAN OOTEGHEM (° Eeklo 5-ll-l62l - † Eeklo 4/2/1698), fs Jan
  † Eeklo 10/5/1686
  Beiden werden begraven in de kerk van Eeklo, Joannes voor de deur van de sakristie en Joanna voor het altaar van Sint Vincentius.  Hun grafsteen, die vöör de bouw van de huidige kerk nog te zien was, vertoonde de afbeelding van een houten staakwindmolen, aangezien Joannes molenaar was geweest.  Op de grafsteen stond het volgende te lezen:
  Hier licht begraeven den eersaemen Jan van OOTEGEM, fs Jans, meulenaere deser stede van Eecloo, overleden den ........, en sijne huysvrouwe Jeanne RYCKAERT, fa. Adriaen, overleden den 10en Meye 1686, gheprocreert 7 kinderen.
  B.V.D.Z.

  Joannes en Joanna Maria hadden verscheidene kinderen, die allen te Eeklo werden geboren tussen 1644 en 1657.
  Maria Van Ooteghem, de oudste dochter, die op 7/2/1644 werd geboren, trad in 1664 als begijntje in het Sint Elisabethbegijnhof te Gent, samen met haar nicht Elisabeth Ryckaert, dochter van Charles en Maria Zoetaert.  Om de hoge kosten van haar intrede en haar verblijf aldaar te kunnen betalen, moesten de ouders van Maria, net zoals Charles en Maria Zoetaert dit voor hun dochter Elisabeth hadden gedaan, bij de Grootjuffer een som neertellen van 96 pond groten, hetzij in een éénmalige betaling, hetzij met jaarlijkse afkortingen van 6 pond groten, boven de verlopen intresten, berekend aan 6 procent.  Alhoewel de ouders van Maria bezittende lieden waren, namen ze voor dit bedrag een hypothecaire rente, waarvoor zij verscheidene landerijen als borg stelden, o.a., twee stucken land van 2 gemet 25 roeden en 477 roeden, gelegen te Eeklo op de hoek van de Kerkstraat en de Vromboutstraat en 3 gemet land aan de Zandvleuge.
   
 4. Petrus RYCKAERT A Ia
  ° Eeklo 23/7/1622
  x Catharina VAN WAES
   
 5. Adriaan RYCKAERT
  ° Eeklo 22/3/1626
  † Eeklo 17/1/1646
  Deze Adriaan bleef ongehuwd en werd begraven in de kerk van Eeklo.
   

De kinderen van Adriaan uit zijn huwelijk met Judoca Baert:

 1. Livinus RYCKAERT
  ° Eeklo 3/6/1629
  x Eeklo 10/5/1653 Ghislena DE CROOCK († Eeklo 13/1/1685), fa. Hendrick en Maria Van Laere
  † Eeklo 14/1/1678
  Ghislena De Croock was weduwe van Jacques Roegiers toen zij met Livinus Ryckaert trouwde, bij wie ze nadien geen kinderen had.
  Jacques Roegiers had haar zes kinderen geschonken en overleed te Eeklo op 20/10/1652.  Livinus woonde te Eeklo in de Vromboutstraat op een klein hoeveken met ongeveer 10 gemet omliggend land.  Hij werd in de kerk begraven en was schepen geweest te Eeklo van 1659 tot 1661 en van 1673 tot 1675.
  SAE n° 1251 f° 21 en 1257 min. St.v.goed dd. 4/12/1669
  SAE n° I269, verkoop van goederen 28/3/1657
   
 2. Judocus RYCKAERT A Ib
  ° Eeklo 6/4/1631
  x Joanna VAN DE KERCHOVE
   
 3. Joannes RYCKAERT
  ° Eeklo 18/9/1633
   
 4. Cornelius Carolus RYCKAERT A Ic
  ° Eeklo 12/8/1637
  x Eeklo 6/11/1663 Elisabeth DE RYCKE
  † Eeklo 27/12/1718
   
 5. Elisabeth RYCKAERT
  ° Eeklo 19/1/1640
  † Eeklo 9/4/1682
   

Adriaan Ryckaert, die dus tweemaal was gehuwd geweest, woonde met zijn gezin op het Groot Goed op den Busch te Eeklo, waar ook zijn ouders hadden gewoond en nadien zijn tweede echtgenote, Judoca Baert, na haar huwelijk met Gabriel Huyghe was blijven wonen.  Na het overlijden van Gabriel op 9/4/1678 is het Groot Goed gedurende vele jaren onbewoond gebleven omdat men geen pachter meer kon vinden.
Eerst in 1ó90 komt een nieuwe huurder op het pachthof in de persoon van Adriaan Van Waes, afkomstig van Kaprijke.  De oorlogsomstandigheden, die het de uitbaters uitermate moeilijk hadden gemaakt, waren er de oorzaak van geweest waarom de hoeve zolang onbenut was gebleven.

De staat van goed van het sterfhuis van Passchijne De Wispelaere, de eerste echtgenote van Adriaan, werd opgemaakt door de wethouders van Eeklo op 12 mei 1627 en is tamelijk sumier, zodat wij ons geen duidelijk beeld kunnen vormen van de financiële toestand van het gezin van Adriaan.  Er waren vier kinderen : Maria, Pieter, Joanna en Adriaan, die nog minderjarig waren bij de dood van hun moeder en derhalve onder voogdij werden geplaatst.  Zij hadden recht op een vierde van de helft van de erfenis, vermits de andere helft aan hun vader toekwam.  De roerende goederen, zoals het vee, de gewassen en het hout te velde, de vruchten, het meubilair, de huisraad en het bedrijfskapitaal, waaronder zich tevens het woonhuis en de dienstgebouwen bevonden die op het erf stonden, werden geprezen voor een waarde van 200 pond groten en door de vader overgenomen, waarvoor hij ook aan ieder kind 25 pond groten in penningen uitkeerde.

