De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

Jacobus Franciscus van Damme

fs. Franciscus van Damme (IV) en Georgia de Causemaecker

° Kaprijke 3/5/1712
x Kaprijke 19/6/1731 Pieternelle Dhaele


Frans, zoals hij altijd genoemd werd, trouwde te Kaprijke op 19/6/1731 met Pieternelle Dhaele, d.v. Adriaan en Theresia Hamers.  Vermelden we terloops dat haar oom Lieven De Causmaecker (zie III b5) na het overlijden van zijn vrouw Joanna Theresia Van Damme, hertrouwde met Pieternelles oudste zuster, Elisabeth, die echter ook vroeg overleed.  Was ze nog in leven bij Pieternelles huwelijk dan zou haar oudste zuster ook haar tante zijn !

Frans van Damme is gaan boeren op een hofstede die hij gedeeld had van zijn schoonouders.  Ze was gelegen te Kaprijke in de Laureijsakker (ten noorden van de Kaprijkestraat).  Bij de rundveetelling van 15/1/1772 gaf hij 4 melkkoeien, 2 vaarzen en 1 kalf aan. (RAG-Kapr 43, 2de deel, nr.18)

Op 19/10/1776 had er een verkaveling plaats tussen Jacobus Franciscus en zijn zus-begijn.  Daarbij verkreeg hij het vierde deel van een behuisde en betimmerde hofstede met 8 gemeten en 83 roeden land in de Middel­akker te Kaprijke ten noorden van de Beekstraat, gebruikt door Pieter De Decker fs Judocus; en een partij land van 4 gemeten 45 roeden in Lembeke wijk Oosthoek ten zuiden van de straat die loopt van de Oost­hoek naar de Vierweegse in Bassevelde; zijn zus had dan recht op twee partijen land in de Spruytakker te Lembeke ten zuiden van de Beekstraat, die gebruikt werden door haar broer Jacobus.  Ze kreeg ook nog een 30 ponden ter vereffening, wegens de iets mindere waarde van haar erfdeel. (SAE 2142).

Op 7/6/1775 werd in de nabijheid van de Stroomstraat een straatschouwing gehouden door de baljuw en de schepenen van Kaprijke, een jaarlijks weerkerende karwei om de aangelanden erop te wijzen de straat te onderhouden en zo de wegen berijdbaar te houden.  De aangelanden werden “… gheordonneert de voor­noemde stroomstraete van beede sijden deser straete behoorelijck te vermaeken en te beleggen met grof hout ter gerequireerde breedte alsmede den voetdam insgelijcx behoorelijck te repareren ende op te hoogen met saevelachtige aerde in der manieren dat soo den waeghewegh als voetwegh overal gelijck en in tmidden hoogst liggen…  Frans Van Damme werd speciaal aangemaand “op het eynde straete” de 2 putten te vullen binnen de 8 dagen “… op peine dat hetselve door den heer bailliu tsijnen coste ten dobbelen twee schatte sal sijn gedaen…”.

Ook in 1777 kreeg hij de opdracht “de straete met grof hout te beleggen in diversche plaetsen alwaer het hout begint door te draegen en in te sincken alsoock geheel dese straete ten minste nogh eenen voet met mager aerde ofte sant op te hoogen binnen de veerthien daegen…”.

In 1779 was het echter prijs: Men besloot hem en anderen “… condemnerende hun voorder over hunne negligentie in het repareren van sulcke inpracticabele putten binnen eenen publycken wegh, elck in eene boete van drij ponden parisys.” (RAG Kaprijke 36)

Pieternelle Dhaele overleed te Kaprijke op 18 mei 1759 en werd de 21ste met de hoogste dienst begraven.  Ze liet 7 kinderen achter tussen 6 en 26 jaar oud: (20)

 1. Elisabeth Van Damme
  ° Kaprijke 12/2/1733
  Op de doopakte wordt ze Isabella genoemd.
  Bassevelde 1/11/1818 ongehuwd.
   
