Ghijsels Joannes (II a) - Ghijsels/Gyssels genealogie
Vier eeuwen Gyssels in het Meetjesland

II a     Joannes Ghijsels

zoon van Ghiselbrecht Gysels (I)

° rond 1588
x Joanna Teerlinck
† ?


Joannes Ghijsels, de oudste voor ons bekende zoon van Ghiselbrecht Gysels werd omstreeks 1588 geboren.  Dat hebben we kunnen afleiden uit een acte in het archief uit de Raad Van Vlaanderen: in 1644 was hij sergeant majoor van de landlieden, een soort reekshoofd bij de burgerwacht; als getuige opgeroepen in een rechtszaak schreef de griffier dat Joannes, zoon van Gyselbrecht, toen ongeveer 56 jaar oud was.18

Hieronder de aanvang van de acte uit de Raad van Vlaanderen.  Vanaf de 6de regel lezen we: "Jan Ghijsels fs Ghyselbrechts oudt ontrent de sessenvyftich jaeren, landtsman woonened tot Hansbeke en sergeantmaior van (de) landtslieden..."

Aanvang van de acte uit de Raad van Vlaanderen

Joannes Ghijsels is tussen 1615 en 1620 in het huwelijk getreden met Joanna Teerlinck, die haar man 8 kinderen schonk.  In het begin van de zeventiende eeuw was hij landman in Hansbeke.

"Jan Ghijsels en Janneken Theerlynck sijne wettel. huysvr." leenden op 30 januari 1630 van Heyndricx Vergouen, "officier van den haudenburch van Ghendt" 16 ponden, met een intrest van 20 schellingen per jaar (volgens den penninck 16) met ingang op Lichtmis 1630.  Daarvoor hypothekeerde hij:

-"een stuck landts genaempt den catschoot groot 1 gemet oost is naest gelant dhoirs gerlof van den berghe, west willem van kerrebrouck, noort Joe Renaudt dierkens".
-"item noch een half gemet landts oost is naest ghelandt dhoirs gerlof van hecke west elias de brabantere noort het straetken dat loopt naer den catschoot."19

Een jaar later, om precies te zijn, op 9.4.1631 verkoopt hij aan Mauweris van daele een stuk land van een half gemet voor 17 ponden grooten (en 10 schellingen voor zijn vrouw).  Zo zien we dat hij het jaar voordien bij zijn lening, meer dan genoeg eigendom hypothekeerde, wellicht was hij danig zeker van zijn stuk !20

In 1632 was Jan pachter van de kleine Sint-Pieterstiende in Hansbeke.  Enkele jaren later leende Jan daarentegen zelf geld uit aan Guillame Heijde en zijn vrouw: een som van 48 ponden met een rente van 3 ponden per jaar, waarvan het eerste zal beginnen op tweede meidag 1637.  Onze Jan Gysels werd dan vermeld als "sergant maioir vande landtslieden int quarthier van Nevele etta."21

Een jaar later, op 21.4.1638 verkocht Jan Willems 400 roeden land in Hansbeke, genoemd "de rameijn" op de wijk Kippendonk, "...oost en suyt Marten van bueren..." aan Jan Ghijsels voor 42 ponden en 10 schellingen grooten "...vrij suver geldt..."

Jan was wel gewoon aan geldtransacties, want nog hetzelfde jaar fungeerde hij als stroman bij de koop van ander onroerend goed22.  Op 24.11.1638, kocht hij van Jan Danens filius Gillis, een hofstede met iets meer dan 1 gemet land, meers en bos (zijnde een vijfde van 6 gemeten) voor 30 ponden, plus "...20 schellingen ter taeffele..." en 10 schellingen voor de echtgenote van de verkoper; deze koop was wel belast met een rente van drie ponden intrest per jaar, die Jan overnam.  De helft van de koopsom moest dadelijk betaald worden en de andere helft na drie maanden.  Deze koop heeft hij gedaan in naam van Jan Roodthaert filius Thomas en zijn broers en zussen !23

Volgens acte van 22.11.1641 verkocht hij aan Jacques Pattheet een partij tarweland, genaamd "d'armenije", 400 roeden groot en als volgt gesitueerd: "...oost is naest gelandt Luycas vande velde, west Abraam Maenaudt, suydt en noordt Maerten van bueren...".  Het betreft hier het stuk dat hij in april 1638 gekocht had van Jan Willems, ook al klopt de naam van het stuk land niet volledig !  Hij hield het in gebruik tot Kerstavond 1641 en hij verkocht het voor 48 ponden (Hij had er slechts 42,5 ponden voor betaald, drie jaar voordien !)24.

En op 13.2.1642 verkocht hij aan de vader van vorige Pattheet, nl Joos, die koopman was in Gent, een partij land "de catschoot" in Hansbeke op de wijk Hulschoot, voor 60 ponden groot vlaems.  Dit land had hij indertijd gekocht van Gabriel van oost25.

handtekening van Joannes
Handtekenen kon Joannes niet, vandaar zijn eigen variatie van een kruisje, een zogenaamd 'merk':
"dits tmercq van Jan    Ghysels".

Waar en wanneer Joannes overleden is weten wij niet, maar zijn vrouw ging heen op 14.1.1647 in Hansbeke.


Hun kinderen zijn:

 1. Elisabeth Ghijsels
  ° omstreeks 1620
  Zij huwde in Hansbeke op 11.8.1643 met Joannes Lefebure.  Een zoon van deze Joannes was voogd over de wezen van Joannes Gysels.  Zij overleed in Hansbeke op 6.12.1663 op 43-jarige leeftijd.
   
 2. Joannes (A III) Ghijsels
  ° omstreeks 1622.
  Hansbeke 15.12.1676.
   
 3. Anna Ghijsels
  ° Hansbeke 24.4.1624
  Zij huwde in Hansbeke op 8.6.1658 met Joannes Pijcke.  Arnoldus Van De Walle en Joanna Gysels waren de huwelijksgetuigen.
   
 4. Egidius Ghijsels
  ° Hansbeke 19.6.1626
  Hij huwde met Magdalena Pachters.
  Zij hadden 2 kinderen; verdere afstamming is ons tot nog toe onbekend.
  • Joanna Ghijsels
   ° Hansbeke 25.5.1652
  • Joannes Ghijsels
   ° Hansbeke 9.3.1655
    
 5. Livina Ghijsels
  ° Hansbeke 19.6.1626
  In 1656 was ze nog in leven, want ze was samen met haar broer Joannes meter van de oudste dochter van hun broer Egidius.
   
 6. Joanna Ghijsels
  ° Hansbeke 21.4.1629
  Zij huwde in Hansbeke op 28.10.1656 met Petrus Rogiers.
   
 7. Giselbertus Ghijsels
  ° Hansbeke 20.2.1634
   
 8. Antonius Ghijsels
  ° Hansbeke 23.3.1637
   

De vader van Joannes: Ghiselbrecht Gysels (I)

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  27-02-2023
Copyright (c) 2024Alois Severin Gyssels
Angelus Gyssels (A IX 12)
Bernard Gyssels (A VII 4)
Bernard Gysels (A VIII 3)
Bernard J. Ghysels (A VIII 12)
Bernard Gysels (A IX 7)
Carolus Geysels (A VII 5)
Carolus Gyssels (A VIII 10)
Charles L. Gysels (A IX 4)
Charles L. Gysels (A IX 7)
Constant Gyssels (A IX 10)
Cornelius Gyssels (A VIII 7)
Dominicus Gh. Gysels (A VIII 4)
Dominicus G. Gyssels (A IX 1)
Franciscus Gyssels (A VIII 6)
Fredericq Gysels A IX 3)
Gisbertus Gyssels (A V 1)
Jacobus Gyssels (A VI 1)
Jacobus Fr. Gysens (A VIII 1)
Jacobus Fr. Ghysels (A VIII 9)
Jacobus Fr. Gysels (A IX 2)
Joannes Ghijsels (A II)
Joannes Gysels (A III)
Joannes Gysels (A IV)
Joannes Gyssels (A V 2)
Joannes Gyssels (A VII 2)
Joannes B. Gyssels (A VIII 5)
Joannes Fr. Gysels (A IX 6)
Karel L. Gyssels (A IX 13)
Livinus Gysens (A VIII 2)
Norbertus Ghysels (A VII 3)
Oscar Joseph Gysels
Petrus Gyssels (A VII 1)
Petrus Fr. Gyssels (A IX 9)
Petrus Gyssels (A VI 2)
Petrus Geysels (A VII 6)
Petrus Gyssels (A VIII 8)
Petrus Gyssels (A IX 11)
Pieter Fr. Gyssels (A VIII 11)
Pieter J. Gysels (A IX 5)

Algemeen Overzicht
Tak B
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Doorzoek deze webstek
Mijn Platte Land