De familie Van Damme afkomstig van Kaprijke in het Meetjesland

De inhoud

van het dagboek van Ferdinand Van Damme

1 Kaft recto
2 Kaft verso
3 Adressen
4 additio
5 73642 x 5
6 7369 x 12
7 3718 x 67
8 73157 x 532
9 73157 x 638
10 73157 x 532
11 89078 x 608
12 Divisio
13 Divisio
14 Divisio
15 Divisio
16 ponden  schellingen  grooten
17 guildens  Stuijvers  guldens Stuijvers nege
18 Schuld  Betaelinge  Schuld  betaelinge
19 Reductio van Gelde
20 (8) jtem p. 31-17 hoeveel gr makende facit gr 7644
21 (4) jtem gr 671931 gereduceert als vooren Zijn p. 2799-14-3
22 19) jtem hoeveel negemannekens heeft men voor guld 371 facit negem.
23 21) jtem p. 391 gereduceert in negemannekens Zijn negem. 375360
24 (23) hoe veel negem. rekent men voor p. 371 gr 9 facit
25 26 jtem hoe veel p. rekent men voor negem. 191715 facit p. 199
26 2 - 27 hoe veel mijten rekent men voor p. 371 facit
27 30) hoe veel mijten rekent men voor guldens 517 facit
28 33 jtem mijten 517034 gereduceert in p. zijn p. 179-10-6-2
29 35) hoe veel guld rekent men voor mijten 713245
30 37) hoeveel p. makense guld. 191-10 stuijv facit p. 31-18-2
31 40) hoe veel aesen zijn 13 marcq 7 onsen 18 eng. s'aesen
32 43) een elle cost 10 gr hoe veel bedraegen de 1217 ellen facit p. 50-142
33 6 hoe veel costen 3112 ellen tot 7 stuijvers d'elle facit guld 1089 stuijv 4
34 Den regel van Drijen
35 345-94-17-6
36 Den Regel van Drijen
37 Den Regel van Drijen
38 Den Regel van Drijen
39 Den Regel van Drijen
40 Den regel van Drijen
41 Den regel van Drijen
42 Den Regel van Drijen
43 Den Regel van Drijen
44 Den regel van Drijen
45 DEN REGEL VAN Drijen
46 (blanko bladzijde)
47 Deweduwe van francies sierens die heeft een stik lant in pagte genommen
48 terrewe doen maelen in het jaer 1824 tot ses-en twintig zakken en alf
49 geiste gedosschen uyt den sofiapolder tot zakken 85'-0
50 rogge verkocht tot 8 zakken aen de somme van f 4-3-0
51 Carel Clyncke heeft gegeven ter rekeninge tot
52 Jacobus dejaeger moet geven per jaer voor pagt
53 francies Deroo die heeft de meshen en de twee hilten
54 Eenen coop boommen gekogt aen vandenrweenen
voor twintig frans die moet betaeld worden
den Eersten octobre in het jaer 1825
55 gekogt in den koopdag van de weduwe zonnevijf
tot twee pluymebedden voor de somme van f 60-0
56 1829
gerste gedosschen to zakken vaeten 31-1
57 geerste gedosschen in 1825 tot zakken en vaeten 19-2
58 Nog van het jaer achtienhondert en vijf en twintig
59 lijste van het jaer 1826 van graen te dosschen in het jaer
60 Den ondergeteekenden francies Bernard Van Damme Landman te Adegem
61 Den ondergeteekenden Joannes Baptiste van Damme Landman te Ste. Margarite
62 Den ondergeteekenden Constantinus Bernardus De Jaeger Meester temmerman
63 Jan Van Waes is verhuerd van den Eersten Meye tot 8te Andries dag 1830
64 in April 1830 heeft pieter Verrie
werkman tot Eecloo verdiend Drij gulden
tien Stuijvers te weeten vijf dagen dagloon
65 in ougst Maend 1830 geleverd aen Augustinus de Caluwe Eenen pot Botter
66 Debiet frans Bernard van Damme aen de weduwe in 7bre 1830 geleverd
67 Jaer 1830 den 11 December tot Eecloo het hout verkogt op het Splet Stuk
68 koop twaelfe f. Borswou  8-0
69 Jaer 1830 de 13 xber geleverd aen Augustinus de
Caluwe smit te Ste. Margariete
Een zak geirste bedraegd f. 6.6.0
70 Jaer 1830 de 9 xber geleverd aen Jacob de Meyer te
Ste. Jan en Eremo Een maete Rogge komt ter somme van f 2.2.0
71 Jaer 1830 den 24 xbre Debit J. De Boefer   transport f 21.9.3
72 Jaer 1830
den 12 Janry verkogt aen Cornelus Dobbelaere
73 pieter Buysse is schuldig van in t jaer 1823 de somme van 10 francs voor
74 Jaer 1831 Pieter honderdonk is verhuerd voor zeeven
Maenden te weeten van Meye tot Ste. An
dries dag 1831 a zes gulden te maende
