Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 1

HET KULTUURBELEID IN HET MEETJESLAND

In dag- en weekbladen lezen wij regelmatig dat er links en rechts kul­tuur­raden worden opgericht, vergaderingen worden gewijd aan kulturele problemen en andere dergelijke initiatieven.

Dat is allemaal goed en wel en wij juichen het van harte toe.  Maar wij hopen dat het niet te partijdig gebeurt en dat het vooral niet bij woorden blijft.

Wij kennen namelijk al het voorbeeld van een vrij grote Meet­jes­landse gemeente, waar men de samen­stelling van de kultuur­raad reeds naar Brussel ingestuurd heeft, vooraleer er ook maar een eerste vergadering of gedach­ten­wisseling plaats had !

Met veel voldoening kunnen wij de oprichting van een kultuur­raad te Eeklo aankon­digen.  De aanduiding van de leden is er op een degelijke wijze gebeurd.  Daarom moeten wij die pas opgerichte kultuurraad ons volledig vertrouwen schenken.

De samenstelling ziet eruit als volgt: de heren:
De Vliegher Fr., voorzitter - Verstraete L., ondervoorzitter - Verschaffel G. - Lauwerijns R. - Pieters A. - Van Zandijcke M. - De Vos Ach. - Dhondt L. en Mevrouw Bastien B.

Werden als adviserende leden aan de raad toegevoegd: de heren De Weerd F. en Van Rechem R.

Door het Stadsbestuur werd de heer R. De Smet benoemd tot sekretaris van de kultuur­raad.  De sekretaris is beschik­baar op het stadhuis voor alle inlich­tin­gen of problemen betref­fende de kultu­rele werking te Eeklo.

Nu mogen de goede voornemens echter niet blijven rusten !

R.T.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024