Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1972, 5de jaargang, nr. 3

JUBELDICHT

op den honderdsten verjaardag van
FRANCIES VERNAET

Sints een' eeuw, bestendigen Inwoonder der Stad
EECLOO, en aldaar, sints 54 jaren, door den
Echt vereenigd aan
Caroline Van Vlaenderen
 

Wie komt daar wanklend aangetreden,
Die 't algemeen belang verwekt ?
Een stokje schraagt zijn stramme leden,
Wijl zilvren sneeuw zijn haar bedekt;
Een' kroon zie 'k hem het voorhoofd prangen,
Die 't Volk hem zelf gevlochten heeft,
Wijl, op zijn diepdoorgroefde wangen,
Een lachje van voldoening zweeft.

Hij schijnt de God des tijds te wezen,
Die, zonder zeissen henen stapt;
Die, om zich minder te doen vreezen,
Niet meer de blanke wieken klapt;
Maar neen! naast Eecloo's Burgervadren,
Treedt hij, met 't achtbaar hoofd ontbloot,
En, in den stoet, bij 't langzaam nadren,
Erkennen we onzen Stadgenoot!

Juicht, Eecloo's Burgren ! juicht hem heden
Met blijde toonen te gemoet,
Dien 't licht, nu honderd jaar geleden,
Voor 't eerst als stervling heeft gegroet;
Wie mag, als hij, met waarheid zeggen:
"Men zal mij op den zelfden grond
"Getroost het leven af zien leggen,
"Waar, vóór een eeuw, mijn wiegje stond.»

Geslachten zonken voor zijn oogen,
Geslachten rezen uit het niet;
De dood, wijl de uren henen vlogen,
Schikte alles onder haar gebied;
Hij scheen alleen haar te trotseren;
Vergeefs grimt zij hem woedend aan,
Hij wist op haar te triomferen,
En reist nog op de levensbaan.

Gelijk wel eens een oude Ceder,
Het praalstuk van 't Libaansche woud,
Op duizend boompjes ziet ter neder
En statig zijne kruin ontvouwt,
Dus heerscht op hen, die hem omringen,
De Grijzaard, wien wij hulde biên;
Ons vaders zag hij jongelingen,
Hun kindren mag hij vaders zien.

In een' geringen stand geboren,
Was de arbeid steeds zijn vreugd, zijn wensch;
Het lot, dat hier hem was beschoren,
Aanvaardde hij als kristen mensch;
Hij wist dat rustloos, eindloos zwoegen
Des stervlings aandeel is op de aard,
En nooit werd, door het ongenoegen,
Zijn stille levensheil bezwaard.

De God, die boven 't stargewemel
Ons lot bestuurt op 't wereldrond,
Stichtte aan den mensch op de aarde een' hemel,
Toen hij tot hem de liefde zond;
Zij, die ons aanzijn hier verengeit,
Schept bloemen in een rampwoestijn,
Wanneer zij harten zamenstrengelt,
Die voor elkaär geboren zijn.

VERNAET mogt ook de vruchten smaken
Dier reine liefde, uit God gedaald,
Dier liefde, wier gedurig blaken
Op 't echtaltaar slechts zegepraalt;
Zijn hart vond ook een wederharte,
De Hemel schonk hem eene vrouw,
Die in zijn lot, bij vreugd of smarte,
Met hem gewillig deelen zou.

Nu brengt, na zesmaal negen jaren
Van 't allerzaligst echtverbond,
Die Grijzaard voor de kerkaltaren,
De spruiten van zijn kuische spond';
En tot den God van onze vadren
Zien wij hem, na een eeuwekring,
In dezen zelfden tempel nadren
Waar hij weleer den doop ontving,

Zou nu ons hand geen kransen vlechten
Van eeuwiggroene Mijrtheblaän
En op zijn borst geen tuiltje hechten
Met Amaranthen overlaän ?
O ja !  maar dat Cipresseblaren,
Gemengeld onder 't welig groen,
Hem zijn bestemming openbaren
En Godsvrucht in zijn harte voên.

Dan zal hij aan den heuvel denken
Waarop dier loovren schaduw zweeft,
Waar elk, wanneer de dood komt wenken,
Het stof aan de aarde wedergeeft;
Zoo scheidt hij zacht van vriend en magen,
Tot de eeuwge reize voorbereid,
Gelijk, na stille zomerdagen
De zon verdwijnt met majesteit.

30 Maart 1824

C. VERVIER

Eecloo, Drukkerij van A.B. VAN HAN en zoon, op de Markt.


Francies Vernaet, de Eeklose
«eeuweling» die nooit honderd
jaar werd...
Oud klas. nr. 1722
Stadsarchief Eeklo

VOORKANT

Francies Vernaet
Geboren in het jaer 1724 den 30 maert.
Zijn jubel feest wierdt gevierd te Eecloo, zijn geborteplaets
den 30 maert 1824
J. GEIRNAERT PINX.

ACHTERKANT

(in handschrift)
Archief der stad Eecloo W.g. Aug. Van Acker
Geschonken aen de stad Eecloo door den heer Polidoor Lippens
en nedergelegd in de archiven den 24 september 1868.

De Burgemeester
w.g. R. Van Wassenhove

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024