Een Stam Claeys uit Waarschoot meer dan vier Eeuwen in Kaprijke

A X h     Jules CLAEYS

z.v. Bruno Claeys (A IX e) en Anelie Buysse

° Kaprijke 7-4-1888
x Lembeke 19-7-1913 Maria Leontine Forré
† Lembeke 27-11-1923


Jules was de jongste zoon, en op één na, het jongste kind uit het 11 kinderen tellende gezin van Bruno en Amelie Buysse.  Van jongsaf aan ging hij uit werken en toen hij op 19 juli 1913 in Lembeke huwde stond hij ingeschreven als baanwerker.  Zijn echtgenote, Maria Leontine Forré was strijkster, en werd in Lembeke op 21 mei 1889 geboren als dochter van Isidore Charles en Magdalena Louisa Meiresonne, een barbiersgezin uit de Vaartstraat.  Zij was een nicht van Clara Forré, de echtgenote van zijn neef Eduard (zie A X f).

Jules werkte later in een meststoffenfabriek, en is na een kortstondige ziekte na 10 jaar huwelijk, nauwelijks 35 jaar oud, in Lembeke overleden op 27-11-1923.

Jules was een zeer sociaal man, en beleefde volop de sociale opgang van de werkman. Hij heeft er zich ook ontzettend veel voor ingezet.  Door studie en zelfontwikkeling heeft hij zich zo weten op te werken dat hij als voorzitter van de werkliedenbond te Lembeke eveneens tot lid van het hoofdbestuur van het verbond der Christelijke Mutualiteit te Eeklo werd verkozen.  Hij begeleidde van dichtbij de toen sterk opkomende en zeer sociale (latere Minister) Alfred De Taeye en was in de streek alom gekend voor zijn kalm en durvend optreden en gemoedelijk spreken.  Toen hij 2 dagen na zijn overlijden, ten grave werd gedragen, sprak de Heer B. Demey de volgende lijkrede uit als laatste blijk van hulde:

Broeders, Zusters,
=============

Aan plicht zouden we in al te ruime mate te kort schieten, brachten we hier geen laatste opene hulde, aan den duurbaren afgestorvene, wier levensdraad zoo plots en helaas al te vroeg is doorsneden.

De dood van ons aller duurbaarste vriend en trouwste medewerker Jules Claeys, treft, ja op de eerste plaats en zeker veruit diepst in 't harte: een goede en beminde gade en drie lieve kindertjes, die de trouwe echtgenoot, de voorbeeldige vader, uit al de krachten zijner edele ziele lief had.

Doch zijn afsterven slaat ook een diepe en onherstelbare wonde in ons hart. Zoovele christene voormannen hier tegenwoordig hebben Jules gekend en bemind, hebben hem aan den arbeid gezien, ja met hem medegewerkt en hem aldus leeren hoogschatten naar zijne groote waarde.

Weet immers wel, Beste Toehoorders, dat, zoo de vlijtige arbeider, die werkelijk bij dage en nachte heeft gezwoegd en gezweet om 't onderhoud van zijn al te duurbaar kroost, hij dan nog al zijn vrije oogenblikken wijdde aan de stoffelijke lotsverbetering en de zedelijke opleiding zijner werkende medebroeders.

Weet ook, dat, zoo hij met een vaderlijke bezorgdheid en liefde was bezield voor zijne familie, de kracht en het vuur dier liefde zich uitbreidde tot al zijne makkers.

Pas 4 weken geleden hoorden we hem nog in volle geestdrift en vol warme liefde, het woord sturen, tot zijne werkgezellen van Balgerhoeke. Niet alleen getuigde hij er van 't belang dat hij stelde in hun stoffelijk welvaren, doch vooral liet hij onbeschaamd uitschijnen zijn diep overtuigd christen zijn.

Immer en altoos ook stond Jules in de bres, wanneer het er op aan kwam de goede zaak vooruit te helpen of te verdedigen.

Niet zonder reden dus, had de duurbare afgestorvene ons aller diepste genegenheid en volle vertrouwen verworven.

Ten andere de aanwezigheid zijner medewerkers en vrienden priesters en leeken bij deze godvruchtige doch droeve plechtigheid, de smartelijke aandoening die ons aller zielen ontroert, deze diep ingetogenheid en laatste hulde die wij aan de nagedachtenis van onzen vriend Jules bewijzen, zeggen U genoeg dat we in hem, een trouwen vriend, een ieverige medewerker en vooral een goed hart verloren hebben.

En die brave man is thans, slachtoffer van zijn zorg en vlijt de eeuwigheid ingetreden.

Veel edel doch niet zelden ondankbaar werk heeft hij hier verricht, de Heer die alleen de inzichten kent en de gedachten doorgrondt zal de koene werker rijkelijk vergelden, al hetgeen hij hier tot 's Heeren glorie en 's naasten welzijn heeft gedaan.

