Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 2

TWEE VERDONKERDE STRATEN
TE EEKLO:
HET LOKERMEERSSTRAATJE
EN DE HILLETSTRAAT

Op het einde van zijn hoofdstuk over het stadsbeeld van Eeklo (Geschiedenis van Eeklo nr 71) schrijft ons medelid Lucien Lampaert dat hij vier straten niet nader kan identificeren: Willem Lievinsstraetkin, Vlasstraetkin, Lockermeersstraatje en Illetstrate.  De twee eerste kunnen we evenmin terecht brengen, maar over de twee laatste valt er iets meer te zeggen.

Uit het landboek van Eeklo van 1638(1) vernemen we dat het Lokermeersstraatje de scheiding vormde tussen het derde en het vierde beloop.  Die twee belopen lagen op «de oostsijde vanden Ghentwech ghenaempt den dam».  Het derde beloop paalde aan de «suijtsijde van het Lokermeersstratken» en het vierde beloop aan de «suijtsijde van Clijnckerstraete».  Daaruit kunnen we afleiden dat het Lokermeersstraatje van Oost naar West liep naar de Oude Gentweg toe en gelegen was tussen de Klinkaartstraat en de grens Eeklo-Waarschoot in de wijk Schaperij.

Hilleth is een zeer oud toponym te Eeklo.  Reeds in 1249 bezat de abdij van Sint Andries een «bonarium prati jacens in Hilleth»(2).  Het is geen toeval dat men van meersen spreekt te Hilleth, want de Hilietstraat liep nagenoeg evenwijdig met de Eeklose watergang en kwam uit op de Mariadamstraat, daar waar de Eeklose watergang zich naar het noorden richt.  Het 53ste beloop, gelegen tussen de Sint Jansdreef en de Mariadamstraat en tussen de Hilletstraat en de Moerstraat, bestond uit twee «maten» waarvan de «eerste maete is ghenaempt de Carte Hilten en de tweede mate is ghenaempt de Langhe Hilten».

Luk Stockman.

 
__________________________

(1) Stadsarchief Eeklo nr 384-385. Terug naar de tekst
(2) Rijksarchief Brugge, oorkonde met blauw nummer 7202.  Terug naar de tekst
 

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024