75 Jaer 1831         transport 79-3-0
den 11 ougst verschot aen frans Bernard van Damme
de Somme van negen en veertig pond courant geld      f 294-0-0
76 Jaer 1831
Den 17 october geleverd aen Constantien Bernard
De Jaeger twee zakken boeckwijt
77 Jaer 1831
den 3 en 11 october geleverd telkens Een zak ouden Boeckwijt
78 onzen Bamplasunt honderdonk heeft gehad
op den dag van Consul tien frank en den donder
dag daer naer met passeeren van den act
79 transport Jan de Boefer   f 6, 3, 9
80 Jaer 1832
Den 8en Maerte nog gegeeven aen francies
van Damme zes honderd en
zestig franken.  dus de zelve f 363.16-6
81 Jaer 1832
den 9en Maerte geleeverd aen augustinus de
Caluwe te Ste. MargarieteEen
zal boonen bedraegd zeeven en
Een tweede gulden Courant  f 7 10 0
82 Jaer 1832
den 12 Maerte gehuerd Pieter honderdonk voor acht
en Een halve maend  zes gulden
83 Jaer 1832
Bernard Verheye is in huere gekomen
den 16 Maerte voor koeywagter a drij en
dertig gulden courant des Jaers
84 Jaer 1832 Constantien Bernard de Jager
den 22 Juny geleverd zes zakken
85 Jaer 1832 Den Ramplasant Metdag heeft gehad
met het aanveêrden 25 franken en vier dagen daer naer
nog 25 door den kapiteyn van Kapryk hem 
gegeeven en Een frank door fi. de Sutter 
86 Jaer 1832 den Elfsten December is Jacobus Pin-
kels in huere gekomen voor de winter
87 Jaer 1832 transport Bernard Verheye f 18-7-0
88 Jaer 1833
den 16 febry afgeleverd aen Augustinus de
Caluwe tot 13 pond oud lood
89 Jaer 1833 transport pieter Meyens  23-17-0
90 uytgaeven der gemeene onkosten
91 ontvangsten der gemeene goederen
92 gereekend met francies B. van Damme den
twintigsten october 1800 drij en dertig en hij
bleijfd schuldig vier honderd twee en negentig
gulden 15 Stuijvers Courant    492.15.0
93 den 9en 9ber 1833 geleeverd aan augustienus de
Caluwe nog een pot botter van 
van Een-en-veertig pond
94 ontvangen van francies willems den
vijfentwintigsten November diertien gulden courant
95 ontvangsten der gemeene goederen  transport  48.19.0
96 uytgaeven der gemeene goederen transport 31 12 8
97 Jaer 1834         transport 238 10 10
uytgaeven der gemeene onkosten
98 den ougst van 1833 tarwe gedosschen tot 27en. xber 1833  59 0
99 Jaer 1834
ontvangsten der gemeene goederen  transp. 405 7 5
100 Jaer 1832 en 1833
betaeld voor Cornelus van Damme
te Lembeke voor school geld en intre te
101 Jaer 1834
in febry en April geleverd aen A. De Caluwe
vijftig Eyeren a acht Stuijvers per 25     0 16 0
102 Jaer 1834
Den 10 April gegeeven aen Jan francies De Bleeker
103 den 19 Maerte 1834 Een Jaer verscheenen en betaeld voor Dienst
104 Marie temmerman in in huere gekomen
op den Elfsten Meye 1834 en zal winnen
105 ferdinand Codens is in huere gekomen den 28
Juny 1834 voor tweden knegt en wind acht gulden te maende
106 Jaer 1834 De Bleeker transport    484 10 6
107 vervrogd aen den bauw in 1834 aen den aelput
108 Jaer 1834 ontvangsten der gemeene goederen    transport   720 4 8
109 Jaer 1834  transport van Bleeker  117 10 10
110 Jaer 1834   transport   393 16 7
111 Jaer 1834
ontvangsten der gemeene goederen
112 in January 1835 verkogt aen pieter Vents te
Adegem het kaphout van de hoogte voor de
113 Jaer 1835 uytgaven der gemeene goederen transport    86 0 9
114 ontvangen ter reekeninge op het vlasland van 1835
115 Jaer 1835   transport pieter Roegierst   2 8 0
116 Den derden Meye 1835 is Caroline Synerol in huere gekomen
117 Den 16 Juny 1835 gekogt in den Sophia polder een koop
118 ontvangen van francies van Damme in Meye
1800 vijfen dertig de somme van zeeven honderd francs
119 ontvangsten der gemeene goederen     transport   169 11 3
120             transport 2700 00 0
Jaer 1835 den 4 July betaeld voor bleeker
121 Bleeker heeft te goed voor Revenu der gemeene goederen
