Jacobus Van Zele - VI c

VI c - Jacobus Van Zele

fs Joannes Athenasius (V d) en Carola de Pape

° Lembeke 24 mei 1749
x Bassevelde 11/1/1776 Joanna Catharina Mattheeuws
xx Bassevelde 7/1/1783 Joanna Maria Buysse
Bassevelde 29/8/1797[108]
 

Na het kinderloos overlijden van Maria Jacoba Buysse, een zuster van zijn vrouw, hadden zijn kinderen recht op een deel van de erfenis.  Op een koffer op de zolder en op bepaalde delen van het huis waren de zegels gelegd en dat spreekt reeds boekdelen.  Maria De Roo, haar meid, had haar tot het laatste moment bijgestaan en verklaarde aan de notaris dat na de dood van haar meesteres geen geld, noch papieren door derden in haar woonhuis waren gebracht of weggenomen; dat de pachter van het hofstedeken in Kaprijke zijn pacht eens betaald had via notaris Barthel van Watervliet en nu nog een jaar moest betalen; dat Joannes Buysse, landbouwer in Bassevelde, vaderlijke broer van de overledene de administratie van haar goederen op zich nam, maar nu ook overleden was; dat iedereen wel weet dat zijzelf na de dood van haar meesteres uit het liggend geld 2 stukken van 10 gulden "goude willems" had genomen; dat de heer vrederechter op de dag van de verzegeling haar drie stukken van 5 frank heeft overgemaakt, waarmee ze verklaarde kleine schulden te hebben betaald en levensmiddelen had gekocht.  Haar verklaring werd niet getekend omdat ze dat niet kon.  Nadien viel haar nog te binnen dat de bezoeken en de geneesmiddelen geleverd door dokter De Hoon te Bassevelde nog betaald moesten worden; dat ze ten dienste stond van de overledene mits een loon van 65,30 frank per jaar en betaald was tot in januari; dat wijlen Joannes Buysse haar had beloofd dat zij daarboven "...eene particuliere belooning zoude bekomen voor hare buitengewone zorg en het gadeslaen en oppassen der overledene in haer langdurige en krankzinnige ziekte...."

Bij het begin van het opmaken van de inventaris ten sterfhuize hadden heel wat erfgenamen van de familie Buysse zich laten vertegenwoordigen door timmerman Pieter de Wispelaere en getwijfeld of er wel iets te rapen zou zijn; zij werden dan ook slechts vermoedelijke erfgenamen genoemd.  De inventaris van de huisraad bracht slechts een kleine 300 frank op en de vermoedelijke onkosten bedroegen nog bijna 100 fank.  Maar de (vermoedelijk terecht) verzegelde koffer op zolder deed velen blozen: "... in eenen blauw geverfden verzegelden coffer staende op de zolder, na de zegels als vooren waren erkend en afgedaen, gevonden en gewaerdeerd een zilveren yzerken met gaude pooten, eene goude rincksken en een goude kruis in diamant gezet, te zaemen op de som van 25 francs..."; en daarbovenop:"... een borseke (een beurs) staende in selven koffer gavonden 49 goude willem" (gouden munten van koning Willem der Nederlanden, vergelijk met gouden napoleons) welke waarde op 1037,10 frank werd geschat.

Nadat ook de papieren van Maria Jacoba bij de afstammelingen van haar inmiddels overleden broer Joannes opgevraagd waren, ontdekte men nog een lening door Bernard Van Damme, landman te Bassevelde van bijna 500 frank, waarop nog 5 jaar intrest moest betaald worden en een lening van ruim 230 frank door Pieter Steyaert, destijds herbergier te Bassevelde en nu hotelier in Brugge, waarop nog 8 jaar intrest moest betaald worden; de venditie van huisraad bracht 311 frank op en ook de pachten van een hoeve in Kaprijke en land in Sint-Laureins werden in rekening gebracht.  Daarnaast waren er nog de vele uitgaven voor begrafenis, vrederechter, notaris, boden, dokter, huurloon meid en de huispacht van 65,30 frank aan Livinus Haers, zodat uiteindelijk nog ruim 1100 frank restte om te verdelen.

Wie waren nu al de erfgenamen?  Maria Jacoba Buysse was de dochter van Livinus en Maria Catharina Helleput in haar tweede huwelijk.

1. De vier kinderen van Maria Catharina Helleput uit haar eerste huwelijk met Petrus Francke, nl Jan Bernard en Carel, beide wevers te Kaprijke, Maria Theresia gehuwd met Pieter Standaert, wever te Kaprijke en Pieter Francies, arbeider te Sint-Laureins.

