Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 3

Per jaar zal er van een verdienstelijke Meetjeslander
een korte beschrijving worden gepubliceerd;
men begint met

octaaf  steeghers

1889 - 1942

Octavus Aloisius STEEGHERS als zoon van August en Hortentia Cornu, op 15 januari 1889 te Eeklo geboren in de «Boelaarstraat».  Hij werd 's anderendaags 16 januari boven de doopvont gehouden in de parochiekerk te Eeklo.  Peter en meter waren Aloïsius Jacquet en Rosalia Cornu.  Zijn vader August (1851-1932) oefende het beroep van schoenmaker uit.  In het jaar 1909 toen Octaaf ongeveer 20 jaar oud was, moest hij naar de loting.  Hij trok het nummer 124 en werd door de militieraad «goed voor den dienst» bevonden.  Hij woonde toen nog met zijn ouders te Eeklo op de «Markt 39».  Als zijn beroep staat «bureel­bediende» aangegeven terwijl we ook zijn bijnaam of toenaam «Free Fritz» in het militieregister van 1906-1910 vermeld vinden.

Reeds vroeg ontwaakte bij de jonge Octaaf het schrijverstalent.

In talrijke tijdschriften publiceerde hij artikelen en verhalen over Vlaamse voormannen.  Zijn eerste werken publiceerde hij in de gekende «Duimpjes­uitgaven» van Victor Delille uit Maldegem.  Hij beschreef vooral in deze werkjes het gemoedelijke boeren­leven van zijn geliefd Meetjesland op een folklo­ristische wijze.

Tijdens de eerste wereldoorlog 1914-1918 stelde Octaaf Steeghers zijn ganse werk­kracht in dienst van zijn Vlaamse volk.  Na de oorlog werd hij natuurlijk om zijn aktivisme zoals zovele personen uit de Vlaamse ontvoog­dings­strijd gebrood­roofd en in de gevangenis geworpen.  Na zijn vrijlating was Octaaf Steeghers een tijdlang handels­reiziger, doch zijn schrijvers­vuur was nog niet gedoofd en hij werd toen journalist.  Hij schreef toen veel sport­artikelen onder de schuilnaam «Free» in «Het Nieuwsblad».  Na de meidagen van 1940 was hij als redakteur verbonden aan «Het Algemeen Nieuws» waarin hij de filmrubriek verzorgde.  Tevens was hij ook korres­pondent van «Het Vaderland» te Den Haag.

Die rusteloze bedrijvigheid van journalist die al zijn vrije tijd in beslag zou nemen, kon echter niet verhinderen dat hij nog de tijd vond tot het schrijven van romans, novellen en studies.

Zo schreef hij o.a. «Steenkolen in de Kempen», een sociale studie (1905), «Onze Vlaamsche Novellisten rond 1830», een bloemlezing (Plantijn Gent 1908), «Boerendoening», een landelijke roman (V. Delille, Maldeghem, Duimpjesuitgave 1908), «Overkomste» een schets van kleinsteedse zeden (V. Delille, Maldeghem, Duimpjesuitgave 1911),

«Dichter René De Clercq in zijn werk en zijn leven geschetst», een letterkundige studie (Antwerpen - De Nederlandsche Boekhandel 1917), «Van Leven en Leute», een reeks novellen opgedrongen «Aan de nagedach­tenis mijner lieve moeder» (Drukkerij NV. «Ons Land», Sterckxstraat 9-11, Brussel), «En d'oude schuur schoot in brand», een beeld van Oud-Eeklo's volks­leven van meer dan een halve eeuw geleden, «Mon uit 't Leen», zijn zwanenzang, een volkse roman van drie liefden: vader, meisje, volk, dat persklaar was toen de dood hem kwam verrassen (Uitgeverij «IGNIS» Brussel 1943).  Hij voltooide dit werk op 18 januari 1942 te Brussel.  Dit werk verscheen als een posthume editie en de uitgever schreef volgende tekst als voorwoord:

«Den 20 October van vorig jaar overleed te Brussel de dagblad­schrijver en letterkundige Octaaf Steeghers.  Had het rusteloze leven van journalist niet beslag gelegd op alle vrije oogen­blikken van dezen man, zeker zou Steeghers tot een figuur in de Zuid-Nederlandsche letterkunde uitgegroeid zijn.  Getuige daarvan, deze boeren­roman, die een brok leven van het Meetjesland voor onze oogen toovert en waaraan Steeghers enkele maanden vóór zijn dood de laatste hand legde.  We kunnen niet beter zijne nagedach­tenis huldigen, dan door zijn laatste werk in een posthume editie onder oogen van het lezend publiek te brengen.
                    De uitgever.»

Hij was in de omgang een goed en joviaal man, een trouw kameraad voor al zijn medewerkers.  Hij was vervuld met een jeugdig enthousiasme voor tal van toekomstplannen die hij kost wat kost nog wilde uitwerken, en hierbij denken we aan de voorbereiding tot een werk over «De Vlaamse strijd te Brussel», en de «Geschiedenis van het Aktivisme tijdens de eerste wereld­oorlog» waarover hij al heel wat materiaal had verzameld.  Het lag in zijn bedoeling dit materiaal te ordenen en te verwerken tot een volledig overzicht van het Vlaams Aktivisme.  Doch dit heeft alles niet mogen zijn, in de nacht van 19 op 20 oktober 1942 overleed hij te Brussel.

Wilfried Steeghers.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024