122 Den 20 July 1835 is petrus patjoe in huere gekomen
123 Jaer 1835 de helft van twee koopkens tarwe in de brankrijke
124 Debit. Joannes van Damme den 15 october 1835
voor 16 gulden tarwe gehad     16 0 0
125 ontvangsten der gemeene goederen   transport    451 15 9
126 uytgaeven der gemeene goederen    transport    329 12 5
127 ontvangsten der gemeene goederen   transport    959 18 9
128 graen gedosschen van den ougst van 't jaer 1835   Z   V
129 den 10 febry 42 1/5 zak geirste gewonden van ons land   42 1
130 Debit   Augustinus de Caluwe aen f van Damme
131 ontvangsten der gemeene goederen    transport    1327 2 0
132 uytgaeven der gemeene onkosten
133 Carolina Synesol gebleven a 35 gulden en 15 Stuyvers Jaers
134 den 28 Meye 1836 ontfang van francies van Damme
den intrest van pieters geld verschenen tienden Juny
1835 greekend met hem den ontfang der
gemeene inkomsten tot den dertienden Meye 1836
135 ontvangsten der gemeene goederen    transport    39 0 0
136 Den Eersten ougst is Jacobus Supre in huere gekomen
voor grooten knecht a tien gulden Courant te maende
137 ten Jaere 1836 den 19 ougst aen Seraphina van Damme
betaeld veertig francs       22 1 0
138 aen Jacobus Bernardus van Damme betaeld den
twintigsten ougst 1800 zes en dertig de somme
139 uytgaeven der gemeene goederen     transport    218 2 7
140 Jaer 1837
den eersten febry geleeverd aen Augustinus de
Caluwe te Ste. Margariete Een zak boonen
141 den 7 febry 1837 verkogt aen ferdinand Verhecke
tot Eede in de biesen Een wagen met toebehoorten
142 Jaer 1837               transport 233-6-6
den 4 April ontfang van Livinus De Roo
143 Jaer 1837          uytgaeven      transport   304 17 4
den 28 Meye betaeld aen francies drij gulden en
tien Stuyvers over leveringe van Strood en
144 Jacobus meyrs is schuldig de somme van f 28-0-0
145 Voor achenveijftig Coopentaelde bedraegt de somme
146 Weduwe Sierens heeft betaeld tot den lesten octobre 1824
147 De weduwe dewandele moet geven hider jaer de somme van f 8-14-0
148 De weduwe van dokkus Blomme heeft betaeld tot vijf-en-dertig guldens
149 Cauwels heeft betaelt voor het jaer 1826
150 Carel Clynke heeft betaeld tot den Laetsten September 1828  f 27-11-3
151 uyttrek der pagten ten profijte
van de weduwe van Damme te Ste. Jan in Eremo is zoo volgd
152 nog verpagt aen Carel Klynke Een Bosschken
153 Cornelus Dobbelaer heeft voldaen tot den Laetsten April 1830   f  39-0-0
154 Jaer 1831
den 27 Janry Jacobus de Jager heeft voldaen tot october 1830  f  86 12 6
155 verschotten geld door de kinders van frans Bernard Van Damme
156 Jaer 1830    transport f 52-53
den 14en 9ber betaeld voor de Leening te Ste. Jan
157 Jaer 1832    transport guld Nederl. 201 04
158 Jaer 1832   transport van ontvang   f 63 12 4
159 Jaer 1832   transport van ontfang     377 16 4
160 Jaer 1832    transport van uytgaeve   228 63
161 Den ondergeteekenden francies Bernard Van Damme
Land bouwer ter gemeente Adegem District Eeclo
162 ontvangsten der vaste goederen sedert den tienden Juny 1832
163 Jaer 1832    uytgaven
den 14 ougst betaeld voor water geschotten te Capryk
164 Jaer 1832   ontvangsten        transport     60 8 2
165 Jaer 1833   uytgaeven        transport     103 71
166 Jaer 1833        ontvangsten    transport    343 17 2
167 Jaer 1833    ontvangsten        transport     618 18 11
168 Jaer 1833    ontvangsten        transport     743 16 8
169 Jaer 1833   uytgaeven        transport     205-56
170 Vader frans Bernard van Damme overleden den 25 december 1813
171 francies bernard Van Damme is getrouwt
in het jaer achtienhondert en sestiene 1816
172 jtem aen den zelven van hier vooren tot Eene
173 Eerste somme 1818
Aen onzen onzen broeder f. b. Van Damme gegeven