Ja, plots en geweldig heeft de ziekte hem getroffen doch onbereid heeft de dood hem niet gevonden, en met ledige handen is hij niet voor den Heere verschenen.

De roede die ons slaat pijnigt diep, doch onderwerpen en buigen we ons voor den goddelijken wil, en bidden we dikwijls een vurig gebed voor de zielerust van hem dien we als goede vader, rechtzinnige vriend en trouwste medewerker hebben leeren kennen en beminnen.

Brave vrouw, en teergeliefde kinderkes uit het diepste onzes harten deelen we in de smart die thans Uw boezem omprangt, al te zeer zijn we gevoelig aan het onherstelbaar verlies dat U komt te ondergaan, in den persoon van uw beminden echtgenoot en goeden vader. Een benijdenswaardige man, een voorbeeldige opvoeder was U geschonken, en zie, alles is U ontnomen, ja de vreugde heeft uw huis verlaten en uw geluk is henen.  Geef dan ook met recht lucht aan uw diep getroffen hart en vrijen loop aan uw bittere tranen.

Doch weest niet hopeloos, maar naar 't voorbeeld van deze die ge beweent weest christen en hoop in Hem die voorzeker Uw man en vader reeds de eeuwige vreugde schonk.

Hoop in den Heere, de vader der armen, die zegt: Beef toch niet, deze dag van beproeving zal een dag van overwinning worden. Heb vertrouwen immers ik sta aan uwe zijde, en mijn almacht waakt over U.

En gij duurbare makker, die een leemte laat in ons midden. Maar wier gedachtenis er voor altijd voortleeft en in eere blijft, VAARWEL.  Uw strem en uitgestrekte lichaam ruste hier in den gewijden grond, onder de schaduw van 't zalige christikruis, Uw schoone ziel geniete het loon van al Uw werken in den hemel bij den Heer.  Bid er voor ons Uwe broeders, voor uw kinderkens en familie, wij ook vergeten U geen enkelen dag in onze gebeden.

Nogmaals rust zacht vriend Jules, vaarwel en tot weerziens in 's Heerens rijk.

Maria Leontina Forré had een snoepwinkel naast het oud-gemeentehuis van Lembeke en hertrouwde op 31 augustus 1925 met Bernard Everaert, een wever, die in Waarschoot op 11-3-1882 geboren werd en reeds weduwnaar was Josephina Theresia Tietens.  Hij was de zoon van August en Maria Coleta Engels.  Uit dit tweede huwelijk had Maria Leontina een zoon Edgar, die in Lembeke op 30 november 1927 geboren werd, maar er daags na zijn 24ste verjaardag ongehuwd overleed.  Zijzelf keerde op 16 oktober 1960 terug naar de Heer.

Jules zelf had 3 kinderen:

 1. Agnes Claeys
  ° Lembeke 11-11-1913
  Huwde aldaar op 9-12-1939 met Edmond Pattijn, werkman, die in Lembeke op 26 oktober 1905 geboren werd en in Eeklo aan de gevolgen van een ongeval op 23 mei 1976 overleed.
  Zij hebben 2 zonen en Agnes woont in de Kerkstraat nr. 13 te Lembeke.
   
 2. Alma Maria Claeys
  ° Lembeke 20-12-1916
  Huwde in Lembeke op 2-10-1943 met Leon De Rijcke.  Leon werd op 8-5-1914 in Lembeke geboren en werkte aan de Spoorweg te Gentbrugge.  Zij hebben 2 dochters en woonden in de Gentstraat nr. 18 te Lembeke.
   
 3. Herman Claeys (A XI k)
  ° Lembeke 21-2-1922
  x Clement Ivonne

Naar de top van deze blz

Inleiding
Inhoudstafel
Overzicht I - Overzicht II - Overzicht III
Doorzoek onze Claeys website

Meer stambomen

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
OVER­ZICHT I
OVER­ZICHT II

Albert (A XI d)
Alfred (A XI a)
Angelus (A IX c)
August (A X i)
August (A X g)
Bruno (A IX e)
Camillus (A X e)
Carolus (A VII b)
Carolus (A IX d)
Carolus (A IX f)
Cornelius (A VI c)
Edgard (A XI g)
Eduard (A X f)
Eduardus (A VIII b)
Engelbertus (A VIII a)
Franciscus (A VI d)
Gerard (A XI f)
Gerard (A XI h)
Guilliaeme (A V h)
Henri (A X b)
Herman (A XI k)
Ivo (A X c)
Jacobus (A VI a)
Joannes Baptiste (A VI b)
Joannes Franciscus (A VII a)
Joannes Franciscus (A IX a)
Joseph (A XI e)
Jules (A X h)
Leo (A X a)
Leopold (A X d)
Marcel (A XI c)
Petrus (A IX b)
Raymond (A XI b)
Remi (A XI j)
Theofiel (A XI i)

OVERZICHT III

Zoek het op !


MijnPlatteLand.com