Noten

This page in English
 

De familie NOE afkomstig uit het Meetjesland

Noten

 

1. "Appeltjes van het Meetjesland", 1949, blz 5-9 en 29-49.

2. "Ons Meetjesland", eerste jaargang, 1968 nr. 3 en tweede jaargang, nrs. 1 en 3.

3. De Grote Nederlandse Larousse encyclopedie: het woord "Meetje" wordt niet alleen verklaard als een oud vrouwtje maar ook als een rechthoekig perceel polderland.
Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, elfde herziene druk zegt van meetje: rechthoekig stuk land in een polder (bij de Dollard).

4. Dr. J. Van der Schaar: Woordenboek van voornamen.  Aula nr. 176.
Jozef van Overstraeten: persoonlijke mededeling dd. 9-3-1983.
Prof. dr. J. Taeldeman: mededeling tijdens voordracht "Naamkunde" in de parochiezaal te Adegem dd. 30-10-1989.

5. Prudent Rijckaert: "De Familie Rijckaert", eigen beheer.

6. RijksArchief Gent (van hier af afgekort RAG): Maldegem nr. 387, blz 1.

7. RAG, Assenede nr 1151 blz 265 R. tot en met 267 R.

8. RAG Kaprijke 347 blz 368 V: bij de beschrijving van de eigendommen van Christoffel Claeys, na diens overlijden.

9. RAG, Assenede 218: landboek 1615

10. RAG, Boekhoute 212 blz. 110 en volgende: landboek Bassevelde 1698.

11. RAG, Boekhoute 208

12. RAG, Boekhoute 212

13. Romano Tondat en Alfons Rijserhove: "Oud Bassevelde" in "Ons Meetjesland", jg. 3, 1970.
Frans De Potter en Jan Broeckaert: "Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, Bassevelde, 1870-1872.

14. RAG, Boekhoute 833 blz 9.

15. RAG, Boekhoute 836 blz 131 V.

16. RAG, Assenede, 1076 blz 86

17. We zullen het geregeld hebben over oude munten als ponden, schellingen en grootten.  Ziehier hun verhouding:
1 pond = 20 schellingen = 240 grootten = 6 gulden
1 schelling = 12 grootten
1 gulden = 20 stuivers = 80 oorden.
Om niet steeds al die woorden te moeten herhalen, wordt die geldsom afgekort: dus 1-8-6 ponden betekent 1 pond 8 schellingen en 6 grootten.

18. Chris Vandenbroecke, Sociale Geschiedenis van het Vlaamse Volk.

19. RAG, Boekhoute 847 blz 218.

20. RAG, Boekhoute 844 blz 151 en volgende.

21. Romano Tondat en Alfons Rijserhove: "Oud Bassevelde" in "Ons Meetjesland", jaargangen 1971 en 1972.

Frans De Potter en Jan Broeckaert, a.w., Boekhoute, 1870-1872.

22. RAG, Boekhoute 792

23. RAG, Boekhoute 128 blz 61.V.

24. RAG, Boekhoute 863 blz 184.R.

25. RAG, Boekhoute 173

26. RAG, Notariaat Lefevere De Ten Hove, Ertvelde, bundel jaar 1809 acte 165.

27. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 4 actes 96,97 en 98.

28. RAG, Notariaat Vandeven, Bassevelde, bundel 21 acte 89

29. RAG, Notariaat Vandeven, Bassevelde, bundel 27 acte 80

30. RAG, Boekhoute modern nrs 133, 134 en 135.

31. Staf De Roo en Erik De Smet: Het Eeklo van Toen.

32. W. Hamerlynck: Het Geslacht "Van Urssen" te Eeklo, in "de Eik", jaargang 1978 blz 2 tot en met 35.

Jonker Jan Van Urssen was de zoon van Engelbert en Petronella Mulaerts.  In 1619, het overlijdensjaar van Petronella, had Engelbert iets meer dan 200 gemeten eigendom.

"De Verloren Hofstede" kwam in handen van Jonker Jan, die van 1642 tot 1664 baljuw van Lembeke was.
33. Stadsarchief Eeklo (afgekort SAE) 1013 blz 269: staat van goed van Maeyken Van Acker en 1016 blz 561: staat van goed van Matthijs Nowe.

34. RAG Maldegem 78 acte van 5-1-1692

35. Vergelijk die waarde met de staat van goed van Janneken Beelaert te Lembeke, waar in 1694 de waarde van 1 paard, 2 koeien en een rund op 20 ponden geschat werd.  Cfr RAG Lembeke 146 blz 140V.

36. Jozef De Wilde: Uit de Kronieken van Lembeke.

37. RAG Lembeke 146 blz 140 V.

38. Maurits Rijckaert: Appeltjes van het Meetjesland jg 21 blz 235 en 236.

39. Cheyns of cijns, is een vergoeding in geld of natura, te betalen door de pachter aan de leenheer, aan wie de grond behoort.  Dus eigenlijk een soort pachtprijs.

