This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

B VII a     Petrus Noë

zoon van Pieter Joannes Noë (B VI a) en Carolina Van Den Bossche

° Adegem 16/9/1825
x Adegem 31/8/1859 Rosalie Pauwels
Balgerhoeke 19/1/1900
 

Op 16-9-1825 werd te Adegem in het gezin van Pieter Joannes Noë het vijfde kind geboren.  Zijn naam bleef een herin­nering meedragen aan zijn vader Petrus.  Hij huwde in zijn geboor­teplaats op 31-8-1859 met Rosalie Pauwels die op 17-9-1830 in Oostwinkel geboren was.  Ze kwamen eind januari 1860 naar Eeklo in Raverschoot nr. 65 bis wonen.

De grootste crisisjaren waren voorbij.  Ons land kwam er stilletjes weer bovenop.  Ook Eeklo raakte uit de problemen omstreeks 1860.  De textiel­nijver­heid centra­lizeerde zich overwegend in fabrieken, de markt bloeide opnieuw en het onderwijs verbeterde.

Op godsdienstig gebied maakten onze voorouders een bloei mee van de Kerk: het aantal priesters en klooster­lingen steeg sterk.  Onder de missio­narissen wierp pater Damiaan zich op als de grote verzorger van de melaatsen.  In 1891 verscheen de pauselijke encycliek Rerum Novarum en trachtte de Kerk zich wat socialer op te stellen tegenover de uitgebuite arbeiders.

Petrus Noë (1825-1900) leefde in de tijd van Guido Gezelle (1830-1899), Hendrik Conscience (1812-1883), Alexandre Dumas (1802–1870), Brahms (1833–1897), Strauss (1825-1899), Tsjaikovski (1840-1893) en Van Gogh (1853-1890).  Maar ook Friedrich Engels (1820-1885) en Karl Marx (1818-1893) waren zijn tijdgenoten.  Ook de invloed van deze laatsten was (en is) onmiskenbaar, al was het niet steeds zeer positief.

In het bevolkingsboek van 1866 staat Petrus ingeschreven in de Peperstraat 19.  Hij en zijn vrouw waren ongeletterd.  En zij waren zeker niet alleen !  Eeklo telde in 1866 op een totale bevolking van 9.544 zielen waarvan 5.895 analfabeten.  Deze cijfers zijn misschien wat misleidend, aangezien waarschijnlijk ook de zuigelingen in de vermelde getallen zijn begrepen. Sprekender is wel het feit dat in 1862-1863, op een totaal van 491 kandidaat-soldaten er te Eeklo slechts 241 "onderwijs" hadden genoten, terwijl er 250 niet eens konden lezen of schrijven.  Van die 241 waren er hoogst waarschijnlijk ook nog een hele groep die er nauwelijks in slaagden hun naam op papier te krabbelen. (43)

Petrus en Rosalie vertrokken op 3-5-1879 terug naar Adegem voor slechts een korte periode want op 10 juni 1880 kwamen ze naar de "Busch 26", juist naast de familie Alexander Van Damme.  Daar was hij koewachter.
Op het einde van de eeuw was hij een klein boertje in de Balgerhoekstraat (huidige Pastoor Bontestraat, nr. 96) te Balgerhoeke, waarvan een foto hiervoor.

Het aantal boerenbedrijven in België steeg van 573.000 in 1846 tot 830.000 in 1890.  Het grote merendeel hiervan waren dwergbedrijven van enkele tientallen aren waarop fabriek­werkers een bijverdienste zochten.  Daar de lonen in de bloeiende industrie hoger lagen trokken vele buiten­mensen naar de industriecentra.  Graan­gewassen en aardappelen waren de voornaamste teelten.  Ook de veeteelt werd opgevoerd.  Rond 1850 verschenen de eerste scheikundige meststoffen.

Petrus overleed in Balgerhoeke op 19-1-1900.  Rosalie woonde toen ze wat sukkel­achtiger werd in bij haar zoon Eduard, en vluchtte tijdens de eerste wereldoorlog met gans de familie naar Kaprijke.