2. De afstammelingen van Maria Catharina Helleput en haar tweede echtgenoot Livinus Buysse:
a. Angela Buysse was gehuwd met Jacques Francies Steyaert, wiens enige dochter gehuwd was met timmerman Pieter De Wispelaere te Bassevelde.
b. Joanna Maria Buysse en haar vijf kinderen uit haar eerste huwelijk met Jacobus Van Zele, nl. Jacobus Francies, arbeider te Lembeke; Bernard, landbouwer te Lembeke; Carolus, landbouwer te Kaprijke; Maria Jacoba, gehuwd met Francies de Pauw, landbouwer te Boekhoute; Monica, gehuwd met Jan Baptist Martens, landbouwer te Kaprijke.  Alsook haar twee kinderen uit haar tweede huwelijk met Carolus Franciscus Cattoir, nl Petrus Bernardus, landbouwer te Bassevelde en Joanna Carolina Cattoir, gehuwd met Jan Bernard Van Zele, landbouwer te Bassevelde.
c. Livina Maria Buysse, weduwe van Jacobus Franciscus Van Den Bossche, particuliere te Bassevelde.
d. Maria Jacoba Vercouteren, weduwe Joannes Buysse, landbouwster te Bassevelde en haar zeven kinderen, nl. Amelie en Bruno, beide nog minderjarig; Jacobus Bernardus, landbouwer inwonend bij zijn moeder te Bassevelde; Melanie, gehuwd met Louis Van De Voorde, landbouwer te Ertvelde; Theresia, gehuwd met Theodore Marie Van Peteghem, landbouwer te Ertvelde; Eduard, onderpastoor te Bellem; Charles, theologie student aan het seminarie te Gent.
e. De 5 kinderen van Maria Catharina Buysse en haar man Jacobus Balduinus De Decker, nl. Pieter en Theresia Carolina, beide landbouwers bij hun vader; Joannes, landbouwer in de wijk Wilde te Boekhoute; Sophie, gehuwd met Jacobus Bernardus Van De Voorde, landbouwers te Ertvelde; Maria Catharina, begijn in het Convent Sint Elisabeth van het Groot Begijnhof te Gent.
3. De afstammelingen van de broer en de zus van Carolus Van Damme, zelf reeds gestorven op 24.2.1836.
a. De twee kinderen van Joannes Van Damme, nl. Jacobus Franciscus, landbouwer te Kaprijke en Bernardus, landbouwer te Bassevelde.
b. De afstammelingen van Livina Van Damme in haar huwelijk met Petrus De Decker: Carolina De Decker, weduwe van Philippus Jacobus Ryckaert uit Boekhoute, wiens enige zoon Jan Baptist veearts was te Boekhoute; Francisca De Decker, gehuwd met Jacobus Steyaert en haar 4 kinderen, nl. Maria Theresia, gehuwd met Franciscus Van Overtvelt, landbouwers te Bassevelde, Maria Anna, gehuwd met Jooris Pieters, landbouwer te Lembeke, Livina Maria, gehuwd met Bernardus Pieters, landbouwer te Lembeke en Carolina, gehuwd met Antoine Boxtael te Hoofdplaat; Livina Maria De Decker, gehuwd met Anthonius Steyaert en haar vijf kinderen, nl. Engelbert, voerman te Boekhoute, Livinus, veearts te Zelzate, Amelie, gehuwd met Charles Acke, schipper te Zelzate, Anthonius, bakker te Gent en Pieter, geneesheer te Meulebeke; Maria Anna De Decker, gehuwd met Ignatius Steyaert en haar enige zoon Pieter, hotelier te Brugge.
Uiteindelijk verzaakten de afstammelingen van Joannes Buysse met Maria Vercouteren en die van Maria Catharina Buysse met Jacobus Balduinus De Decker aan de erfenis.

Jacobus is een eerste keer getrouwd in Bassevelde op 11 januari 1776 met Joanna Catharina Mattheeuws (° Bassevelde 29/7/1759), dochter van Christoffel Mattheeuws en Catharina Roegiers, † aldaar op 16 januari 1782 Oosthoek.[109]

De wees was bevoogd door een broer van de overledene, Pieter Bernard Mattheeuws uit Bassevelde.

Uit dit huwelijk met Joanna Catharina:

 1. Joannes Van Zele (VII c)
  ° Bassevelde op 23 januari 1780
  x Sint-Kruis-Winkel 11/4/1799 Cecilia van Peteghem
  † Watervliet op 29 september 1848
   
 2. Petrus Bernardus Van Zele
  ° Bassevelde op 15 april 1781
  † Bassevelde 20 november 1781.

Jacobus is hertrouwd in Bassevelde op 7 januari 1783 met Joanna Maria Buysse (° Bassevelde 9/11/1764), dochter van Livinus Buysse en Maria Catharina van Laere.

Joanna is later hertrouwd in Bassevelde op 3 juli 1798 met Carolus Franciscus Cattoir, zoon van Petrus Judocus Cattoir en Albertina Clara de Causmaecker en in Bassevelde geboren op 1 december 1772.  Zij overleed in Lembeke op 11 januari 1810.

Uit het tweede huwelijk met Joanna Maria Buysse:

 1. Joanna Maria Van Zele
  ° Bassevelde op 23 april 1784
  † Bassevelde 14 december 1796.
   
 2. Jacobus Franciscus Van Zele (VII d)
  ° Bassevelde op 20 augustus 1785
  x Lembeke 6 juli 1815 Francisca Baecke
  Lembeke 13 augustus 1857
   
 3. Maria Jacoba Van Zele
  ° Bassevelde 23 maart 1787
  Maria is getrouwd in Assenede op 15 oktober 1814 met Franciscus de Pauw (° Assenede 30/4/1788), zoon van Jacobus de Pauw en Maria Jacoba Noë.
  Zij maakten een huwelijkscontract bij notaris Cornelis van De Wattijne te Bassevelde; beiden woonden toen in Assenede; Maria Jacoba kon handtekenen.
  Zij is overleden in Boekhoute op 21 februari 1863 en hij is ook overleden in Boekhoute maar in de wijk Kapelle[110] in de Riethoekstraat op 17 januari 1868.
   
 4. Bernardus Van Zele (VII e)
  ° Bassevelde 25 december 1788
  x Lembeke 5 februari 1812 Francisca de Langhe
  Lembeke 28 oktober 1877
   
 5. Carolus Van Zele (VII f)
  ° Bassevelde 25/9/1790
  x Kaprijke 23/2/1821 Sophie van Damme
  Kaprijke 29/1/1881.
   
 6. Petrus Bernardus Van Zele
  ° Bassevelde 7 juli 1792
  † Bassevelde 14 november 1793.
   
 7. Engelbertus Van Zele
  ° Bassevelde op 24 augustus 1794
  † Bassevelde 8 juni 1796.
   
 8. Monica Van Zele
  ° Bassevelde op 6 mei 1797
  Monica is getrouwd in Lembeke op 14 mei 1817 met Joannes Baptist Martens (° Kaprijke 23/6/1791), zoon van Carolus Bernardus Martens en Maria Anna Catharina van Damme, † aldaar op 22 mei 1843.  Hun huwelijkscontract werd verleden voor notaris Van De Wattijne te Bassevelde.
  Ze werd weduwe met 11 kinderen, waarvan 7 nog minderjarig.
  Het jaar nadat ze weduwe werd leende ze 2000 frank van Jan Baptist Cathelijn uit Lembeke aan een intrest van 5%.  Daarvoor hypothekeerde zij een behuisde en beschuurde hofstede met boomgaard en tuin en 2 stukken land samen 1ha 48a 10ca, ten zuiden van de Zuidstraat te Kaprijke, een blok zaailand van 4ha 46ca ten noorden van het Ketsebroekstraatje in Lembeke, een blok zaailand van 2ha 89a en 70ca in de Zuidstraat te Kaprijke, alsook een woonhuis ten zuiden van de Grote Voorstraat te Kaprijke van 11a en 90ca[112].
  Monica overleed in Kaprijke op 17 juni 1855.[111]
——————
108   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 52 actes 18, 35, 41 en 55. [Terug]
109   RAG Boekhoute 862 blz 23 [Terug]
110   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde nr 23 acte 50 [Terug]
111   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde 1817 acte 38 [Terug]
112   RAG Notarieel depot Van De Ven Bassevelde bundel 55 akte 43. [Terug]

Top van deze blz.
De ouders van Jacobus:
Joannes Athenasius (V d) en Carola de Pape

Onze Van Zele Home page
Inhoudstafel  -   Overzicht  -   Zoek-bladzijde

Heeft u een aanvulling, een verbetering, een foto of een suggestie, neem dan aub contact op met ons.

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  16-03-2024
Copyright (c) 2024

Van Zele homepage

Andreas (IV g)
Augustus (IX i)
Beda (VIII e)
Bernardus (VI f)
Bernardus (VII a)
Bernardus (VII e)
Bernardus (VIII g)
Bruno (VIII b)
Bruno (VIII k)
Camillus (IX g)
Carolus (VII f)
Carolus Judocus (V e)
Carolus Franciscus (VIII f)
Carolus Ludovicus (VII m)
Carolus Ludovicus (VIII j)
Carolus Ludovicus (VIII l)
Carolus Marie (IX a)
Christophorus (IV c)
Engelbert (VIII i)
Eduardus (VIII d)
Eduardus (VIII h)
Eduardus (IX m)
Emiel (VIII m)
Engelbert (VIII a)
Finantius (VIII p)
Franciscus (IV j)
Franciscus (V a)
Franciscus (V b)
Gaspardus (III c)
Georgius (III d)
Georgius Franciscus (V c)
Georgius Vincentius (V h)
Henri (IX h)
Henricus (VIII o)
Henri Eduard (IX k)
Hyppolite (IX e)
Jacobus (III a)
Jacobus (IV i)
Jacobus (V i)
Jacobus (VI c)
Jacobus Bernardus (VI i)
Jacobus Bernardus (VII i)
Jacobus Bernardus (VII j)
Jacobus Bernardus (VII k)
Jacobus Franciscus (VI d)
Jacobus Franciscus (VI g)
Jacobus Franciscus (VII d)
Joannes (I)
Joannes (II)
Joannes (III b)
Joannes (IV b)
Joannes (IV e)
Joannes (VI a)
Joannes (VI e)
Joannes (VII c)
Joannes (IX c)
Joannes Athenasius (V d)
Joannes Baptist (VI b)
Joannes Baptist (VII b)
Joannes Bernardus (VI k)
Joannes Bernardus (VII h)
Joannes Franciscus (VI h)
Joannes Franciscus (VII l)
Jules (IX f)
Julius (IX j)
Leo (IX b)
Leo (VIII c)
Livinus (V g)
Petrus (III e)
Petrus (IV a)
Petrus (IV d)
Petrus (IV f)
Petrus (IV h)
Petrus (V f)
Petrus (IX l)
Petrus Bernardus (IX d)
Petrus Jacobus (VII g)
Petrus Joannes (V j)
Petrus Joannes (VI j)
Petrus Leopoldus (VIII n)

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Voetnoten
Zoekbladzijde

Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoekbladzijde

(I) Joannes
(II) Joannes
(III a) Jacobus
(III b) Joannes
(III c) Gaspardus
(III d) Georgius
(III e) Petrus
(IV a) Petrus
(IV b) Joannes
(IV c) Christophorus
(IV d) Petrus
(IV e) Joannes
(IV f) Petrus
(IV g) Andreas
(IV h) Petrus
(IV i) Jacobus
(IV j) Franciscus
(V a) Franciscus
(V b) Franciscus
(V c) Georgius Franciscus
(V d) Joannes Athenasius
(V e) Carolus Judocus
(V f) Petrus
(V g) Livinus
(V h) Georgius Vincentius
(V i) Jacobus
(V j) Petrus Joannes
(VI a) Joannes
(VI b) Joannes Baptist
(VI c) Jacobus
(VI d) Jacobus Franciscus
(VI e) Joannes
(VI f) Bernardus
(VI g) Jacobus Franciscus
(VI h) Joannes Franciscus
(VI i) Jacobus Bernardus
(VI j) Petrus Joannes
(VI k) Joannes Bernardus
(VII a) Bernardus
(VII b) Joannes Baptist
(VII c) Joannes
(VII d) Jacobus Franciscus
(VII e) Bernardus
(VII f) Carolus
(VII g) Petrus Jacobus
(VII h) Joannes Bernardus
(VII i) Jacobus Bernardus
(VII j) Jacobus Bernardus
(VII k) Jacobus Bernardus
(VII l) Joannes Franciscus
(VII m) Carolus Ludovicus
(VIII a) Engelbert
(VIII b) Bruno
(VIII c) Leo
(VIII d) Eduardus
(VIII e) Beda
(VIII f) Carolus Franciscus
(VIII g) Bernardus
(VIII h) Eduardus
(VIII i) Engelbert
(VIII j) Carolus Ludovicus
(VIII k) Bruno
(VIII l) Carolus Ludovicus
(VIII m) Emiel
(VIII n) Petrus Leopoldus
(VIII o) Henricus
(VIII p) Finantius
(IX a) Carolus Marie
(IX b) Leo
(IX c) Joannes
(IX d) Petrus Bernardus
(IX e) Hyppolite
(IX f) Jules
(IX g) Camillus
(IX h) Henri
(IX i) Augustus
(IX j) Julius
(IX k) Henri Eduard
(IX l) Petrus
(IX m) Eduardus

Van Zele homepage