Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 1

Bekendmaking Bekanntmachung
 
Etappen-Kommandantur EECLOO, 8 October 1915   Mobil. Etappen Kdtr. EECLOO, 8 October 1915
N. 18 IV ARMEE

BEKENDMAKING

Alle inwoners van de Stad Eecloo mogen binst de naaste vier dagen, t.t.z. tot Dinsdag 12n October 9 uren voormiddag niet hunne huizen verlaten.
Slechts huisvrouwen en dienstmeiden is het toegelaten van 9 tot 10 12 uren 's voormiddags inkoopen te doen.
Verders mogen de politiemannen en beambten op de straten komen: ook de schoolkinderen en onderwijzers van en naar de school: alsook de geestelijken en de geneesheeren in uitvoering van hun ambt.
Zondag aanstaande, van 8 tot 10 uren, mag ter kerke gaan; na de missen moet iedereen seffens naar huis gaan.
De fabrieken mogen binst voormelde vier dagen niet werken.  Alle hotels en estaminets blijven gesloten.
Indien de bevolking niet rustiger wordt, zullen nog strengere maatregelen genomen worden.
De Burgemeesters die geweigerd hebben de werklieden te leveren en die ik gedwongen heb de vergadering der werklieden te beleggen, zijn van mij reeds gestraft elk met drij honderd Mark boet, omdat, door hunne weigering, veel min bouwwerklieden genomen zijn uit de stad Eecloo dan uit de andere kleine landelijke gemeenten, in vergelijking van hunne bevolking.
Wie dit bevel overtreedt wordt gestraft met eene boet tot 1000 Mark of een jaar gevang, ingeval de krijgswet geene hoogere straf voorziet.

ÆGIDI.
Hauptman en Kommandant.

        N. 18 IV ARMEE

BEKANNTMACHUNG

Samtliche Einwohner der Stad Eecloo durfen fur die nachsten vier Tage, also bis zum Dienstag den 12 October 1915 fruh 9 Uhr nicht die Hauser verlassen.
Für Hausfrauen und Madchen ist es gestattet, von 9 bis 10 12 Uhr Einkaufe Zu machen.
Ferner dürfen alle Beamten und Polizisten die Stadt frei passieren, ebenso die Kinder und Lehrer auf dem Wege von und Zur Schule und Geistliche und Aerzte in Verrichtung ihres Amtes.
Am Somtag darf von 8-10 Uhralles zur Kirche gehen.  Nach Schluss der Kirche hat sich jeder sofort nach Hause zu begeben.
Alle Fabriken durfen fur die nächsten 4 Tage nicht arbeiten.
Sämtlich Gasthäuser und Estaminets bleiben geschlossen.
Falls die Stadt sich nicht beruhigt, werden schärfere Massregeln ergriffen werden.
Die Bürgemeister, welche meiner Anordnung betreffend Gestellung der Bauarbeiter nicht befolgt haben und die ich erst zur Eimberufung der Versammlung zwingen musste, sind von mir mit je 300 Mark bestraft werden, weil dardurih veranlasst worden ist, dass aus der Gemeinde Eecloo im Verhaltnis viel weniger Bauhandwerker gestellt worden sinde, als aus den anderen kleinen Land-Gemeinden.
Jeder der diese Verordnung übertritt, wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder entsprechender Haft, oder mit Gefangnis bis zu einem Jahre bestraf, falls nicht nach den Kriegs gezetzen eine höhere Strafe tritt.

ÆGIDI,
Hauptmann u Kommandant.

Terug naar het artikel

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2022