 2. Livina Adriana Van Damme
  ° Kaprijke 4/5/1735
  x Kaprijke 15/2/1763 Petrus De Decker, zoon van Judocus en Isabella Claeys
  Ze boerden op de stokerij Standaert in de Vrouwenstraat in Kaprijke.  Petrus overleed in Kaprijke op 8/3/1803 op 62-jarige leeftijd en “Livine Adrienne” stierf bij haar dochter Livina Maria in de Beekstraat te Kaprijke op 30/12/1811.

  De kinderen van Petrus en Livijne:
  • Joanna Fancisca De Decker
   ° Kaprijke 19/10/1763
   x Kaprijke 11/1/1785 Jacobus Steyaert (uit Bassevelde)
  • Angela De Decker
   ° Kaprijke 9/5/1765
  • Bernardus De Decker
   ° Kaprijke 11/9/1766
  • Anna Maria De Decker
   ° Kaprijke 11/3/1768
  • Joannes Bernardus De Decker
   ° Kaprijke 30/6/1769
  • Joannes Franciscus De Decker
   ° Kaprijke 2/7/1772
  • Petronella De Decker
   ° Kaprijke 22/4/1775
  • Livina Maria De Decker
   ° Kaprijke 3/12/1778
   x Kaprijke 14/5/1793[!] Anthonius Steyaert
  • Caroline De Decker
   ° Kaprijke 26/2/1782
   x Kaprijke 30/5/1805 Philippus Jacobus Ryckaert (B Vf)
   † Boekhoute 14/8/1863
    
 3. Theresia Judoca Van Damme
  ° Kaprijke 2/5/1737
  † Kaprijke 4/6/1737
   
 4. Maria Theresia Van Damme
  ° Kaprijke 15/1/1740
  † Kaprijke, 23/4/1740
   
 5. Anne-Marie Van Damme
  ° Kaprijke 4/11/1741
  † Bassevelde 14/2/1823 op het dorp.
  x Kaprijke 25/4/1769 met Franciscus Jacobus CLAEYS (cfr. 81 claeys), bij wie ze geen kinderen had.  Hij was een zoon van Joannes Claeys en Joanna De Coorebijter en in Kaprijke geboren op 13/5/1725.  Hij overleed er reeds na slechts 9 jaar huwelijk op 21/4/1778.  's Ochtens had notaris Tyman bij hem ten huize nog een testament helpen opmaken.

  Vooral het laatste punt is merkwaardig.  Daarom hier een samenvatting ervan !
  Hij wilde met de hoogste dienst begraven worden in de kerk van Kaprijke, met uitdeling van een zak rogge, gebakken in brood, aan de arme; en 's anderendaags een "solemnele misse van requiem met uytdeelinge van eenen gelijcken sack broot."
  Voorts vroeg hij "ten besten en bequaemen tijde" 12 gerecommendeerde zielmissen met uitdeling van 1 zak brood en dan nog 100 gelezen missen "metten profondis en miserere mei."
  Hij legateerde 30 ponden na het overlijden van zijn echtgenote (die hem - terloops gezegd - nog bijna 45 jaar zal overleven !).
  En tenslotte: "… considerende de vrientschap ende affectie, die den comparant (dus Frans Claeys) genoten heeft van Francies Van Damme sijnen schoonvader, verclaert hij den selven te legateren en te begiftigen, het derde paert generalyck van alle sijne 's comparants achtergelaeten goederen, meubel ende immeubel, waer die gestaen, geleghen ofte bevonden sullen worden..."  Zijn vrouw werd als uitvoerder van het testament aangesteld. (RAG-notariaat Tyman 110 nr. 55)
  xx Kaprijke 21/6/1785 met J. Fr. Weghe van Bassevelde.  Hij was de zoon van Jan Weghe en Livina Lammens.  Jan Frans was 75 jaar oud toen hij op het Dorp in Bassevelde op 28/9/1813 overleed.
   
