Stamboom van de familie Van Hulse - Bruyntjes

EN NU :  VAART WEL !

En nu is mijn belofte vervuld en staat mijn stamboom opgebouwd !  Ik bied U dus, dierbare vrienden, dit werkje aan.  Het weze wat ik in 't begin schreef: 'n blijk van genegenheid aan u allen, 'n blijvend aandenken aan onze familie en 'n herinnering aan de vele die ons verlaten hebben.

Het kon veel beter gedaan, doch mijn tijd is voorbij en ik vraag U de tekortkomingen te willen over het hoofd zien en de fauten te willen verbeteren... en mij te gedenken als ge dit boekje in handen zult nemen.  Want binnen 'n paar weken zal ik het Vaderland alweer verlaten hebben, op weg naar Goa waar 'n nieuw land, 'n nieuwe taak en 'n nieuwe taal me wachten.

Was het 'n groot geluk onder U te komen en U te leeren kennen, dan zal ook de scheiding wel 'n groot offer zijn—welke ik gaarne zal brengen—en welke niet insluit dat ik U ginder zal vergeten.

Ik zal U regelmatig trachten op de hoogte te stellen van m'n leven, bijzonder langs de "Theresia-Bode" die de meeste van U wel krijgen.  En als er nieuws is in de familie: 'n kindeke geboren, of  'n huwelijk of  'n afsterven dan hoop ik dit wel langs de onmiddelijke familie te mogen vernemen.

En dan mag ik ook niet vergeten de velen te bedanken voor hun spontane gift ten voordele mijner missien.  Ik kom juist te vernemen dat ze niet minder dan 20.000 fr. eischen voor het schip dat rond 14 November zal afvaren naar Goa !  En als er nog iemand 'n vriendenhand kan en wil uitsteken om die gepeperde reis te betalen, dan dank ik hem hier oprecht voor.  Overigens weet ik dat ge me door uw gebed zult helpen en van m'n kant kan ik U verzekeren dat ik alle dagen met m'n novicen 'n speciaal gebed zal bidden voor het welzyn van die familie die me zo liefdevol heeft geholpen.

En mocht ik dan het geluk hebben weer te komen naar Belgie dan doe ik opnieuw "auto-stop" om u allen te bezoeken.  En voor deze, die O. L. Heer zal komen halen en in geval ik zelf bij dit getal zou zyn, bid ik dan nog eens dit schoon gebed :

O MOCHT IK UW EN MOCHT GIJ MIJN
EN MOCHTEN WIJ
TE SAMEN ZIJN
IN 'T ONGEKEND NADEZEN:
MIJN OUDERS EN FAMILIE, WAAR
GEEN TIJD MEER IS, NOCH DAG NOCH JAAR
MAAR 'T ALTIJD EEUWIG WEZEN !
 
Adres:  R.F. Nicholas O.C.D.
Carmelitas Descalços
    MARGAO  -  GOA
INDIA PORTUGUESA.


Het origineel van deze bladzijde.Voor aanvullingen en verbeteringen, neem aub contact op met ons !
For updates and corrections, please contact us !

Onze Van Hulse home page
Inhoudstafel
Zoek het op in onze Van Hulse webstek
Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2021