This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

C III     Joannes Noë

zoon van Joannes Noë (C II) en Elisabeth Bochaute

° Zelzate 22-5-1686
x Zelzate 18-4-1708 Adriana De Bock
† Zelzate 13-3-1746
 

Deze Joannes was het enige kind uit het eerste huwelijk van zijn vader met Elisabeth Bochaute.  Geboren in Zelzate op 20 mei 1686, werd hij twee dagen later boven de doopvont gehouden door Joannes Van Damme (x Anna Bochaute) en Anna Gijsels.  Een jaar later was hij reeds wees.

Voor hij huwde was hij reeds meerdere malen van heel nabij met de dood gekonfronteerd: behalve zijn moeder verloor hij ook zijn stiefmoeder toen hij 6 jaar was, 2 halfzusters en 2 halfbroers, en op zijn twintigste ook reeds zijn vader.

Hij huwde in Zelzate op 18-4-1708 met Adriana De Bock, dochter van Jan De Bock en Elisabeth De Blieck.  Zij was op 20 november 1688 geboren in Zelzate.

Joannes en Adriana voedden hun gezin op in de eerste helft van het Oostenrijkse bewind.  Na meer dan 100 jaar Spaans bewind over onze contreien (vanaf 1598) brak na het overlijden van Karel II, de koning van Spanje, de Spaanse Successie-oorlog uit, die in 1713 door de Vrede van Utrecht beëindigd werd en waarbij onze streken bij Oostenrijk werden ingelijfd, waar Karel VI de macht in handen had.

Hij was heel wat minder oorlogszuchtig dan onze vorige heersers en was meer uit op het veilig stellen van zijn eigen bezit.  Ondanks zijn vele voorzorgen had hij nauwelijks het hoofd neergelegd of Beieren en Pruisen vielen Oostenrijk aan en vochten samen met Frankrijk en Spanje in de hoop de Nederlanden te ontfutselen.  In 1744 rukten Franse legers ons land binnen en behaalden in 1745 zelfs een overwinning doch met de Vrede van Aken in 1748 werd een einde gemaakt aan die Franse bezetting waardoor de Zuidelijke Nederlanden (grosso modo België) onder Oostenrijkse heerschappij stonden: Maria Theresia, de dochter van Karel VI bracht welvaart, liet handel en nijverheid bloeien en stimuleerde de landbouw.

Joannes en Adriana boerden op de wijk Denderdreve te Zelzate ten noorden van de Kattestraat, op een hofstede met erf errond van 3 gemeten 70 roeden, die hun eigendom was.  Ze gebruikten ook land in Zelzate en in Assenede dat ze huurden van Alexander van Overtvelt, de erfgenamen Jan Peynaert en de weduwe Guido Dubosch, en waarop klavers, rogge, haver, boekweit, gras en vlas was gezaaid. (70)

De wijken "Denderdreve" en "den Akker" waren de vruchtbaarste van Zelzate.  Bovendien was Joannes een kleine herbergier.  Nergens vinden we dat letterlijk neergeschreven, maar de aanwezigheid van "steenen pullen, bouteillen, glaesen, bierpotten, pinten, alle met goet bier en genever..." bij de opsomming van zijn huisraad, alsook de vrij grote sommen die Joannes nog moest aan zijn leveranciers van bier en sterke dranken wijzen sterk in die richting.  En ten slotte werd zijn woning "den Papegay" genoemd.

Tijdens hun huwelijk verwierven ze nog (71):

a) 5 stukken land te Zelzate, gekocht van Augustinus Daelman op 16-6-1739:

- 200 roeden land, genaamd "het tweede Widauwstuck",

- 2 gemeten land, nl. "de appelstucken", verdeeld in 2 partijen,

- 450 roeden land, nl. "de Heystucken", eveneens in twee delen.

Om deze koop te kunnen financieren, werd deels een lening van 20 ponden met een jaarlijkse intrest van 5% aangegaan bij Anthonius De Boes uit Assenede.  Hij was de brouwer van Joannes.

b) 598 roeden "den prez-reep" in de Veldstraat te Zelzate gekocht op 14-6-1740 van zijn ongehuwde halfbroer Pieter, die het zelf van zijn moeder erfde.

c) een gemet en 24 roeden land, deel van een groter stuk van 3 gemeten, waarvan hij de grootste helft reeds erfde van zijn vader.  Dit stuk kocht hij eveneens van zijn halfbroer Pieter in 1735.

