Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 1

EEN WIJNGAARD
VAN DE STAD EEKLO

Pluizend in de oude stadsrekeningen vindt men soms eigenaardige posten, sommige humoristisch getint, andere met een tragische achtergrond, nog andere die ongewoon of verbazend klinken voor onze tijd.  Zo bv. betreffend de «wijngelden» voor de «goede bestierders ende gheduchte heeren wethouders van onse goede stede»...

Om een gedacht daarvan te geven willen wij even enkele uitgaven aanhalen, uit de rekeningen van de 15e eeuw.

Elk jaar moest het stadsbestuur vernieuwd worden en daarvoor kwamen de kommissarissen van de soevereine heer, ten einde bekwame personen aan te stellen tot schepenen en tot burgemeester.  In 1485 waren die kommissarissen ten getale van vijf; dat maakte dus, samen met het nieuwe stadsbestuur dat tien personen omvatte, een groep van vijftien mensen.  Maar die kregen het toch gedaan, bij deze gelegenheid zo maar eventjes 12 kannen wijn te ledigen !  En wanneer men de grootte van die «presentkannen» gezien heeft (bv. in het museum van het stadhuis te Oudenaarde), dan wil dit heel wat zeggen !

Datzelfde jaar, in november, werden te Eeklo nog geschonken:

Bij het bezoek van de soevereine heer zelf 3 kannen wijn
Bij de komst van de ontvanger van de graaf 2 kannen wijn
Bij het bezoek van de ontvanger van brieven,
met zekere renten belast
2 kannen wijn
Bij het bezoek van het Gemeentebestuur
van Maldegem
2 kannen wijn
Toen het Eeklose stadsbestuur genodigd was ten
eetmaal, met de nieuwe koning van de gilde van
de handboog
6 kannen wijn
Bij het bezoek van de kontroleur van Vlaanderen 2 kannen wijn
Bij het bezoek van drie schepenen der stad Gent 4 kannen wijn
Bij de komst van schepenen uit Kaprijke 2 kannen wijn
Bij de ontvangst van de ezelpaus door het
stadsbestuur
5 kannen wijn
-------------------
28 kannen wijn

Deze 28 kannen werden dus uitgedronken gedurende de maand november 1485 !  Het was nochtans financieel een slecht jaar en een slechte tijd voor de stad, die zware lasten te dragen had in verband met opeisingen in geld en in natura.  Daarmee lag het aantal kannen wijn dan ook nog aan de lage kant voor die maand  !

Inderdaad, bij de aanvang van de 15e eeuw kwam het schenken van wijn nog veel veelvuldiger voor en liep het aantal kannen bij elke gelegenheid heel wat hoger op, wat een zware post uitmaakte in de uitgaven van het stadsbestuur.   Op zeker ogenblik waren er besparingen gewenst en dat leidde tot de beslissing op kosten van het toenmalige bestuur zelf een wijngaard te maken, te be­plan­ten en te laten onderhouden:

«1428 Item vanden wiingaerde te makene ende te repareeren, coste bii den wachters...»

«1429 Item janne gansterman vanden wiingaerde ant schepenhuus te makene ende te sidenen      vj p.p.»

Die wijngaard was gelegen bij het stadhuis en werd gedurende enkele jaren onderhouden, — waarschijnlijk echter tot schade en schande van de stad !  Immers de laatste vermelding van kosten nopens deze wijngaard is te vinden in 1433 en daarna gebeurt de bevoorrading terug op de klassieke wijze.  Misschien dronk men wel zoveel te meer, nu men toch producent was en de wijn niet meer hoefde te kopen ?  Of kwam er verzet vanwege de hoteliers en herber­giers, in hun nering geschaad ?...

Uit dit alles mag men misschien besluiten dat Eeklo een van de weinige steden, zo niet de enige stad in Vlaanderen was, die gedurende een beperkte periode een wijngaard uitbaatte.  En ook dat de Eeklose wethouders in elk geval duchtig «naar omhoog keken» !

Romano TONDAT.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024