Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

Voorwoord

Na jaren opzoekingen en contacten met naamgenoten werd reeds heel wat verzameld over de familie, en het zou onverstandig zijn al deze documentatie in een doos te stoppen en ze onder het stof te laten vergelen.  De nieuws­gierigheid en interesse van de andere leden van de familie hebben ons ertoe aangezet onze vondsten neer te pennen.

Wij kunnen toch niet wachten tot de stamboom "af" is, want hopelijk raakt hij nooit af.  Hoe graag we ook alle takken zouden willen bespreken, het is nagenoeg onmogelijk.

Bijvoorbeeld, voor de Franse Revolutie werden uitwijkingen naar andere gemeenten niet dikwijls gemeld, zodat het vinden van neven­takken in niet-aangrenzende dorpen, en vooral verder afgelegen streken, meer van geluk dan van deskundigheid afhangt, temeer daar de naam Claeys zowat overal voorkomt.

Bij de invoering van de burgerstand onder Napoleon's bewind verbeterde dit geleidelijk wel, maar op het einde van de 19e eeuw begon de trek naar Amerika en raakten we ook van die familieleden het spoor meestal kwijt.  Komt daarbij nog een beslissing van het Ministerie van Justitie van enige jaren geleden, waarbij de gegevens van de laatste 100 jaar niet mogen worden vrijgegeven op de gemeente­huizen, zodat we ons op het geheugen en de verzamelgeest van onze familie­leden moeten betrouwen.

En de onder­vinding leerde dat in dat geheugen zoveel gaten zitten als in een Gruyère kaas.  Niettemin hebben we getracht zo volledig mogelijk te zijn.  Bepaalde takjes hangen nog wel wat in de mist, andere vertonen misschien alleen wat knoppen.

Bij de ene tak hebben we ook meer kunnen vertellen dan bij de andere: over bepaalde personen waren meer nagelaten bronnen beschik­baar dan over andere; sommigen zijn stil, eenvoudig en onopvallend door het leven gegaan.  Anderen liepen, gewild of ongewild, in de kijker.

Hoe werd ons werk nu opgevat ?

Eerst bespreken we de vijf oudste generaties Claeys, waar het accent ligt op die tak die in 1620 naar Kaprijke verhuist.  De generatie wordt aangeduid met een Romeins cijfer.

Bij de 5de generatie splitsen we de tak Kaprijke in A en B, naargelang de afstammelingen uit een eerste huwelijk (A) van Georgius Claeys of uit het tweede huwelijk (B) afkomstig zijn.  Vooral deze laatste tak is zeer uitgebreid.  Bij elke stamvader worden de kinderen vermeld en indien een zoon ervan verdere afstamming heeft, wordt het nummer aangegeven, waaronder men die zoon met verdere bespreking van zijn levens­wandel kan terug­vinden.  Bij diezelfde stamvader vindt men ook zijn afkomst en wordt aangeduid waar zijn ouders besproken worden.

Enkel de mannelijke afstamme­lingen die de stam hebben voortgezet, kregen elk een apart hoofd­stukje en kennummer.  Ook de vrouwelijke kinderen Claeys en hun nazaten in detail bespreken maakt dit werk veel te uitgebreid.  Het zou wel heel onoverzichtelijk worden en op de duur vinden we in het bos de bomen niet meer.  En van publicatie zou pas binnen ettelijke jaren misschien sprake zijn.

Wij zagen ons dus verplicht ons hier in dit werk bij de familie Claeys te houden.  Toch willen we onze vrouwelijke stamleden niet volledig verwaar­lozen !  Waar iets te vertellen valt, werd neergepend.  En, ook de stam­moeders werden niet vergeten.  Zij hebben de talrijke telgen in hun moederschoot gedragen en voor de opbouw van een gelukkig gezin zijn ze onmisbaar en onver­vangbaar.

Meteen willen we elkeen die bijgedragen heeft tot de realisatie van dit werk, die hulp bood bij de opzoekingen of zijn persoonlijke documenten liet inzien of kopiëren, van harte danken.  Zonder hen waren we nooit zo ver geraakt.  Ook een welgemeende dank aan alle archivarissen, aan de secreta­rissen van de vele gemeentehuizen die we hebben bezocht en aan iedereen die op de ene of andere manier voor een archief verant­woordelijk is.

Ten slotte willen we ook een oproep doen aan allen die iets meer weten over een bepaalde tak: speel die gegevens door, om ons een zo volledig mogelijk beeld te geven van de ganse stam.  En... werp nooit oude documenten weg.  Geef ze liever aan iemand die er interesse voor heeft.

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024Home
Doorzoek onze Claeys webstek    

Overzicht I
Overzicht II
Overzicht III

Inleiding
Inhouds­tafel
Naam­ver­klaring
Afkortingen
Kaprijke

mijnplatteland.com