174 Gereekent met onzen broeder f; b; van Damme
175 Den onderschreven francies Bernard Van Damme
176 Ontfangen van francies Beirnaerd Van
Damme van Adegem de somme van een-en-tagtig guldens drij stuyvers
177 1826 verschotten aen Jakobus francies Verhetst in het jeaer
178 1827       Jacobus francies Verhetst
179 1826 Verschotten Aen francies van Damme
180 gereekend met francies Bernard Van Damme
181 Jaer 1829 den 17 Sept ontvangen van f; b; van Damme de somme van
182 te rug gekeerd door frans B. Van Damme den 17 September 1829
183 den 21 Maerte 1832 geakkordeerd met ferdinand Pinkels te Ste. Margariete
184 ten jeaere 1832 gedaen Labeur voor f; Pinkels
185 den 14 Meye Dry voor het hout gehaeld op den Kommer
186 Jaere 1832
den 10 en 11 ougst twee voer Rogge gemend van
aen kosters en twee voer tarwe uyt de Brankreeke bedraegd   f   2 8 0
187 Jaer 1832
den 6en xber veertien zakken geirste nae Eecloo
188         transport 13 0 0
den 17 April vijf voer hout gemend van de zoonne bedraegd tien gulden
189 in September geleeverd vier Steenen vet a
zeeven en Een alven Stuyver het pound      9  0  0
190 Reekeninge van pinkels voor het Jaer 1834
191 pinkels        transport  13  16  3
192 Reekeninge van arbeyts loon door ferdinand pinkels verdiend
193 transport van pinkels  39  13  0
194 pinkels geirste gesneden 338 Roeden a Elf Schellingen per gemet
195 pinkels            transport  134  11  0
196 Jaer 1834   pinkels   transport  55 12 3
197 transport van pinkels    166  7  0
198 Reekeninge ten Laste van pinkels ten Jaer 1835
199 Jaer 1835       transport  12 16 0
200 Jaer 1835       transport   46  2  9
201 tarwe gesneden 948 Roeden a 15 Schell. per gem   14  4  6
202 Jaer 1835      transport   63  13 0
Den 22 ougst Een alven dag gemend      2  0  0
203 boonen gesneden 352 Roeden  4  18  6
204 Jaer 1835    transport 150  3  4
den 3-4-5-6 en 7 November vier dagen gevrogd en Elf Schot gezaeyd  4 1 0
205 Reekeninge ten profijte van ferd pinkels ten Jaere 1836
206 Reekeninge ten Laste van ferdinand pinkels ten Jaere 1836
207 Den 6 - 7 en 8 Juny 5 1/2 dag gewied   2 9 6
208 Jaer 1836       transport  56  18  3
den 4 en 5 ougst vijf Schof mes gebreed zes Schof gelaed   2 4 0
209 ten Laste van pinkels   transport   60 15  0
den 8 September vier viggens nae Eecloo gevoerd     0  11  0
210           transport   80  15  6
den 27 September twee Schof gevrogt       0  6  0
211          transport 125-14-9
den 18 en 19 November Een dag gevrogd       0 12 0
212 Reekeninge ten laste van ferd pinkels ten Jaere 1837
213            transport  35 2 4
den 23 - 27 Juny zes dagen gewied   2 14 0
214 den 22 en 23 September Een dag gemend en twee Schof ander werk   1 4 0
215 Pinkels daggelden zijn hem betaeld tot den Eersten Maerte 1838
216 pinkels heeft verdiend tot den 20 Meye 1838
217 haver gesneden 217 Roeden
218 Debit Bernard vermast den 26 Meye 1837 geleeverd
zeeven pond Rund vloeesch      0 18 6
219 Debit Seraphina aen ferd. van Damme   transport   200 0 0
220              transport 1028 6 6
den 8 Juny 1837 betaeld voor 12 kiekens     4 4 0
221 Compositie van het greffen der boomen
222 Jaer Boek Pieter Joannes Van Damme
is geboren den 23 Maerte Een quartier naer
den elfven van den nacht 1790
223 Joannes Batistha van Damme is geboren
den 14 van augustus 1800 den alfer twee van den nacht
224 Het gebed van den Engel aen keijser Carel
225 Christi zijt mijnen toeverlaet, heijlig
226 op den kerstnagt, alsoo waeragtig als
227 Sinte anna, Jesus, maria, anna, gebe-
nedijd, helpt ons in doods nood en in t tijdelijk
228 exempel der maegden, troost der Engelen,
229 onweirdig. amen. ik bidde uwen alderliefsten
230 (rekensommetjes)
231 (achterplat, binnenkant)
232 (achterplat, buitenzijde)

