Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 1

Ons Meetjesland colofon
 

TEN GELEIDE

Wij hebben het noodzakelijk gevonden, een bescheiden heemkundig blaadje uit te geven, naast de jaarlijkse publikatie van het «Heemkundig Genootschap van het Meetjesland».  Ons tijdschrift richt zich in de eerste plaats tot de leden van deze heemkring en wil aldus een veelvuldiger en regelmatiger kontakt tot stand brengen onder die leden.  Het heeft voor doel: het publiceren, heet van de naald, van alle geschied-, heem- en volks­kundig nieuws, waarbij onze Meetjeslandse gemeenten betrokken zijn.  Naargelang de omstandigheden en de middelen, zal dit nieuws volledig, uitgebreid of beknopt zijn, soms zelfs beperkt tot eenvoudige verwijzing of bronver­melding.  Er wordt ook gestart met een rubriek «Vraag en aanbod».

ONS MEETJESLAND wil vooral de richting van de HEEMSCHUT inslaan, omdat dit onderwerp tot hiertoe al te weinig aan bod kwam in de werking en in de jaarboeken van het «Heemkundig Genootschap».  Ons tijdschrift moet dan ook een kontaktblad worden voor alle personen, die enige belang­stelling voelen voor heemschut, die met sommige heemkundige problemen geen weg weten en die, als welwillende alleen­staanden, elke samen­werking moeten missen, welke nochtans juist zo noodzakelijk is om tot resultaten te komen, ten einde ons heemkundig patrimonium in stand te houden en te bewaren.

Dit tijdschrift heeft verder voor doel een nog veel ruimer publiek te bereiken en aan te spreken dan de «Appeltjes van het Meetjesland» het zal propa­gandis­tisch zijn ten bate van de heemkunde.  Tegelijk wil het pogen de nodige middelen bijeen te krijgen, waarmee belangrijke heemkundige initia­tieven zouden kunnen verwezen­lijkt worden, zoals bv. het oprichten van een museum, het verzamelen van een uitgebreid foto- en kaarten­materiaal, het houden van tentoon­stellingen, enz.  Daarom hebben wij ons tot verschil­lende Firma's gewend, die alle zeer bereid­willig hun steun verleenden, door het plaatsen van aankon­digingen en publiciteit.  Wij vragen aan allen die nu ONS MEETJESLAND ontvangen, een vrijwillige (niet verplichte) bijdrage van 50 frank te storten, bedoeld voor de vier uitgaven van deze jaargang, op postcheck-rekening nummer 1141 van de Bank van Brussel te Eeklo, voor rekening nummer G 05/64050 van «Ons Meetjesland».

Wij hopen nu dat ONS MEETJESLAND een gunstig onthaal en veel medewerking zou mogen vinden, om de voorgestelde doel­einden te verwezen­lijken, wat spoedig zou blijken uit een verdere uitbreiding van ons nieuw tijdschrift.  Alle initia­tieven in verband met heemschut en zelfs in verband met deze publikatie, zullen steeds met de nodige zorg onderzocht worden.

Romano Tondat.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024