"Op cheyns staan" betekent "op cijnsgrond staan".

40. RAG Lovendegem 122 blz 154 V en blz 167 V.

41. W. Hamerlynck: "Genealogische bloemlezing uit de ontvangen en uitgaande briefwisseling van het stadsbestuur van Eeklo, 1846-1848" in "de Eik" jg. 1977, blz 204 en 211.

42. Bernard Slicker van Bath: De Agrarische geschiedenis van West-Europa (Aula nr 565).

43. C. De Crop: "De familie De Crop" in "de Eik", jaargang 1984 blz 110.

44. Achiel De Vos in "Appeltjes van het Meetjesland", jg 1957 blz 44 en volgende.

45. RAG, Lovendegem parochieregisters, boek 6.

46. RAG, Waarschoot 304 blz 216.

47. RAG, Waarschoot 309 blz 19 V.

48. RAG, Waarschoot 245 acte van 21-1-1749.

49. RAG, Boekhoute oud nr 450 blz 149 V tot en met 151 R.

50. RAG, Boekhoute oud nr 451 blz 100 V tot en met 101 R.

51. RAG, Boekhoute oud nr 457 blz 77 R.

52. RAG, Watervliet 92 blz 183.

53. RAG, Boekhoute 792

54. RAG, Boekhoute 464 blz 100 R tot en met 105 R.

55. RAG, Boekhoute modern 207

56. Eerste klas betekent hulpbehoevend

Tweede klas betekent voor de helft hulpbehoevend.

Derde klas betekent voor minder dan de helft hulpbehoevend.

57. RAG, Boekhoute modern 287

58. RAG, Boekhoute modern 288
Het armbestuur bracht medio 19de eeuw gemiddeld 20 tot 40 personen onder, in andere gezinnen op kosten van "den aermen", waaronder een tiental in het St. Jozefsgesticht te St.-Laureins.

59. RAG, Assenede modern 85

60. SAE, Gazette van Eeclo dd. 5 september 1886.
Noteer dat 1 franc van toen overeenkomt met ongeveer 160 huidige frankjes.

61. RAG, Boekhoute 269 en 270

62. RAG, Notariaat Bekaert, Watervliet I bundel 87, acte 52.

63. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 50, acte 72

64. RAG, Notariaat Bekaert, Watervliet I bundel 94, acte 26.

65. V. Janssen: De Belgische frank, anderhalve eeuw geldgeschiedenis, Antwerpen-Amsterdam 1975, blz 433
Index vergelijking tot nu.

66. Frans De Potter en Jan Broeckaert, a.w., Assenede, 1870-1872.

67. RAG, Assenede 1121 blz 32 R tot en met 36 R

68. Deze begrijpelijke maar onjuiste opmerking van de pastoor heeft me jarenlang op een dwaalspoor geleid.

69. RAG, Assenede 1057 blz 137 R en volgende

70. RAG, Assenede 1079 blz 267 en volgende

71. RAG, Assenede 1078 blz 15 en volgende

72. Dr. E. Verwijs en Dr. J. Verdam: Middelnederlands Woordenboek, 's Gravenhage, 1912.
Jozef Weyns in "Volkshuisraad in Vlaanderen", delen I tot en met IV, 1974.

73. RAG, Assenede 1099 blz 1

74. RAG, Assenede 1104 blz 86 v.

75. RAG, Assenede 1081 blz 220

76. Frans De Potter en Jan Broeckaert, a.w., Assenede, Gent 1870-1872.
Lucas Hillaert: Het verhaal van vroeger, Uitgeverij De Eeclonaar.

77. RAG, Assenede 1081 blz 297

78. RAG, Assenede 1309 blz 58 V tot en met 63 V

79. RAG, Assenede 1314 blz 247 R tot en met 249 V

80. RAG, Assenede 1315 blz 240 R tot en met 242 R

81. RAG, Assenede 1317 blz 50 V tot en met 55 R

82. Uit het uitgebreide familie-archief; zorgvuldig bewaard door ere-apoteker Prudent Rijckaert van Zomergem, wiens moeder Coralie Noë was (zie C VII b, blz 153)

83. RAG, Assenede nr 59: volkstelling 1795

84. RAG, Assenede 194: militielijsten

85. RAG, Assenede 198: uitspraken militieraad

86. Prof Dr. M. Dierickx s.j. "De Geschiedenis van België".

87. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 13, acte 3

88. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 13, actes 33 en 47.

89. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 19 B acte 96

90. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 21 acte 217 en 219

91. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 22 acte 5 en 6.

92. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 39 acte 31

93. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 23 acte 174

94. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 27 acte 101

95. RAG, Assenede modern 137 en 138: kiezerslijsten.

96. RAG, Notariaat Lefevre De Ten Hove, Ertvelde, bundel 126, acte 55.

97. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 25 actes 18 en 51

98. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 26 acte 115

99. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 49 acte 4

100. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 31 actes 17 en 30

101. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede, bundel 38 acte 18

102. Stadbibliotheek Gent, lectuurrepertorium 1953.

103. E. Broeder Leopold: Curriculum Vitae van E.P. Joris Noë in "St. Laureinsklok" jg 56 nr. 4.

E.P. De Cooman E., s.j.: "In Memoriam E.P. Joris Noë" in "Jezuïeten", jg 40 nr 2.

104. RAG, Assenede 217 tot en met 223: landboeken van Assenede.

105. RAG, Assenede 1295 blz 417 V tot en met 419 R.

106. RAG, Assenede 1243 acte 13

107. RAG, Assenede 1097 blz 15 en volgende

RAG, Assenede 1081 blz 154 en volgende

108. RAG, Notariaat Verstraeten, Assenede bundel 15 actes 76 en 89.

109. J. Trommelmans: "Verhaal van de familie de Boes" in "de Eik", jg. 1978 blz 68 en volgende.
Angelina Van Westerhout was de zus van Joanna Barbara die huwde met Frans Cruyl, stamvader van brouwer Cruyl uit Assenede.  Haar moeder, Cornelia de Boes, was de zus van Anthonius de Boes, brouwer en dus hoofdleverancier in de herberg. Anthonius had op 26 jaar tijd 17 kinderen.

110. RAG, St. Margriete, nr. 1: landboek van St. Margriete.

111. RAG, Assenede 461: Parochie-ommestellingen.

112. Factor waarmee men de toenmalige geldelijke bedragen moet vermenigvuldigen om de huidige waarde van dat bedrag bij benadering te kennen:
1831-1840  150
1841-1850157,5
1851-1860145
1861-1870139,5
1871-1880135,5
1881-1890159
1891-1900177
1901-1910165
1911-1914143,5
192032
192239
193017
193919
19455,5
Bron: V. Janssens, De Belgische frank, anderhalve eeuw geldgeschiedenis, Antwerpen; Amsterdam 1975, blz. 433
Index consumptieprijzen 1966-1989.

113.  Appeltjes van het Meetjesland, nr. 28, 1977 blz. 72.

114. Mark D'hoker in "Bastille, Boerenkrijg en Tricolore", DF. Leuven 1989

115. RAG, Maldegem 231: st.v. Anne Franchoise Nowe, acte van 8-4-1750.

116. Over de familie De Nockere kunt U meer lezen in "Vlaamse Stam", jaargang VI blz 350 en blz 488.Naar de top van deze blz
Onze Noë Welkom-blz
Overzicht
Inhoudstafel
Deze NOE webstek doorzoeken

Meer stambomen
Het Meetjesland

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright (c) 2021
Adrianus (B IIIa)
Agnes Margarita
Amelie, fa Ferdinand
Antonius Franciscus (B Va2)
Arthur Aloysius (B VIIId1)
August (C VIIb)
August (C VIIIa)
August, fs Francies (B VIIb)
Bernardus Aloysius (B VIIIe)
Carolus Ludovicus
Dominicus (B VIIId2)
Edward (B VIIIa)
Emiel (C VIIIc)
Emiel Stefaan (B IXa)
Ferdinand (B VIc)
Ferdinand (B VIIc)
Francies (B VIIb)
Franciscus Marianus (A V)
Franciscus Antonius (B Va4)
Franciscus (C V)
Franciscus (D II)
Ivo Franciscus (C VIIa)
Georgius, fs Matthias (B IIb)
Hendrik (D I)
Henri (C VIIIb)
Henricus (D III)
Jacobus, fs Ferdinand (B VIc)
Jacobus Bernardus (B Vb)
Jan (A I)
Jan (A II)
Joannes (B IIIc)
Joannes (C II)
Joannes (C III)
Joannes Franciscus (A IV)
Joannes (B VIIe)
Josephina Benedicta
Judocus (B II)
Judocus (B IVb)
Jacobus (C IV)
Judocus (C V2)
Livinusfs Hendrik
Louisa Coleta
Martina Emiel (B IXa)
Martinus (B Va3)
Martinus, fs Adrianus
Matthias (B I)
Matthias (B IIb)
Petrus (A III)
Petrus (B IIIb)
Petrus (B IVa)
Petrus (B VIIa)
Petrus (B VIId)
Petrus (C I)
Petrus (D IV)
Petrus Emmanuel (B Va1)
Petrus Joannes (B VIa)
Petrus Joannes (C VI)
Petrus (B VIb)
Rosalie fa Petrus (B VIId)
Vincentius