In mei 1921 waren er verkiezingen.  Voor de eerste maal in de Belgische geschiedenis mochten nu ook de vrouwen algemeen hun stem uitbrengen.  En Rosalie, ondertussen meer dan 90 jaar oud, wou per se gaan kiezen naar Eeklo.  Het aantal auto's was klein.  Dus werd maar beroep gedaan op een vrachtwagen om de ouderen samen naar Eeklo te brengen.  Stel u voor, langs de gekasseide straten, vol putten hotsend en botsend per vracht­wagen naar de stembus...  Het heeft haar misschien wel geen deugd gedaan !  Veertien dagen later op 25 mei 1921 is ze aan de gevolgen van een bronchitis bezweken.

Petrus en Rosalie schonken het leven aan 7 kinderen:

 1. Henricus Noë
  ° Eeklo 30-6-1860
  Vertrok naar Amerika en heeft nooit meer iets van zich laten horen.
  Door tussenkomst van Jozef Noë van La Porte, Indiana en Leo De Keersemaecker, hoofd voor de "Mid-West" van "Flemings in the World" verscheen in januari 1990 een "Wanted!"-opsporingsbericht in 2 Nederlandstalige kranten in de Verenigde Staten en in "De Windmolen", een Canadese krant.  Die oproepen bleven zonder rezultaat.
   
 2. August Noë
  ° Eeklo 2-3-1862
  Als dienstplichtige van het jaar 1882 lootte hij het nummer 55, werd goedgekeurd voor de militaire dienst en ingelijfd in het 14e Linieregiment.  Hij kon niet lezen en niet schrijven.
  Hij bleef ongehuwd, was eerst enkele jaren knecht bij boerin weduwe Slock in de Peperstraat te Eeklo.  Later boerde hij op het ouderlijk hof in de Balgerhoekstraat.  Kwam in mei 1940 naar de Brugsesteenweg wonen in een rijhuisje waar hij op 31-3-1948 overleed.
   
 3. Pieter Bernard Noë
  ° Eeklo 29-6-1864
  † Eeklo 11-8-1864
   
 4. Clementia Noë
  ° Eeklo 18-9-1865
  Ze was dienstmeid toen ze huwde in Lembeke op 4/5/1888 met timmerman Victor Joseph Cauwels die daar geboren werd op 4-3-1861.  Hij was een zoon van Jacobus en Virginie Martens.
  Ze zijn daar ook allebei overleden, zij op 12-12-1929 en hij op 5-5-1940.
   
 5. Marie Louise Noë
  ° Eeklo 18-1-1868.
  Werkte aanvankelijk thuis als "borduurster op neteldoek".  Ze huwde in Eeklo op 18-11-1891 met vlaszwingelaar Eduard De Poorter, die in Zomergem op 23-6-1858 geboren werd.  Hij was de zoon van Jan Baptiste en Marie Fernande Van Steenkiste.
  Na het overlijden van Eduard op 16-11-1894 hertrouwde ze te Eeklo op 26-12-1895 met August De Vriendt zoon van Joannes Leonardus en Sophie Engels.  Ze bleven in de Balgerhoekstraat wonen.  Hij is in Eeklo op 10-8-1864 geboren.  Marie Louise werd 81 jaar oud en overleed in de Balgerhoekstraat nr. 29 op 20-3-1949.  Nog geen jaar later op 7-2-1950 stierf ook August.
   
 6. Prudentia Noë
  ° Eeklo 18-8-1872
  Bleef ongehuwd en woonde in bij haar ongehuwde broer August op het ouderlijk hof.  In mei 1940 kwam ze met haar broer naar de Brugsesteenweg wonen, en enkele jaren na zijn dood kreeg ze een onderkomen in het rusthuis in de Koning Albertstraat.  Op 10-6-1968 overleed ze daar op de gezegende leeftijd van 95 jaar.
   
