Algemene familiegeschiedenis

I.     Ghiselbrecht Gysels

°  rond 1560-1565.
† ?


Van deze Ghiselbrecht Gysels weten we bitter weinig; we kunnen enkel bij benadering uitrekenen in welke periode hij geboren werd.  We weten met zekerheid dat zijn zoon Joannes 56 jaar oud was in 1644 (zie A II), dus geboren is rond 1588.  Laat ons aannemen dat Joannes zijn oudste kind was (En daar zijn we hoegenaamd niet zeker van !), dan zou Ghiselbrecht rond 1586-1587 moeten gehuwd zijn.  Met wie Ghiselbrecht getrouwd was, weten we niet.

In de veronderstelling dat Ghiselbrecht zowat 25 jaar was bij zijn huwelijk, een heel gemiddelde huwelijksleeftijd voor die jaren, dan zal hij rond 1560-1565 geboren zijn. Alles schuift natuurlijk verder op in de tijd, indien onze Ghiselbrecht nog andere en oudere kinderen had. Is de huwelijksleeftijd nu wat lager of in beide gevallen wat hoger, dan ligt zijn geboortejaar tussen 1550 en 1570.  Wat er ook van zij, midden in een vrij onrustige periode ! Immers in 1555 deed Keizer Karel troonsafstand.  Filips II volgde hem op maar begreep de Nederlanden niet.  Hij vertrok naar Spanje en trachtte onze gebieden van daaruit te regeren.  Daarvoor stelde hij zijn halfzuster Margaretha van Parma als landvoogdes aan, bijgestaan door Granvelle en de graaf van Egmont.  Onze gebieden kregen meer en meer andersdenkenden over de vloer en daar wilde Filips II strenge maatregelen tegen nemen.  Het werd steeds maar onrustiger en in 1566 brak de Beeldenstorm los.  Het jaar nadien werd Alva naar hier gestuurd; hij voerde het systeem van belastingen volgens de opbrengst in.

Zoals het overgrote deel van onze bevolking waren zijn zonen boeren.  Veel kans dat ook hun vader landbouwer was.  Zijn oudste zoon leende na 10 jaar huwelijk 17 ponden en hypothekeerde 1,5 gemeten land.  Dit wijst erop dat de familie Gysels, bij het begin van de 17e eeuw, ook al was ze niet rijk, toch ook weer niet zo arm was.

We vonden van hem twee zonen: Joannes voornoemd en een Andreas die pas 20 jaar later, rond 1640, gehuwd is.  Andere kinderen zullen er vermoedelijk ook nog wel geweest zijn, maar de kindersterfte was in die tijden vrij hoog.  De parochieregisters van Hansbeke beginnen pas in 1629, zodat we het juiste aantal kinderen niet kunnen kennen.  En ten slotte wil het niet zeggen dat die twee zonen 20 jaar in ouderdom verschilden, ook al huwde de ene 20 jaar later dan de andere.

Joannes en Andreas vinden we alle twee terug in Hansbeke in de eerste helft van de zeventiende eeuw.  We doorpluisden de twintigste penningkohieren van Hansbeke en een twintigtal dorpen errond, van 1577 en ervoor: geen enkele Gysels te vinden, niet als pachter, niet als eigenaar: vermoedelijk kwam Ghiselbrecht van elders zich in Hansbeke vestigen.

Waar en wanneer Ghiselbrecht gestorven is, hebben we evenmin gevonden.

Zijn kinderen die we met zekerheid kennen:

 1. Joannes Ghijsels
  °  omstreeks 1588.
  † ?
  zie A II.
   
 2. Andreas Gysels
  °  tussen 1590 en 1610.
  † Hansbeke 22.6.1669
  zie B II.
   

Naar de top van deze blz.
Onze Gyssels Welkom-blz
Inleiding
Inhoudstafel
Algemeen Overzicht
Tak ATak B
Doorzoek deze Gyssels webstek !

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024

Gyssels Welkomblz
Inleiding
Familienaam
Inhoudstafel
Die tijd
Woongebied
Activiteiten
Leven
Conscriptie
Demografie

Algemeen overzicht

Tak A
Tak B

Zoekblz