Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

INLEIDING

 

Stambomen opsporen is 'in'.  Uitwijkelingen spreken van hun 'roots'.  Amateur-genealogen beginnen met hun eigen familienaam en dus met de afkomst van hun eigen vader.  En dan haakt men vlug af wegens de talrijke hindernissen die men tegenkomt, moeilijke toegang tot bepaalde archieven (velen zijn niet open op vrijetijdsmomenten), verre verplaatsingen, onleesbaar schrift, problemen met het pastoorslatijn, te weinig opsporingstijd...

Of... men wordt gebeten door dé microbe en dan tracht men een oplossing te zoeken voor elk probleem.  De geschiedenis langs vaderszijde was boeiend en uitgebreid, en zette ons aan om ook andere stammen uit te pluizen.  Elke sterveling kreeg toch ook zijn deel van moeder mee !  Guido Gezelle kon dat toch mooi verwoorden.  Van ons moeder herinneren we ons dat ze heel veel hield van àlle neven en nichten, en ze had er veel !  Die relatie is verslapt, hoe kan het ook anders: onze maatschappij heeft minder aandacht voor familiebanden.  Maar die band is zeker niet verbroken !  Daarom voor mijn kinderen en voor alle neven en nichten deze familiegeschiedenis.

Geen roman zoals Andre Demedts of Cyriel Buysse dat presteerden, geen louter sociale geschiedenis zoals Vandenbroecke neerschreef, geen zuiver wetenschappelijk werk en droge kost; wij willen enerzijds, dat elke tak zichzelf herkent en zich kan situeren in de grote stam en anderzijds, dat het werk toch wetenschappelijk volledig verantwoord is én leesbaar blijft voor iedereen.

De ene tak is uiteraard meer uitgediept dan de andere.  Ten eerste is niet van iedereen evenveel archief bewaard gebleven en is, ten tweede, de ene tak ook al wat mededeelzamer dan de andere.  De ene familie liep ook al eens, gewild of ongewild, wat meer in de kijker dan de andere.  En ten slotte moeten we er ook rekening mee houden dat volledigheid, alhoewel we er naar streefden, nooit mogelijk is.

We danken alvast iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft tot het welslagen van dit omvangrijk werk, en vooral hen die foto's en ander archiefmateriaal ter beschikking stelden.  Zonder hen zou dit werk 'droge' lectuur gebleven zijn.

Hoe is deze stamboom opgevat ?  We vertrokken van de oudst gevonden stamvader Ghiselbrecht Gysels; die noemden we de eerste generatie en we gaven hem het Romeinse cijfer I.  Zijn zonen vormden de tweede generatie en kregen aldus het Romeinse cijfer II.  Zo kreeg elke generatie zijn aanduiding.  De afstammelingen van Ghiselbrechts oudste zoon, Joannes, vormden de tak A en die van zijn zoon Andreas tak B.  Die letter plaatsten we vóór het Romeinse cijfer.  Zo zal bijvoorbeeld A IV de vierde generatie vertegenwoordigen van tak A, en B VIII de achtste generatie van tak B.

Indien binnen eenzelfde tak en eenzelfde generatie meerdere stamvaders gevonden werden, kregen die nog een volgnummer, afhankelijk van het moment van voorkomen binnen dit werk.  Zo is A IX 1 de eerste Gysels die je tegenkomt van de negende generatie uit tak A; A IX 2 is dan de tweede.  Dit betekent geenszins dat die twee broers zijn.  In ons geval zijn de vaders broers.  Op die manier is elke stamvader geïdentificeerd met drie kentekens en blijven ingewikkelde cijfercombinaties achterwege.

We hadden even goed alle generatiegenoten na elkaar kunnen bespreken en dan overgaan naar de volgende: op die manier worden de kinderen van A VII 1 b.v. pas besproken na A VII 6.  Wij hebben het eerst over de kinderen van A VII 1 en dan de kleinkinderen ervan, enz., en als we daarmee rond zijn, bespreken wij A VII 2, zijn kinderen en verdere zijtakken.  Zo blijven de zijtakken nog dicht bij de hoofdtak verbonden.

We weten dat wie niet vertrouwd is met stambomen, eventjes goed zal moeten kijken hoe de vork aan de steel zit, maar we probeerden het met de gebruikte volgorde, zo eenvoudig mogelijk te maken voor de leek.  Elke uitgebreide stamboom vraagt voor niet-ingewijden enige aandacht bij het uitzoeken van zijn voorvaderen, welk systeem ook gehanteerd wordt.  We raden U aan vooral het algemeen overzicht of het losse schema te gebruiken.  Zo kan je zonder meer tot de verste stamvader opklimmen.

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Gyssels Welkomblz
Inleiding
Familienaam
Inhoudstafel
Die tijd
Woongebied
Activiteiten
Leven
Conscriptie
Demografie

Algemeen overzicht

Tak A
Tak B

Zoekblz