Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 4

De familie Stommelin te Watervliet

Tijdens zijn opgravingen in 1964 naar de funderingen van het klooster van de Willemieten te Watervliet heeft Romano Tondat een mooie, arduinen grafsteen bovengehaald (1).  Die steen bedekte het graf van Margareta, de dochter van Pieter Stommelin(x).  Zij was gehuwd met Willem Bockens.  Dit graf werd aangetroffen in de voormalige kloosterkerk van de Willemieten, zodat we mogen veronderstellen dat ze tot een voorname familie moet behoord hebben.

Een onderzoek in het archief van de Willemieten bracht heel wat gegevens over de familie Stommelin aan het licht (2).  In 1244 verkocht ridder Goswijn van Roeselare 22 bunder 200 roeden moergrond aan elf personen, waaronder een zekere Lambrecht Stommelin en Dirk Cleylant (3).  Die moergrond lag in het ambacht Boekhoute, in de Smouthoek.

In 1289 verwisselen Gillis Stommelin en zijn vrouw Clemencie 53 gemet 130 roeden woeste grond en 14 gemet 214 roeden landbouwgrond, gelegen in de nieuwe keure van Watervliet nabij de Heerst, voor 28 gemet «cleilands» in het ambacht IJzendijke, toebehorend aan het klooster van de Willemieten (4).

In 1288 woont te Watervliet «Vermaghriete, Jan Stommelins weduwe», met haar drie kinderen Jan, Lambrecht en Daneel (5).  In de dertiende eeuw treffen we dus zes personen aan, die de familienaam Stommelin dragen en die te Watervliet wonen.  Het is mogelijk dat Jan en Gillis Stommelin nakomelingen zijn van Lambrecht Stommelin; bewijzen daarvoor ontbreken echter.

In 1345 schenkt Margareta Stommelin, weduwe van Gillis Van den Hove, een jaarlijkse pitancie aan de broeders Willemieten, bezet op 500 roeden land, dat met de zuidkant paalt aan het land van «Pieter, Boudins Stommelins sone» (6).  Haar broer Pieter Stommelin en haar neef Joos Stommelin zijn getuigen bij die schenking.  Het is niet erg waarschijnlijk dat we deze Margareta Stommelin mogen vereenzelvigen met de Margareta die begraven ligt in de kerk van de Willemieten.  Het is weliswaar mogelijk dat Margareta nog hertrouwd zou zijn met Willem Bockens, maar we denken eerder dat Pieter Stommelin de vader is van de Margareta van de grafsteen.  In dit geval is Joos Stommelin haar broer en Margareta Stommelin, weduwe van Gillis Van den Hove, haar tante en wellicht haar doopmeter.  Zeker is dit ook nog niet, daar er in dezelfde tekst verder spraak is van een Pieter Stommelin, zoon van Bouden !

In 1357 was een Bouden Stommelin baljuw «up die nieuwe cuere in Watervliet».  Hij bekrachtigt in die functie de aankoop van een rente van 25 s. door Gillis Stommelin en zijn vrouw Maria (7).

Leden van de familie Stommelin bezaten heel wat eigendommen in de nieuwe keure van Watervliet en omgeving (8) en Bouden Stommelin bekleedde zelfs het ambt van baljuw.  Sommige onder hen begunstigden het klooster van de Willemieten.  Het is dan ook zeer begrijpelijk dat ze zich in die kerk lieten begraven.  We mogen aannemen dat Margareta Stommelin, dochter van Pieter en echtgenote van Willem Bockens, ook een van de beschermvrouwen van het klooster zal geweest zijn.

LUK STOCKMAN.

__________________________

(1) R. TONDAT : Verdere opgravingen in het Willemietenklooster te Watervliet; Appeltjes van het Meetjesland, nr 15 (1964), p. 460-461. Terug naar de tekst
(2) Dit archief vormt een onderdeel van het Fonds Bethlehem, in het Rijksarchief te Gent. Terug naar de tekst
(3) RAG, Fonds Bethlehem, Cartularium nr 4, fo 39 r° en f° 39 v° Terug naar de tekst
(4) Ibidem, f° 16 r°. Terug naar de tekst
(5) Ibidem, f° 41 r°. Terug naar de tekst
(6) Ibidem, f° 48 v° Terug naar de tekst
(7) Ibidem, f° 45 r°. Terug naar de tekst
(8) Te Lembeke bezat een Lonis Stommel in 1365 een leen van 20 bunder, Hoorlare genaamd.  Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, nr 1072, f° 38 r° Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024