Adriana schonk het leven aan 8 kinderen waarvan er 3 als kind stierven.  Zij overleed in Zelzate op 12-4-1741 op 52-jarige leeftijd.  Hun oudste dochter Catharina was meerderjarig en haar broer Gillis De Bock werd als voogd over de minderjarige zoon en 3 minderjarige dochters aangesteld.

In de staat van goed van 27 juni 1741 (een soort boedelbeschrijving), opgemaakt na het overlijden van Adriana, krijgen we een opsomming van al wat zich op het hof en in het huis bevond: als curiosum laten we dat deel hier letterlijk volgen (71) met daarna een glossarium.

Uit deze opsomming blijkt dat het gezin Noë in de eerste helft van de 18de eeuw niet zo armtierig leefde.  Stel u gerust voor dat er zeer vele gezinnen waren, vooral de arbeiders en kleinere boeren, die met veel minder dienden rond te komen.

Na de troebele 17de eeuw steeg de welvaart langzaam en ook deze tak heeft kunnen meegenieten van deze verbetering.

Vijf jaar heeft Joannes Noë nog voortgeboerd maar op het einde van zijn leven is hij heel wat ziek geweest: meester Ysseboot uit Wachtebeke bood een rekening aan van 0-16-0 ponden "... over visiten en leveringhe van medecijnen, bij hem in de sieckte van den overledenen ghedaen...", doch ook Meester Chirurgyn Pieter De Sy uit Kluizen werd om bijstand gevraagd en rekende 0-6-0 ponden.

In het zicht van zijn zestigste levensjaar sloot hij voorgoed zijn ogen op 13-3-1746.  Vier dagen voordien had hij een merkwaardig testament opgemaakt.  Kort samengevat wilde hij:

- kort na zijn overlijden een mis met uitdeling van een zak brood aan de armen van Zelzate

- twee zielmissen per jaar (voor hem en zijn vrouw), zolang er een van zijn kinderen leefde.  De kosten van deze 2 jaargetijden moesten worden gedragen door de bewoners van de hofstede waar Jan nu woonde

- 25 zielmissen extra

- dat zijn oudste dochter Catharina "... voor haeren dienstwilligheyt aen mij bethoont..." een koe mocht kiezen uit de stal, en tevens de grote kast kreeg.  Zij moest in ruil hiervoor voor haar zus Livina een kerkboek met zilveren slot, een paar zilveren schoengespen en een lendegesp kopen.

- dat zijn zoon Jacobus "... mijn besten jupon en mijnen besten hoet ende beste caussens, met alle de halsdoecken ende alve mauwen, die ick placht te draeghen, ... alsmede de beste tuynschaere..." kreeg.

- dat de kleine kast aan zijn dochter Joanna toekwam

- dat Marie 1-3-4 ponden ontving voor het kopen van een koffer.

Op 27 maart werd reeds besloten alle bezittingen te verkopen, wat dan ook op 26 april gebeurde.  Er waren 4 kopen:

1. het hof met huis, schuur en erf samen ± 3 gem. 70 roeden en het "2de widauwstuck" van 200 roeden werden gekocht door de oudste dochter Catharina voor 204 ponden.  Zij zou dus voortaan ook instaan voor de 2 jaargetijden ter nagedachtenis aan haar vader en moeder.

2. de appelstukken, ongeveer 2 gemeten, gekocht door Jan Anrijs voor 23 ponden.

3. de Heystukken, 1,5 gemete groot, voor de som van 28 ponden gekocht door Joannes Van Hijfte, die er reeds pachter van was.

4. de prez-reep in de Veldstraat te Zelzate met een grootte van 598 roeden, door dezelfde Joannes Van Hijfte gekocht voor 37 ponden.

Daags nadien had de venditie plaats van al wat er op het hof en in het huis was, behalve hetgeen de kinderen bij testament reeds van hun vader gekregen hadden.  Deze openbare goederenverkoop bracht 60-11-8 ponden op.