 6. Pieter Bernard Van Damme
  ° Kaprijke 27/10/1744
  † Bassevelde 14/6/1814, ongehuwd.
   
 7. Joannes Baptiste Van Damme
  ° Kaprijke 16/12/1748
  x Kaprijke 4/2/1783 Agnes Reyniers
  Zij was in Lembeke geboren op 2/6/1749, de dochter van Petrus en Judoca Baes.
  Zij was een eerste maal gehuwd in Kaprijke op 23/4/1776 met Petrus Boelens (° Kaprijke 29/11/1721 - † Sint-Laureins 24/6/1782).  Hij was de zoon van Judocus en Anna Maria Dhulst en hij was zelf reeds weduwnaar van Joanna Theresia De Weirt, die in Sint-Laureins overleed op 25/1/1776.
  Ze zijn allebei overleden in Sint-Laureins, zij op 7/9/1794 en hij op 9/6/1797.
  Hun kinderen:
  • Joannes Baptiste Van Damme
   ° Sint-Laureins 1/10/1783
   † Sint-Laureins 2/10/1783
  • Bernardus Van Damme
   ° Sint-Laureins 4/12/1784
  • Isabella Theresia Van Damme
   ° Sint-Laureins 16/1/1786
   † Sint-Laureins 12/3/1793
  • Francisca Van Damme
   ° Sint-Laureins 3/6/1787
   † Sint-Laureins 6/9/1794
  • Carolus Franciscus Van Damme
   ° Sint-Laureins 11/12/1788
   † Sint-Laureins 6/3/1789
  • Jacobus Franciscus Van Damme
   ° Sint-Laureins 25/2/1790
   x Bassevelde 21/7/1819 Monica De Smet
   † Kaprijke 10/12/1860
  • Angelina Van Damme
   ° Sint-Laureins 20/12/1791
   † Sint-Laureins 12/9/1794.
    
 8. Joanna Theresia Van Damme
  ° Kaprijke 3/5/1751
  Huwde te Kaprijke op 2/6/1784 met Joseph Van Den Abeele, fs. Jacob Van Den Abeele en Catharina Leuris, geboren in Assenede op 13/12/1744, maar wonende in Watervliet.  Joseph was "meester cleeremaecker, rockelijfmaecker, ende wijnckelier".  Hun huwelijkcontract werd verleden voor de wethouders van Kaprijke op 28 mei voordien. (RAG-Kaprijke 299 blz. 74R.)
  Voordien was Joseph gehuwd geweest in Watervliet op 24/4/1776 met Joanna Maria Leuris die te Watervliet op 7/2/1783 in het kinderbed overleed.  Maar Joanna Theresia stierf ook al te Watervliet op 2/6/1784, het jaar na haar huwelijk.  Josephus trouwde een derde keer te Watervliet op 13/9/1787 met Carolina Steyaert, die 5 jaar later op 3/6/1792 te Watervliet overleed.
   
 9. Carolus Van Damme
  ° Kaprijke 23/10/1753
  x Bassevelde 17/4/1787 Marie Jacoba Buysse
  Zij werd geboren in Bassevelde op 12/6/1763 als dochter van Livinus Buysse uit zijn eerste huwelijk met Maria Catharina Helleputte.
  Kort na hun huwelijk woonden zij in Eeklo en hadden daar waarschijnlijk verschillende kinderen, waaronder Dominicus (° Eeklo 6/8/1788).  Hij was maar 1,58m groot; hij had kastanjebruin haar en wenkbrauwen, grijze ogen, een bedekt voorhoofd, een normale neus en mond, een kin met een putje, een ovaal aangezicht, een bleke huidskleur en geen littekens.  Hij werd op 23/5/1807 vrijgesteld wegens opzwelling van de knieën.
  Hun zoon, Petrus Bernardus werd in Bassevelde geboren op 19/2/1802 en hij is er overleden op 21 ventose X (12/3/1802), 2 decaden (20 dagen) oud.
  Carolus en Maria Jacoba zijn allebei overleden in Bassevelde, Carolus op 24/2/1836 en Maria Jacoba op 3/2/1842.
   

De ouders van Frans:
Franciscus van Damme (IV) en Georgia de CausemaeckerTop van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-10-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken