Een kontrakt over de loting 13-2-1836 te Sint-Laureins
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1984, 17de jaargang, nr. 3

Een kontrakt over de loting 13-2-1836 te Sint-Laureins

De loting, een methode tot aanwijzing van het benodigde kontingent uit de ingeschreven aanwezigen voor de verplichte krijgsdienst, werd ingevoerd door de Franse wet op de conscriptie in 1798.  De militaire loting speelde een belangrijke rol in de politieke en sociale geschiedenis van Vlaanderen.  Het was echter een uiterst antisociale instelling, daar een rijke rekruut die een laag nummer trok, zijn dienstplicht kon afkopen tegen betaling van een arme plaatsvervanger.

Dergelijk dokument bezit ik nog, waarbij Carel Benedictus Bauwens, landbouwer te Sint-Laureins (1) voor zijn zoon Carel Francies (2) loteling van het jaar 1832, die het nummer 21 trok, diens dienstverplichting afkoopt voor de som van 350 fr. aan Joannes Carton, zoon van Bernard en Francisca Stevens, loteling van het jaar 1834, die het nummer 36 trok.  Dit kontrakt werd afgesloten op 13 februari 1836.

Onder bijlage volgt dan de integrale tekst van dit interessant dokument.

Wilfried Steeghers

__________________________
(1)    "BAUWENS CAROLUS-BENEDICTUS: geboren te St.-Laureins op 15 januari 1777, huwde met Anna-Catharina Van den Bossche, dochter van Jan en Jeanne Petronella Willems uit Adegem.  Carolus-Benedictus Bauwens stierf in de hoge ouderdom van omtrent 91 jaar, op 6 september 1868 te St.-Laureins, in zijn huis, op de «Eerste straat».  Zijn vrouw Anna-Catharina Van den Bossche stierf op 28 juni 1853 te St.Laureins, in de ouderdom van 76 jaar".  Terug naar de tekst
(2 "BAUWENS CAROLUS-FRANCIES: (zoon van de voorgaande), geboren op 19 maart 1813, huwde op 21 oktober 1847 te Eeklo met Maria-Thérésia De Bruycker, dochter van Guiliemus en Sophia De Vuldere.  Hij stierf in de hoge ouderdom van omtrent 84 jaar, op 23 april 1897, te Eeklo.  Terug naar de tekst

Bijlage

(13-2-1836) - Tusschen Carel Benedictus Bauwens, landman te Sint Laureyns, zich sterk en magtig makende over zynen zoon Carel Francies, geboren te Sint Laureyns den 19 maart 1813 bij gevolge lotteling van den jare 1832, en alsdan getrokken hebbende nummer een en twintig, ter eener zijde.

En Joannes Carton, zoon van Bernard en Francisca Stevens, lotteling van den jare 1800 vier en dertig, getrokken hebbende nummer zes en dertig, particulieren te Sint Laureyns ter andere zijde, is overeengekomen zoo volgd.

Den voornoemden Joannes Carton, verklaerd by dezen den dienst in de Milice te zullen doen en volbrengen, voor en in de plaets van Carel Francies Bauwens, al zoo lang voor den tyd en op alle zulke wyze, als den zelven Bauwens daertoe zoude konnen verpligt zyn, volgens de daer ontrend bestaende of te schikken wetten.

Emmers zich in alles te stellen en verbinden als plaets vervanger van den zelven Carel Francies Bauwens.
Waer jegens den voornoemden Carel Benedictus Bauwens vader, over zijn zoon zich verbindt te betalen, dry honderd vyftig francken, te betalen indien hy aenveerdt wordt, en zonder welke aenneming dit accord van niet zou zyn.

Te weten: vyftig franken ten dage zynen goedkeuring, de andere dryhonderd franken met den moment dat hy Bauwens, buyten responsabiliteyt van dienst heeft gestelt, alware hy maer zes maenden gediend hadde.

Verder wanneer hy met kleyn verlof van acht a tien dagen te huys komen mag, hy de kost by Bauwens genoten zonder vergeld; en met groot verlof, de kost van vier tot vyf weken, zonder dien te betalen, gelykelyk genieten.

Aldus overeen gekomen en gedaen ter goeder trouwe over verder verplichting en als na rechten, gedaen in dobbel bij elk eene in getrokken te Sint Laureyns, den dertien den february 1800 zes en dertig.

C.B. Bauwens
+ het merk van Joannes Carton niet konnende schryven

handtekening (onleesbaar)

present: J. De Schryver

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021