The Van Hootegem / Van Ooteg(h)em family from St-Laureins in East-Flanders, BelgiumDeze blz in het nederlands

Sophie Vanhootegem's birth certificate

daughter of Jacobus Francies Van Hootegem and Marie Vanhulle
wife of August Noe

Click on the image below to see a larger copy of it.

In het jaar achttien honderd twee and Zeventig, den eersten September ten enen
ure naarmiddag voor ons francies Huyghe, Burgemeester, ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sint Laureyns, rechterlijk arron-
dissement Gent, provintie Oostvlaanderen, is verschenen: Jacobus francies
vanhootegem, Landbouwer oud negen and veertig Jaren, alhier woonende
Sectie A, Smissestraat, welken ons heeft vertoond een kind van het
vrouwelijk geslacht, geboren in deze Gemeente op gisteren een and dertig-
sten augusti, ten negen ure Savonds, van hem Declarant and van
Marie Vanhulle zijne huisvrouw oud drie and dertig Jaren, aan
welk kind hij verklaard heeft te willen geven den voornaam van
Sophie Vanhootegem.  Deze verklaaring and vertooning
gedaan in de tegenwoordigheid van Eduard Mobelus, herbergier,
oud drie and dertig Jaren, and Constantin Vercraeye, Schrijver, oud drie en
Zestig Jaren, beide alhier woonende, getuigen hiertoe door den declarant aanzocht.
En naar gedane voorlezing den vader met de beide getuigen hebben dezen
akt met ons geteekend.


Volgen de handtekeningen van J. F. van Hootegem, Eduard Mobelus, Constantin Vercraeye en Frans Huyghe

In the year eighteen hundred two and Seventy, the first of September, at one
o'oclock in the afternoon before us francies Huyghe, Burgomaster, registrar of births and deaths of the town of Sint Laureyns, judicial district
Ghent, province Eastflanders, has appeared: Jacobus francies
vanhootegem, Farmer, old nine and forty Years, living here
Section A, Smissestraat, who has shown us a child of the
female gender, born in this town yesterday thirty one
August, at nine in the evening, of him the Declarer and of
Marie Vanhulle his wife old thirty three Years, to
which child he has declared to wish to give the first name of
Sophie Vanhootegem. This declaration and showing
done in the presence of Eduard Mobelus, innkeeper,
old thirty three Years, and Constantin Vercraeye, Clerck, old Sixty
three Years, both living here, testify as requested by the declarer.
And after reading the father with both witnesses have
signed this act together with us.


Follow the signatures of J. F. van Hootegem, Eduard Mobelus, Constantin Vercraeye and Frans Huyghe

Many thanks to Sandra Lacayse,
registrar of births and deaths for the town council of St.-Laureins.

Here is a larger copy of this birth certificate.
About August Noe the son of Francies Noë (B VII b) and of Ursula Mussche
Ursula's birth certificate

Top of this page
Welcome pageOverviewContents
Search this Van Hootegem website

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Most recent update :  15-08-2022
Copyright Notice (c) 2023