Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 3

Eduardus
Ludovicus
Neelemans

(1820-1899)
(Bidprentje uit de verzameling van A. Ryserhove, Knesselare).
 

Hij werd geboren op 19 november 1820 te Eeklo als zoon van Jan Baptist (° 9 september 1785, Aalter — † 29 mei 1860, Eeklo), winkelier-fabrikant en van Ludovica D'havé (° 11 december 1780, Eeklo — † 20 januari 1858, Eeklo) (1).  Neelemans huwde op 30 augustus 1859 te Izegem met Marie Mathilde Celestina Lefebvre, dochter van Franciscus Josephus en van Maria Theresia Maes (° 4 juni 1828, Izegem).

Toen hij 19 jaar geworden was, in 1839, moest hij gaan loten.  Hij trok het nummer 116.  Zijn maat was «1 meter 69 centimeter».  Als beroep staat «student» vermeld.  De beslissing van de militie­raad luidde toen: «voor den dienst gedesigneerd».  Belangrijk is ook zijn persoons­beschrijving: «Aengezigt: oval; voorhoofd: smal; oogen: grijs; neus: langwerpig; mond: gemeen; hair: bruin; wenkbrauwen: idem; merkbaere teekenen: geene» (2).

Volgens het bevolkingsregister van 1880 woonde hij toen op de «Brugschestraat 102» en oefende het beroep van «wisselaar» uit (3).  In 1890 woonde hij vervolgens op de «Thieltersteenweg 6» en was toen reeds «bankier» (4).

In 1852 werd te Eek10 de confrerie van de H. Vincentius à Paulo opgericht met als schatbewaarder: Eduard Neelemans.

Op 2 mei 1860, tijdens de zitting van het schepen­college, werd een commissie benoemd met «last om tot de klasseering onzer handvesten over te gaan».  Als voorzitter fungeerde toen: «Eduard Neelemans, letter­kundige» (5).  Tijdens de gemeente­raads­zitting van donderdag 24 september 1863 werd er melding gemaakt dat hij als schrijver van de geschie­denis van de Stad Eeklo, in 1859 verschenen, dit werk had vermeerderd met een «Verzameling van Charters, Kronijken en andere geschied­kundige stukken» (6).

Op 8 februari 1882 werd Eduard Neelemans tot burgemeester van Eeklo benoemd.

De plechtige inhuldiging greep plaats op 27 februari 1882 (7).

In 1893 kwamen zich, door zijn toedoen, zes slotzusters «Arme Klaren Coletienen» uit Brugge te Eeklo vestigen, waaronder één slotzuster-novice.

In 1896 volgde dan zijn benoeming tot ridder in de Leopoldsorde door minister Van de Peereboom, en dit omwille van zijn bemoei­ingen voor «den ijzeren weg» van Brugge-Eeklo-Gent.

Hij overleed op 6 november 1899 te Eek!o «te zijner woonst Thieltersteenweg. gisteren om half vier uur van den namiddag» (8).

Als bankier, gemeente­raadslid en burge­meester van Eeklo vervulde hij een belang­rijke rol in de Eeklose geschie­denis van de tweede helft der 19e eeuw.  Hij stelde zich totaal ten dienste zijner geboor­testad door het behartigen van haar vooruitgang en voorspoed.

Als historicus leverde hij zeer verdienstelijk werk met o.a. volgende publicaties: «Geschiedenis der stad Eecloo». (Gent, J. en H. Van der Schelden. 1859); «Geschiedenis der stad Eecloo.  Verzameling van charters, chronyken en andere geschiedkundige stukken», Tweede deel (Gent, Vyt. 1865); «Tijd­reken­kundige naemlijst der baljuws, greffiers. tresoriers, burge­meesters en schepenen der stede, keure en vrijhede van Eecloo en parochie van Lembeke, van den jare 1249 tot 1796, benevens die der commis­sarissen, door den Vorst benoemd ter jaerlijksche vernieuwing van het magistraet, alsmede de oorspron­kelijke zegel der stad Eecloo en de zegels der schepenen van Eecloo en Lembeke».  (Brugge. 1866); «Geschie­denis der Gemeente Lembeke en der vrije heer­lijkheid van Aveschoot» (Gent, C. Vyt; Eecloo, Ryffranck en Ryffranck - Goethals, 1872).

Hij was ook de weldoener der minstbedeelden onder ons volk, de loon­slaven der grote crisis­periode uit de jaren 1846-50.

Wilfried STEEGHERS.
 

BIBLIOGRAFIE

1. - Bibliographie Nationale 1830-1880, Tome 111, Bruxelles, 1897; P. Weissenbruch, p. 9-10.

__________________________

(1) Geboorteregister 1819-1820, akte nr. 180 - B.S. Eeklo. Terug naar de tekst
(2) Militieregister 1836-1843. lichting 1839 - SA Eeklo. Terug naar de tekst
(3) Bevolkingsregister 1880, boek 4. blz. 62 - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst
(4) idem 1890. boek 6. blz. 247 - SA Eeklo. Terug naar de tekst
(5) Gemeenteraadszitting, 4 oktober 1860. register gemeenteraadszittingen 1860 - 1864 - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst
(6) Idem. Terug naar de tekst
(7) Beknopt verslag van de plechtige inhuldiging van de heer E. Neelemans als burgemeester van Eeklo, 27 februari 1882 - oud nr. 1722 - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst
(8) Overlijdensregister. jaar 1899. akte nr. 216 - B.S. Eeklo. Terug naar de tekst

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024