TER VERANTWOORDING

door Maurice Ryckaert
 

Deze stamboom werd samengesteld aan de hand van authentieke gegevens.  De bronnen die wij daarvoor hebben aangeboord zijn legio.  Als voornaamste stippen wij aan: de doop- huwelijk- en overlijdensregisters van de parochies die erin voorkomen en thans berusten op het Rijksarchief te Gent.  Ontelbare gegevens putten wij uit de lijvige registers en liassen waarin tijdens het "ancien régime" de gemeentelijke wethouders hun handelingen registreerden, citeren wij: staten van goed of boedelstaten die in de sterfhuizen werden opgemaakt, de wezen­reke­ningen, de wettelijke passeringen of transakties van roerende en onroerende goederen, de vendities, de verkavelingen, verdelingen en uitgrotingen tussen de erfgenamen, de landboeken en ommelopers, die de voorlopers waren van onze huidige kadastrale leggers, de bos- en bunderboeken, de pointingen en zettingen die de eigendommen aanduidden waarop de belastingen werden geheven, de armen- en kerkrekeningen, de renteboeken, noteringen van poorterschappen en ontpoorteringen, schenkingen, legaten en erfenissen, verkopingen bij dekreet, testamenten en tal van andere waardevolle dokumenten, die ons toelieten de verwantschap tussen de verschillende naamdragers te justificeren.

Waar het om bezittingen ging, hebben wij meestal aangeduid in welk archiefstuk wij deze hebben gevonden.

Verklaring van de gebruikte tekens en afkortingen
° = geboren of gedoopt
† = overleden
x = gehuwd
xx = hertrouwd
fs = filius (zoon van)
fa = filia (dochter van)

De vermelding SAE, die herhaalde malen wordt aangehaald, staat voor "Stads­archief Eeklo", gevolgd door het nummer van het register en de bladzijde of de liasse, waaruit de gegevens werden geput.

Al de mannelijke naamdragers RYCKAERT, die nadien zelf het geslacht hebben voortgezet, zijn voorafgegaan door een letter, naargelang de stamvader waaruit zij gesproten zijn; A B C, gevolgd door een romeins cijfer die de generatie aanduidt waartoe zij behoren en door een letter die de rangorde aangeeft van hun geboorte in het gezin.  Zo vinden wij : AI, AIa, AIb, BIa, BIb, BIc, CIa, CIb, CIc enz.  Gemakkelijkshalve kan men dezelfde nummering terugvinden op de tabel die volgt telkens na de respektievelijke takken A, B en C.

Men kan een stamboom op verschillende manieren opmaken en voorstellen.  Men kan zich beperken tot wat men noemt, een voorouderreeks; een opvolging van mannen met hun echtgenoten, waarvan wij rechtstreexs afstammen en die allen onze familienaam dragen, beginnend met onze oudst-gekende voorvader.

Men kan een stamboom opmaken met de uitwerking van alle genealogische gegevens, waarbij, uitgaande van de oudst-bekende stamvader, alle afstamme­lingen tot op heden vermeld worden die dezelfde familienaam dragen en die de meest gebruikte publikatievorm is.  Elke methode heeft haar voor- en nadelen; de ene is te beknopt, de andere vaak te uitge­breid en daarom veelal onover­zichtelijk.

Wij opteerden voor de tweede manier, waarbij wij, vanaf een zekere over­groot­ouder, bijvoorbeeld deze van het einde van de 18de eeuw, al zijn nakomelingen vermelden, wat ook hun familienaam moge zijn, aangevuld met tal van gegevens over hun maatschap­pelijke situatie; een brok echte familie­geschie­denis dus.

Maar ook daarin willen wij begrijpelijkerwijze beperken.  Met de beschrijving van de familie RYCKAERT, kan men, wanneer wij alles zouden neerpennen wat wij erover te weten kwamen, honderden bladzijden vullen en ook dan nog zouden wij daarin tekort komen en zou men ons van onvolledigheid betichten.

Wat kan men over een familie allemaal niet vertellen aangaande hun woonplaats, hun bezittingen, hun beroepsbezigheden, hun hoedanigheden en gebreken, hun ziekten en kwalen, hun mee- en tegenvallen, hun politieke en sociale aktiviteiten, bijzondere feiten uit hun leven, hun bijzondere verwezenlijkingen en nog zoveel meer...........  En dan nog.  Wat is belangrijk en wat niet ?  Wat voor de ene van belang is, is voor de andere niet het weten waard.  Wij hebben ernaar gestreefd zo objektief mogelijk te blijven, van niemand op een troon te verheffen, maar zeker ook niemand met opzet te kwetsen.  Dit hebben wij, naar onze mening gekund, zonder al te veel in te gaan en de nadruk te leggen op kwaliteiten, bezittingen, titels en gebreken.  Wij weten maar al te goed dat overdreven verheerlijking velen naar het hoofd stijgt, dat negeringen vaak diepe en ongeneeslijke wonden slaan en dijkwijls de oorzaak zijn van familietwisten, die zelden of nooit worden bijgelegd.  Om van ons werk geen saaie opsomming te maken van namen en data, hebben wij van onze oudste voorouders en hun kinderen toch wat meer willen vertsllen.

Maurice RYCKAERT
Zomergem, decembermaand 1988

Volgende blz:
OORSPRONG, BETEKENIS en SCHRIJFWIJZE van de naam RYCKAERT

Top van deze blz.
Onze Ryckaert welkomblz
Inhoudstafel  -   Zoek-bladzijde

U heeft een aanvulling, een commentaar, een foto of een verbetering ?
Neem dan aub contact op met ons !

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteland homepage

Copyright Notice

Meest recente bijwerking :  14/08/2022