Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 3

NOG DE KWESTIE «MEETJESLAND»

In het «Sluisch Weekblad» van 14 december 1866 wordt terloops gezegd dat de naam Meetjesland betekent: gemetsland, gemeetjesland, afgeleid van het woord GEMETEN, een landmaat.  Deze eenvoudige en natuurlijke mededeling komt voor in de rubriek «Politiek overzicht», waar melding gemaakt wordt van een veroordeling, die werd uitgesproken tegen de uitgever van het katholiek weekblad «Het Meetjesland», naar aanleiding van beledigingen aan het adres van burgemeester Van Wassenhove en schepenen Van Doosselaere en Bovyn. De tekst luidt als volgt:

Dat het journalismus in België een machtige hefboom des volkslevens is, is boven allen twijfel verheven.  Iedere staat, iedere stand, iedere kleur, iedere vereeniging, iedere nijverheidsinstelling heeft er zijn maand-, week- of dagblad.  In den jongsten tijd was er zelfs een weekblad ontstaan van een geheel bijzon­dere kleur.  Als een plaatselijk oppositieblad, onder de naam van «Het Meetjesland» (naam der streek tusschen de polders en het kleit, Gemets­land beteekenende, en waarvan Eecloo zich de hoofdplaats acht) verscheen in Eecloo een weekblad, welks hoofddoel en strekking waren: stelsel­matige oppositie tegen den burgemeester en het bestuur dier gemeente...

Die okkazionele uitleg is in elk geval nog zo dwaas niet en het overwegen waard.  Het is toch zo, dat wij de betekenis van de naam «Meetjesland» steeds zo ver mogelijk in het verleden dienen te zoeken.

Kan deze uitleg van het jaar 1866 ons ietwat dichter bij de waarheid brengen ?  Of komt er nog iemand met een andere verklaring andragen ?  En - nu wij het toch hierover hebben - bezit een lezer soms nog één of meerdere nummers van dat fameuze blad «Het Meetjesland» te Eeklo, om ons in mededeling of ter kopij te sturen ?

L. LAMPAERT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024