Sprokkeling: Advertentie van een Schoolmeester
Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 1

SPROKKELING:
ADVERTENTIE VAN EEN SCHOOLMEESTER

In de «Gazette van Gend» van maandag 7 december 1789 beveelt J.P. Kluyt, een «Franschen Scholmeester» zijn internaat te Eeklo aan bij de lezers.  Zijn advertentie bevat interessante gegevens aangaande het leerprogramma, kostgeld en persoonlijke uitzet van de studenten in spe :

«J.P. Kluyt, geadmitteerden en gezwooren Franschen Scholmeester tot Eecloo, op den Steenweg tusschen Gend en Brugge, maekt bekend aen alle Ouders en Overste, dat hij in zijn Pensionnaet, aldaer opgerecht, ten allen tijde des jaers aenveird de Jongelingen, berijkende den ouderdom van acht tot achttien jaeren; de zelve worden aldaer, boven de Educatie, volmaektelijk onderricht in de Lees- en Schrijfkunde, de Grondregels der Vlaemsche en Fransche Taelen, de Cijfferkunde, het Boekhouden in alle deelen en anderzins, midsgaders alle het gene de Commercie is regardeerende.  Het Kostgeld beloopt jaerlijks tot 20 pond gr. courant, zullende de Opvoedelingen genieten eene goede tafel, vuur en licht; wordende voorders te kennen gegeven, dat de Ouders, die hunne kinders in de gemelde Kost Schole begeiren te plaetsen, de zelve zullen gelieven te voorzien van eene Matrasse, eene Sargie, twee paer Slaeplaekens, zes Servietten, zes Handdoeken en eene Tafel Service.

Degene, die naedere onderrichtinge gelieven te hebben, worden aengezocht hun tot dies bij den gemelden J.P. Kluyt te addresseeren, in het voorzeyd Pensionnaet tot Eecloo.

N.B. De Brieven, diesaengaende te schrijven, moeten gefranqueerd zijn».

H. Van Den Bulcke.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MPL-logo

Copyright notice

Meest recente bijwerking :  21-04-2021