Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1968, 1ste jaargang, nr. 3

colofon
 

Ingevolge de vraag over de benaming «Meetjesland» en de omschrijving ervan, zijn enkele reacties binnen­gekomen.

meetjesland

WAT KAN DIE NAAM BETEKENEN ?

Een overleden oud-vriend van mij, die historicus was en hoofd­ambtenaar op het provinciaal bureel der prov. West-Vlaanderen te Brugge, deelde mij eens mede, dat de naam waar­schijn­lijk verband zou houden met het bollen met de krulbol.  Dit eeuwen­oude spel vindt nog beoefenaars in de prov. Oost-Vlaanderen, alwaar deze folklo­ristische sport in hoofdzaak zijn spelers vindt in het «Meet­jesland».  De bollers of bolders hebben nog steeds de gewoonte de door hen gewonnen bollen met «meetjes» (streepjes) in krijt op de bollen aan te tekenen.  Bij enkele kinderspelen, o.a. «kalleboer'n», wordt ook een streep op de grond getrokken, welke meet wordt genoemd; daardoor zegt men «van meet af aan» (van het begin af).

Een andere lezing kan zijn, dat het woord meetje verband houdt met het woord meet of made voor weiland.  In deze betekenis komt het voor in enkele plaats­namen als Made (Nederl. Noord-Brabant), Alkemade (prov. Nd-Holland, Nederl.) en Meetkerke (prov. West-Vlaanderen).
 

M.A. Aalbregtse - Oostburg.

Het ontstaan of het begrip Meet­jesland is moeilijk te omschrijven, geografisch is het geen geheel en historisch is de oorsprong zeker niet.  (Appeltjes van het Meetjesland 1949).  Wat de naam betreft mag men hiernaast nog volgende versies onder oog nemen die elk hun voor- en tegen­standers hebben:

  1. Op reis zijnde in onze streek, was Keizer Karel verbaasd vele oude vrouwtjes (meetjes) te zien, die voor hun deur zaten te spinnen of te naaien, enz...
  2. Wegens het groot aantal kleine landbouw­uitbatingen in onze streek, waren deze gering in oppervlakte en spraken de land­bouwers meestal over «gemet».  Hektare was geen gekende maat, nu nog altijd spreken de gewone land­bouwers over «gemet»...
  3. Onze streek kende een groot aantal kleine zelf­standige beroepen, de landelijke bevolking was min of meer onafhan­kelijk wat betreft bouwen van hun huizen, bedrijfs­gebouwen en zorgde zelf voor de meest noodza­kelijke uitrusting en nood­wendig­heden voor levens­onderhoud.  Daarom werd de streek door de toenmalige heersende standen betiteld als «pays des métiers» hetgeen vlug vervormde tot metierland of Meetjes­land...

Mijn voorkeur gaat naar de tweede verklaring.  Doorkruis de streek en in vele gemeenten van het Meetjesland vindt U nog die hoevetjes met witge­kalkte muren, vensters en deuren in bijpassende kleuren, de voorgevel gewoonlijk naar het zuiden gericht, meestal het kleine lang­gevel­type dat zo typisch is voor het Meetjes­land en waar de oudere gene­ratie nog steeds spreekt over opper­vlakte van hun gronden met «gemet of gemeten».

R.T.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024