de lijdensweg van het Stedelijk Museum te Eeklo

Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1971, 4de jaargang, nr. 3

De lijdensweg van het Stedelijk Museum te Eeklo

De idee van een stedelijk museum te Eeklo is niet nieuw, maar het is toch de eerste maal dat er ernstig wordt aan voortgedokterd, dit onder impuls van de VVV. van Eeklo.

Onze erevoorzitter, de heer Leon Minne, vertelde mij dat — ik weet niet omtrent welke tijd — gans het laboratorium van onze roemrijke stadsgenoot Polydoor Lippens ter beschikking werd gesteld van het stadsbestuur, met de bedoeling het te zien opnemen in een stedelijk museum.  Het toenmalig stadsmagistraat toonde zeer weinig belangstelling voor die «oude boel» en stak dat niet onder stoelen of banken.  De erfgenamen van de heer Lippens hebben die «oude boel» dan geschonken aan het museum van de spoorwegen te Brussel, waar gans het kostbaar instrumentarium van Polydoor Lippens heden ten dage nog steeds tot de pronkstukken van genoemd museum behoort.

De gemeenteraadszitting van 22 december 1938 is het tweede (ons bekend) spoor van een stedelijk museum.  Deze zitting was namelijk de laatste van het toenmalig bewind en betekende het afscheid van de heer Desiré Goethals als schepen.  Bij die gelegenheid werd hem de titel van ere-schepen verleend en vervolgens nam raadslid Servaes het woord en vroeg aan de heer Desiré Goethals om zijn krachten verder ten dienste te stellen van de stad, door zich te beijveren voor de oprichting van een stedelijk folklore-museum.  De heer Goethals antwoordde dat dit het gunstige moment was om daaraan te werken, daar de stad Eeklo twee jaar nadien, in 1940, 700 jaar oud was.  De stadskeure werd inderdaad verleend in 1240.  Hij aanvaardde dan ook het verzoek hem door de heer Servaes gedaan.  Het is daarbij gebleven.  Twee jaar nadien hadden we andere katten te geselen !...

Een andere gemiste kans dateert van een tiental jaren geleden.  Op 29 oktober 1961 werd te Eeklo voor het eerst een stedelijke kulturele commissie opgericht, onder impuls en onder het voorzitterschap van de toenmalige schepen van kulturele zaken, wijlen volksvertegenwoordiger Paul Eeckman. Een van de objectieven van deze commissie was de oprichting van een stedelijk museum. In dit verband werd voor het eerst gesproken van een bibliotheek van het Meetjesland. Het was Eerwaarde Heer Remi Van De Moartel, lid van deze commissie, die het plan lanceerde om te Eeklo de werken van de Meetjeslandse auteurs te verzamelen en te bewaren voor vernietiging, een documentatiecentrum dus, waar de geestesprodukten van onze streekgenoten uit heden en verleden zouden ondergebracht worden. Twee mensen zetten zich onmiddellijk aan het werk: de heer Oscar Lippens zocht materiaal op om het museum te stofferen, de Eerwaarde Heer Van De Moortel zette met vernieuwde ijver zijn (reeds lang te voren begonnen) verzamelen verder van de werken van Meetjeslandse schrijvers.  We gaan hier de pijnlijke ervaringen van de heer Lippens niet uit de doeken doen, in elk geval ook deze tweede poging strandde.

Een derde poging dateert van 1968 en daarmee schijnen we tenslotte in een definitief stadium beland te zijn.  We bedoelen de oprichting van het «torenkomitee», onder de stuwende leiding van Antoine De Boever.  Een tiental mensen, die blijk gaven van interesse vcor de folklore en voor de toeristische leefbaarheid van onze stad, staken de koppen bijeen en konden de toelating bemachtigen om op de kerktoren een museum in te richten.  Dat museum heeft een seizoenlang stand gehouden, lang genoeg om overtuigd te worden van de veiligheidsrisico's die aan de onderneming verbonden waren.   Doch dat torenkomitee heeft een zeer belangrijk resultaat gehad, want daaruit is de stichting gevolgd van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer van Eeklo (VVV.).  Reeds geruime tijd voordien was Romano Tondat begonnen met het verzamelen van oude gereedschappen; in de periode van het torenkomitee werd door Cyriel Van De Bouchaute en door ondergetekende een tentoonstelling ingericht op het stadhuis, gewijd aan oud-Eeklo, en al die personen werden bereid gevonden mee te werken aan de oprichting en aan de aktiviteiten van de VVV.  Gezien de manier waarop deze vereniging ontstond is het vanzelfsprekend dat het voornaamste doel ervan was: de oprichting van een stedelijk museum voor folklore en heemkunde.

De grote promotor was (en is) Romano Tondat en het is vervelend dat ik verplicht ben in zijn eigen tijdschrift zijn verdiensten in het licht te stellen.  Het is ontzaglijk welk werk die man reeds heeft gepresteerd om het museum te stofferen en we mogen terecht vermoeden, dat op dit ogenblik zijn huis te klein dreigt te worden om al die schatten van onze folklore en van ons verleden te herbergen.  Cyriel Van De Bouchaute stelde gans zijn rijke fotoverzameling van oud-Eeklo ter beschikking, de giften stroomden toe, de belangstelling groeide, maar er bleef een knelpunt: het museum vond geen onderdak !  Het is namelijk steeds de bedoeling van de VVV. geweest het museum te zien inrichten als een stedelijk museum, d.w.z. een museum dat eigendom is van de stad, om de zeer begrijpelijke reden: namelijk te vermijden dat al die kostbaarheden vroeg of laat in privébezit zouden overgaan.  Het stemt ons hoopvol dat het stadsbestuur ernstig de kwestie van het herbergen van het museum bestudeerd heeft en dat er een mogelijkheid in het vooruitzicht gesteld is.  Alles hangt af van de overbrenging van onze stedelijke akademie voor schone kunsten naar de nieuwe lokalen in de Pastoor De Nevestraat.  Eens zover, kan de VVV. beginnen aan de inrichting van het museum in de lokalen aan de Raamstraat.  Wellicht zal Eeklo binnen zeer afzienbare tijd (gedurende de komende wintermaanden) de plechtige opening beleven van het stedelijk museum.  Het zou zeker de moeite lonen hier een inventaris op te maken van al hetgeen op dit ogenblik reeds ter beschikking is.  Maar het zou ons te ver leiden hier gans deze waslijst te publiceren.  Ook de bibliotheek van het Meetjesland groeit gestadig aan en we mogen zeggen dat van bijna alle Meetjeslandse schrijvers (en we ontdekten er tot nu toe reeds een klein honderdtal) minstens één werk in de bibliotheek voorhanden zal zijn.  Het einde van een zeer lange lijdensweg is eindelijk in 't verschiet.  De opening van het museum zal een hoogdag betekenen voor het ganse Meetjesland en voor de V.V.V. !

L. LAMPAERT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2022