 7. Eduard Noë
  ° Eeklo 18-2-1875
  Hij was 1,67m groot en land­bouw­dienst­knecht in 1895.  Hij trok bij de militie­loting in 1895 het nummer 87 en werd vrijgesteld van leger­dienst.
  Eduard huwde te Eeklo op 7-7-1906 met Prudence De Brabandere.  Zij bleef achter met een dochter toen haar man, Charles Van Eenaeme door een paard werd doodgeslagen.  Prudence, die in Eeklo op 18-4-1869 geboren werd schonk haar man 3 kinderen waarvan enkel het oudste, Elza, overleefde.
  Toen Prudence op 29-1-1917 op 47-jarige leeftijd te Eeklo aan kanker overleed, beloofde Elza's 18-jaar oudere stiefzus niet te zullen trouwen om Elza te kunnen opvoeden.  Vader Edward daaren­tegen wou dat offer echter niet.  En van het ene woord kwam het andere...  "Alleen als jij ook trouwt, zal ik trouwen" moet ze gezegd hebben en zo geschiedde...
  Op dezelfde dag, 19 april 1922, in de kerk van Balgerhoeke, tijdens dezelfde H. Mis huwde Elza's stiefzuster Marie Louise Van Eenaeme met Jules Van Vooren en huwde Eduard Noë met Marie Louise De Metsenaere, die in Adegem op 28-11-1871 geboren was.
  Marie Louise De Metsenaere, dochter van Leopold en Eugénie De Volder, was een "oude jonge dochter" die als naaister in haar levens­behoeften voorzag.  Jules Van Vooren was geboren in Adegem op 20-8-1887 als zoon van Seraphinus en Seraphina Notteboom.  Hij was houthakker.
  Eduard die altijd tussen de 90 en 100 kg gewogen heeft was spoorweg­arbeider in Balgerhoeke, woonde eerst in de Balgerhoekstraat.  Na zijn tweede huwelijk woonde hij in een huisje dicht bij de oude hulpkerk van Balgerhoeke en later nog op de Brugsesteenweg te Adegem waar hij op 5-12-1947 overleed.  Zijn eerste vrouw en na haar dood zijn stiefdochter waren "sluitboom­wachtster" bij de spoorweg te Balgerhoeke.  Marie Louise overleed in Balgerhoeke op Kerstdag 1965.  Ze was 94 jaar oud.
  Jules ging inwonen bij zijn dochter in Balgerhoeke.  Hij werd 101 jaar en overleed er plots op 8-1-1989.
  Eduard had drie kinderen:
  • Elza Noë
   ° Eeklo 1-2-1908
   Huwde in Balgerhoeke op 16-2-1932 met de 19 jaar oudere Philibert Van Landschoot, die in Gent op 20-3-1889 geboren was.  Philibert die uit een diamant­slijpers­gezin kwam, werd voor de eerste wereldoorlog vrijwilliger in het leger, werkte daarna bij de doeane en vertrok na die oorlog naar Matadi in Kongo als verifi­cateur bij de doeane.  Kort daarop werd hij beroeps­militair.  Na hun huwelijk in 1932 waren ze terug in Balgerhoeke.
   Van 1945 tot 1950 woonden ze in Zwijnaarde waar Philibert als gepen­sioneerd beroeps­militair bewaker was bij Fabelta.  Daarna woonden ze in de Gulden­sporen­straat te Eeklo.
   Op 3-4-1971 overleed Philibert plots in Blankenberge.
   In 1972 kocht Elza een appartement boven de kruide­nierszaak van de familie De Neve in de Stationstraat te Eeklo en verbleef er samen met haar gehandicapte dochter Eliane.  Elza stierf in Eeklo op 7-11-1984.  Eliane overleed in Merelbeke op 1-1-1988.
  • Gerard August Noë
   ° Eeklo 17-4-1909
   † Eeklo 2-11-1909
  • Angela Klara Camilla Noë
   ° Eeklo 27-9-1911
   † Eeklo 4-4-1912
    


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  05-12-2022
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius