Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1970, 3de jaargang, nr. 4

De molen te Lembeke

    Onlangs werden er nog enkele gegevens gevonden betreffend de «Westermolen» te Lembeke en over één van de mulders op deze molen.

Francies Bernard De Busscher, zoon van Pieter en van Barbara Rombaut, geboren te Maldegem in 1798, vestigde zich als mulder van deze Westermolen met zijn gezin in de Molenhoek te Lembeke, op 5 februari 1828, komend van Waarschoot.  Hij nam onmiddellijk een knecht en een meid in dienst.  Het werk in de molen nam nog geleidelijk toe, zodat hij verplicht was, omstreeks 1835, zelfs een tweede knecht te aanvaarden.  De molenaar overleed te Lembeke de 6 februari 1862, als weduwnaar van Maria Theresia Cauwels (eveneens te Maldegem geboren in 1792) en echtgenoot in tweede huwelijk van Marie Catherine Stevesijns.

Volgens de kadastrale bescheiden, opgemaakt op 31 mei 1865, stond deze «graanen korenwindmolen» in de Meulenhoek, gekadastreerd onder sektie B nr 57 en in eigendom van de Weduwe Frans De Busscher en Kinderen.  Het was «eenen windmolen in hout gebouwd, in goeden staet van onderhoud, werkende met twee koppel steenen, beurtelings gebruykende tot het malen van graan», kadastraal op tweehonderd frank per jaar geschat.

In de onmiddellijke omgeving stond nog een rosmolen, door paarden bewogen, gekend onder sektie B nr 129b.  Het betrof hier «een gebouw in hout, dienende tot het malen van graan, in geval van windloos weer», met een kadastrale waarde van slechts twintig frank.  Inderdaad, om eventuele vermindering van belasting te bekomen, schreef voornoemde De Busscher op 18 juli 1854 een brief aan de ontvanger der directe belastingen, waarin hij verklaarde dat hij, bij gebrek aan wind, niet had kunnen malen met zijn korenwindmolen en dat hij daardoor verplicht was geweest gebruik te maken van zijn paardenroskot, deel uitmakend van zijn molen, hoewel er niet aangebouwd.

De verdere eigenaars van de «Westermolen» te Lembeke kan men vinden in «Wind- en Watermolens in de Provincie Oostvlaanderen», 1961, tweede band, arrond. Eeklo en Gent, blz. 21.

Op 4 september 1970 werd eindelijk het dossier voor de klassering van deze vervallen molen voor advies toegestuurd aan de Heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, Dienst Monumenten en Landschappen, Gouvernementstraat 1, te Gent.

D.R.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024