Over Ferdinand Van Damme VII
Ferdinand's dagboek: de inleidingTop van deze blz
Onze Van Damme Welkom-blz
InhoudstafelOverzicht
Doorzoek onze Van Damme website !

Meer stambomen
 

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2023

Inleiding
Algemeen Overzicht

? van Damme (I)

Adriaan (II a)
Andreas (V e)
Andries (VII c)
Anthonius (II b)
Arnold (X f)
Augustus Maria (IX c)

Bruno (VIII b)
Carolus (VIII d)
Carolus Joannes (VIII)
Carolus Ludovicus
Carolus Petrus (IX a)
Charles (X a)
Constantinus
Cornelis (VI d)

Daniël (V d)
Daniël (X g)
Daneel (III c)
Désiré

Ferdinand (VII)
Franciscus (IV)
Francis Bernard (VI)

Georges (X d)
Herman (X c)
Ivo (VII b)

Jacobus
Joannes (III a)
Joannes Baptist (V)
Joannes Joseph (IX b)
Josephus (VIII e)
Judocus (VI e)
Julien Joseph
Karel Francies (IX f)

Levinus (V f)
Levinus (VII d)
Lieven (IV b)
Livinus (III b)
Livinus (V b)

Livinus (VI c)

Omer (X b)
Petrus (IX h)
Petrus Bernardus (° 1782)
Petrus Bernardus
Petrus Henricus (VI b)
Petrus Joannes (V a)
Raoul (X e)
Richard Adolf
Rose Anne

Theophil Petrus (IX d)
Urbanus Karel (IX g)

Noten

Deze webstek doorzoeken