De woning en de dienstgebouwen, waaronder de schuren, de stallingen en een duiventoren, behoorden tot het bedrijfskapitaal van de pachter en werden dus niet onder de onroerende eigendommen gerekend.  Dit wil zeggen dat zij eigendom waren van de huurder, die ze op eigen kosten had laten optrekken, of bij het ingaan van zijn pacht van de vorige huurder had overgenomen.  Hij mocht deze gebouwen, zowel het woonhuis als de dienstgebouwen, na het verstrijken van de pachttermijn laten afbreken om elders opnieuw op te richten.  Dit gebeurde evenwel maar zelden, aangezien ze geprezen werden en door de opvolgende huurder werden overgenomen.

De gebouwen die op het Groot Goed stonden waren dus eigendom van Adriaan, die ze zelf had opgericht of van de voorgaande pachter, zijn ouders dus, had overgenomen.  De eerste gebouwen die op het Groot Goed verschenen, werden meer dan waarschijnlijk door Adriaan's ouders opgetrokken.  Wij weten dat Adriaan's vader, die eveneens Adriaan heette en gehuwd was met Francisca Plasschaert, in 1596 de pacht van het Groot Goed had overgenomen van zijn schoonvader Boudewijn Plasschaert en op het erf voordien reeds een huis had laten bouwen.  Het zal wel zo geweest zijn, dat Adriaan na deze woning, ook al de andere dienstgebouwen van het pachthof heeft laten oprichten.  Zeker is het, dat het Groot Goed voordien altijd "een onbehuysde hofstede" werd genoemd.  Het zijn deze gebouwen die nadien door zijn zoon Adriaan werden overgenomen na zijn huwelijk met Passchijne De Wispelaere in 1620.

In de staat van goed van het sterfhuis van de twee echtgenoten van Adriaan Ryckaert, komen de volgende eigendommen voor :
Een gemet land, den Kerredam genaamd, gelegen te Eeklo in de Stijnakker aan de Waaistraat en de Vlotstraat.
420 roeden land te Kaprijke in de Vlotte aan de Moerstraat.
13 gemet land in diverse partijen, gelegen te Eeklo, te Sint Laureins, te Kaprijke, te Watervliet, te Sint Jan in Eramo en in Waterland Oudeman.
Na het overlijden van Adriaan zelf werd de staat van goed van zijn sterfhuis opgemaakt door de wethouders van Eeklo op 20 september 1642. 
Adriaan liet acht minderjarige kinderen na, 3 uit zijn eerste huwelijk met Passchijne De Wispelaere en 5 uit zijn huwelijk met Judoca Baert.  De kinderen uit het eerste huwelijk waren reeds uitgekeerd, zodat na zijn overlijden de helft van zijn bezittingen toekwamen aan zijn weduwe, Judoca Baert en de helft aan de kinderen die hij bij haar had verwekt.  Evenals bij het overlijden van Passchijne De Wispelaere, werden al de roerende goederen, zoals de woning en de dienstgebouwen op het hof, die nog altijd tot het bedrijfskapitaal behoorden, het vee, het meubilair en andere roerende goederen, door de moeder overgenomen voor de som van 135 pond groten, zegge voor elk kind 27 pond groten.

De eigendommen die Adriaan bij zijn overlijden naliet bestonden uit:
Een hofstede te Eeklo in de Waai, langsheen de Waaistraat en naast het goed van de kinderen van Adriaan en Passchijne de Wispelaere, groot 2 gemet 262 roeden.
Een stuk land, het Steenstroo genaamd, gelegen tussen de Waaistraat en de waterloop, groot 3 gemet en 100 roeden.
Een stuk land aan de Vlotstraat en het land van het klooster van Oost-Eeklo en de halfbroeders en halfzusters van de wezen, groot 450 roeden.
200 roeden bos aan de Ziedelingen tussen Kaprijke en Eeklo.
400 roeden bos, nog onverdeeld met de erfgenamen van zekere Cornelis Willems.
Een stuk land in Watervliet in de Jeronimuspolder, in pacht gebruikt door Guillaume Verburcht.
5/8ste deel van zeven gemet 150 roeden vette weiden te Sint Jan in Eremo, gehucht Bentille, naast het land van de Bijloke te Gent.

Wij zien dat Adriaan, na het overlijden van zijn eerste vrouw Passchijne De Wispelaere, nog tal van goederen heeft verworven.  Hij was een zeer vermogende landbouwer, behoorde tot de grote gelanden van Eeklo en was schepen geweest van de stad van 1637 tot 1639.

SAE n° 1011 f°32 st.v.goed Passchijne De Wispelaere, dd. 12/5/1627
SAE n° 1011 f°267 en n° 1046 min.st.v.goed Adriaan Ryckaert dd. 20/9/1642.

De ingangpoort van het Groot Goed
De ingangpoort van het Groot Goed waar de familie Ryckaert
van 1580 tot 1680 heeft gewoond.
 


De ouders van Adriaan:
Adriaan en Francisca Plasschaert

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  12/05/2020