Naast allerlei onkosten voor de begrafenis van Joannes en het opmaken van zijn staat van goed, noteren we nog 1-9-2 ponden voor de 25 zielmissen die de Gentse paters Recoletten zullen celebreren, en de 0-3-2 ponden voor de uitvaartmis met uitdeling van brood aan de armen.

Voor levering van bier stond Joannes bij zijn overlijden met niet minder dan 2-7-3 ponden in het krijt bij Anthonius De Boes, en voor sterke dranken dienden de erfgenamen nog 3-7-6 ponden te vereffenen aan Jan Basoyer uit Sas-van-Gent, de prijs van ongeveer een half gemet land, dus een vrij grote som.

Hun kinderen:

 1. Joannes Noë
  ° Zelzate 19-8-1710
  † Zelzate 23-7-1712
  Zijn oudste oom was pas 16 jaar.  Daarom kreeg de neef van zijn vader, Jan Noë, filius Jan (zie A II, blz 13) de eer van het peterschap, samen met grootmoeder Elisabeth De Blieck.
   
 2. Josina Noë
  ° Zelzate 23-10-1713
  † Zelzate 30-10-1716 De peter was Peter De Blieck en de meter was Josina Slock (ook Judoca genoemd), echtgenote van voornoemde Jan Noë.
   
 3. Catharina Noë
  ° Zelzate 26-12-1715
  Haar peter was oom Judocus Noë en haar meter tante Catharina De Bock.
  Huwde in Zelzate op 30-4-1746 met Petrus Quickelberghe en bleef op de ouderlijke hoeve wonen.
  Petrus overleed in Zelzate op 13/12/1770 op 55-jarige leeftijd en werd in de kerk met een dubbele dienst begraven.
  Zij overleed ook in Zelzate op 27-9-1779.
   
 4. Maria Adriana Noë
  ° Zelzate 23-3-1718
  Adrianus De Maere en Cornelia Van Reusel waren peter en meter.
  Huwde in Zelzate op 21-1-1742 met Joannes Hamerlinck, zoon van Jacobus en Gillina Bauwens, weduwnaar (met 1 dochter en 1 zoon) van de op 3-10-1741 overleden Petronella Van Vooren.  Joannes was op 1-12-1702 in Zelzate geboren.
  Zij overleed er op 19-1-1784.  Joannes was haar op 74-jarige leeftijd voorgegaan op 18 november 1776.
  Zij boerden op een hof van 11 gemete deels afkomstig van zijn ouders en gelegen op de westzijde van de Gentse vaart nabij de tragel.  Het andere gedeelte heeft Joannes gekocht tijdens zijn eerste en tweede huwelijk.
  Zij hadden zes kinderen. (73)
   
 5. Jacobus Noë (C IV)
  ° Zelzate 17-4-1721
  x Assenede 14-1-1748 Judoca Verguyse
  xx Assenede 11-3-1750 Livina Debilst
  † rond 1800
   
 6. Petronella Noë
  ° Zelzate 16-1-1724
  † Zelzate 8-7-1731
  Petrus Noë en Andrea De Bock waren haar peter en meter.
   
 7. Joanna Maria Noë
  ° Zelzate 1-5-1726
  Haar peter en meter waren Petrus De Bock en Joanna Lievens.
  Huwde in Zelzate op 25-3-1747 met Judocus De Nockere, zoon van Karel en Livina De Waeghenaere.  Hij werd in Oostakker geboren op 26-1-1718 en overleed in Zelzate op 25-2-1807.  Joanna Maria was hem reeds op 15-10-1781 voorgegaan. (116)
  Bij haar overlijden waren er nog 7 kinderen in leven: Pieter 37 jaar, Livijne 30 jaar, Joannes 28 jaar, Anna Cornelia 26 jaar, Geerardus 22 jaar, Marie 19 jaar en Angelina 12 jaar.  Haar broer Jacobus was deelvoogd over de 3 wezen. (74)
   
 8. Livina Noë
  ° Zelzate 31-7-1729.
  Haar peter was oom Joannes Noë die ondertussen 21 jaar geworden was en haar meter Anna Maria Van den Bogaerde.
  Zij huwde in Zelzate op 2-7-1752 met Joannes Wauters en overleed in Assenede op 12-5-1795.
   


Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2024
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius