Het artikel hieronder, met inbegrip van de nota van de redactie en van één foto, werd gepu­bli­ceerd in dagblad Het Volk op 5 januari 1936.
Voor de andere foto's van die grote dag en voor haar woordje uitleg danken wij Edith Van Vooren.

St-Margriete huldigt zijn nieuwen herder,
den E. H. Van de Maele

Door een ongelukkig toeval verschijnt dit verslag een paar dagen te laat.  Wij willen echter niet nalaten dit schoon artikel op te nemen. (N.d.R.)

't Was Zondag, 29 December, volop feest in 't polderdorp Ste-Margriete en Sinte Pieter had waar­lijk zijn beste winterweer uitgezonden.  De bewoners hadden aan den oproep van 't in­rich­tend feestkomiteit goed gevolg gegeven: als één man hebben zij samengewerkt om kerk, straten en huizen te versieren.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Inhuldiging van E. H. Van de Maele als nieuwe pastoor van St-Margriete
Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Inhuldiging van E. H. Van de Maele als nieuwe pastoor van St-Margriete

Burgemeester Eugeen Van Vooren met de nieuwe pastoor en met de chauffeur die hem naar zijn nieuwe parochie bracht.

Om 1 u. stipt reden vijf auto's der gemeente met arm- en kerkbestuur den nieuwen herder tegemoet tot aan de dekenij te Kaprijke.  Langs Bentille—St.-Jan-in-Eremo naar Ste-Margriete.

Aan de Groenstraat, grenzen der gemeente, waar de bewoners een prachtige poort hadden opge­timmerd, werd de E. H. Van de Maele verwelkomd door den heer burgemeester Van Vooren, waarna de stoet in oogenschouw werd genomen.

DE STOET

1. Politie en douanenkorps. — 2. Een dertigtal ruiters. — 3. St. Ghislenus, bisschop te paard. — 4. Soldatenbond. — 5. Een dertigtal vrienden en medewerkers van Oudenaarde. — 6. De H. Margareta. — 7. Boeren. — 8. Gekroonde rijwielen. — 9. Schooljongens. — 10. De Kon. fanfaren maatschappij Ste-Cecilia. — 11. Kongre­gatie en prachtige Hosannagroep. — 12. Meisjesschool. — 13. Auto's met de leden van arm-, gemeente- en kerkbestuur. — 14. De vier ridders omringden de auto van den nieuwen herder, E. H. Deken en twee getuigen.

 1.Burgemeester Eugeen Van Vooren 2. Pastoor Van De Maele 3. Schepen Emiel Focke 4. Philemon Haers 5. E.H. Deken 6 7. Schepen Prudent Van Hijfte 8 9. Pater Antonin 10. Chauffeur 11 12 13 14. Arthur Van Haelemeesch 15 16 17 Klik hier voor een grotere copij van deze foto.
Als uw kurseur even tot rust komt op iemands hoofd 
   verschijnt een naam als we die kennen of een nummertje. Klik in de linker bovenhoek van de afbeelding voor een grotere copij ervan.
Inhuldiging van E. H. Van de Maele als nieuwe pastoor van St-Margriete

Gekomen aan 't Gemeentehuis, werd den E. H. Van de Maele een prachtige bloemtuil aange­boden door de dochterkens van Maes Th. en Geyssens Ed. in naam der meisjesschool.  Nu volgden allen den stoet door het dorp te voet.

Wat een prachtig zicht: de straten langs weerkanten beplant met versierde sparren, daarna drie, vier rijen menschen met vroolijk gelaat en dan de prachtig versierde huizen, met pas­sende opschriften en verwelkoming.  Op het Kerkplein werd den E.H. Van de Maele een andere mooie bloemtuil aangeboden door het zoontje van den heer burgemeester, waarna de groep vrienden van Oude­naarde hun geliefden onderpastoor, thans onze pastoor, in naam van al de vrienden geluk wensch­ten en bedankten.  Als bewijs van erkentelijkheid boden zij hem een prachtig kader met het mooie stadhuis van Oudenaarde.

DE PLECHTIGE AANSTELLING

Aan de kerkdeur gekomen, weerom verwelkomingen door Eerw. Pater Antonin, die sprak in naam van den heer voorzitter van 't kerkbestuur, door ziekte weerhouden.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Inhuldiging van E. H. Van de Maele als nieuwe pastoor van St-Margriete

Dan hadden we de overhandiging der sleutels door het dochterken van heer burgemeester en het dochterken van den heer voorzitter van 't kerkbestuur, waarna onder klokkengeluid, de nieuwe herder zijn prachtig versierde kerk binnentrad.

De liturgische aanstelling werd gedaan door Z. E. H. Boeykens, pastoor-deken te Kaprijke.  In een treffend sermoen stelde hij den nieuwen herder voor aan de toegestroomde paro­chi­anen, waarna het plechtig «Te Deum» van dank door den E. H. Van de Maele.

EEN LUNCH

werd aangeboden aan al de overheden der bestaande plaatselijke maatschappijen.  Ver­schil­lende toespraken werden gehouden.  De heer burgemeester, die den nieuwen herder ver­wel­komde als leider en vertrooster van al zijn paro­chi­anen, wenschte hem tevens een lange en vruchtbare loopbaan.

Klik op de afbeelding hieronder voor een grotere copij ervan. 
Inhuldiging van E. H. Van de Maele als nieuwe pastoor van St-Margriete

Burgemeester Eugène Van Vooren met Arthur Bonte.
Arthur was de vader van Willy.  Was hij ook de voorzitter van de Boerenbond?

E. H. Van de Maele antwoordde in zeer gemoedelijke termen, en drukte den wensch uit de ware herder te zijn van al zijn schapen, ja we zijn fier en tevreden, en durven zeggen dat hij op ons den diepsten indruk maakte en reeds van nu af aller harten heeft gewonnen.  E. H. Deken in zijn korte toespraak zegde: hij is de geestelijke bestuurder en zal zijn de raadsman van allen.

Na een prachtige voorlezing van verwelkoming in ons midden door den voorzitter der B.J.B.-ërs, kwam Eerw. Pater Antonin aan het woord om alle leden van 't feestkomiteit, hier aanwezig, van harte te bedanken voor hunne onderlinge medewerking, alsook al de paro­chi­anen en geburen.

Het feest eindigde in de allerbeste stemming.

Enkele jaarschriften en gedichten:

Bij de Zusters: Gevierde herder, uw zusters Franciscanessen wenschen U hier ware zegening in Uw verheven priesterlijke bediening.

Op een der praalbogen: De Almachtige schenke U, zijn ijvervollen priester, 'n waren, rijken zielenoogst.

Enkele huisopschriften:
De voorzitter der mutualiteit
Wenscht in intimiteit
In naam van al zijn leden
Onzen herder om zijn schoon verleden

Inhuldiging van E. H. Van de Maele als nieuwe pastoor van St-Margriete

Een hartelijk welkom, voorwaar !
Vele en rijke jaren
In ons midden te vergaren.

Eerwaarde Heer Van de Maele
In feesttooi komen wij u hale
Breng in ons dorp, vrede en eendracht weer
Zulks zal strekken t' uwer eer.
Hier maïs, meel en kolen
Onzen nieuwen herder vriendelijk aanbevolen.

Om te sluiten mogen we een woord van innigen en welgemeenden dank richten aan Eerw. Pater Antonin, de spil van 't werk, om zijn vele en goede werk, op die enkele dagen van voorbereiding tot het groote feest, alsook aan de Eerw. Zusters en meisjes die alle avonden opofferden om versieringen te maken.  Dank zij alle parochianen en geburen voor hun milde giften en viering.  Aan allen, besten dank ! En aan E. H. Van de Maele een gezegende priesterloopbaan in ons dorp.

Leef lange jaren voor het geluk van al uw parochianen.

Meer over St-Margriete
Oudere en recentere foto's van St-Margriete

Naar de top van deze blz
Over Sint-Margriete
Het MeetjeslandInhoudstafelDoorzoek onze Meetjesland webstek

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  22-04-2021
Copyright Notice (c) 2022

Aalter
Adegem
Assenede
Balgerhoeke
Bassevelde
Bellem
Belzele
Bentille
Boekhoute
Donk
Doornzele
Eeklo
Ertvelde
Evergem
Hansbeke
Kaprijke
Kerkbrugge-Langerbrugge
Kleit
Kluizen
Knesselare
Landegem
Lembeke
Lotenhulle
Lovendegem
Maldegem
Merendree
Middelburg
Nevele
Oosteeklo
Oostwinkel
Overslag
Poeke
Poesele
Rieme
Ronsele
Sleidinge
St.-Jan-in-Eremo
St.-Kruis-Winkel
St.-Laureins
St.-Margriete
St.-Maria-Aalter
Ursel
Vinderhoute
Vosselare
Waarschoot
Wachtebeke
Waterland-Oudeman
Watervliet
Wippelgem
Zelzate
Zomergem