Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 3

AUGUSTINUS-VINCENTIUS STEGHERS

ONDERWIJZER DER
"VLAEMSCHE SCHOOL BINNEN DESE STEDE"
(1748 - 1825)

Augustinus-Vincentius Steghers werd geboren en gedoopt op 24 augustus 1748, te Eeklo, als eerste kind en oudste zoon van Martinus-Benedictus (° 26 oktober 1717 Eeklo - + 18 oktober 1773 Eeklo) en Jacoba-Josepha de Lateur (° 20 februari 1726 Eeklo - + 26 november 1804, Sint-Jan-in-Eremo) (1).  Vader was schoenmaker van beroep en woonde met vrouw en kinderen in de Kerkstraat te Eeklo (2).

Augustinus-Vincentius huwde op 15 juni 1776 te Eeklo met Joanna-Livina Nuffels (3).  Hij overleed op 26 februari 1825 te Eeklo, in de ouderdom van 78 jaar "om zes uren van den morgen ten zijnen huize staende in de boelaarstraat" (4).

Augustinus-Vincentius Steghers was onderwijzer van beroep en leefde in dat Eeklo tijdens verschillende regimes in de loop van de geschiedenis.  Hij maakte het Oostenrijks bewind mede toen onze gewesten een zekere welstand kregen, onder Keizerin Maria-Theresia vooral, en dan later onder Jozef II.  De fameuse "Brabantse omwenteling" van 1790 liet Eeklo niet gans onberoerd en een paar jaar later vielen de Franse legers der Republiek ons land binnen.

Onze onderwijzer moest in die hachelijke omstan­digheden de Eeklose jeugd opvoeden.  Toen kwam Napoleon Bonaparte de wereld in vuur en vlam zetten en tal van Eeklose jongens lieten hun leven in de Russische steppen.

Doch, de bevrijding liet niet te lang meer op zich wachten, Waterlo was een feit geworden.  De Neder­landen waren terug één geworden onder onze goede koning Willem I.  Eeklo gonsde toen van bedrij­vigheid en levenslust.

Daar waar de dokumenten ons niets meedelen, is ons het zwijgen opgelegd.  Zo weten we niet waar onze onder­wijzer zijn opleiding heeft genoten.  In die tijd immers bestond er geen normaal­school of kweek­school voor onder­wijzers.  Het kan best mogelijk zijn, dat hij zijn eerste onder­richt gekregen heeft in de "Latijnsche schoole" van de Paterkes te Eeklo.  Het "Bisschoppelijk College" te Eeklo werd immers maar in 1840 opgericht.  We weten ook door historisch onderzoek, dat het er met het onderwijs in die dagen soms erbarmelijk aan toe ging.  Het onderwijs werd verstrekt door schoen- of kleermakers, door kosters of iets dergelijks, in donkere ongezonde lokalen en er werd duchtig met de tucht­roede omgesprongen om de al te weer­barstige jeugd te temmen.

In het jaar 1796, ten tijde van de Franse Republiek, toen hij 48 jaar oud was, werd hij aangesteld als onder­wijzer van de "Vlaemsche school binnen dese stede", om de jonge dochters te leren ortographe, lezen, schrijven, rekenen en te onderwijzen in de "Christe­lijke Leeringh ende Cathechismus".

Men moest voor het bedienen van dit ambt, van onbesproken levenswandel zijn, alles werd nagegaan en vooral "habel ende capabel" zijn.

Augustinus Steghers beantwoordde aan al deze vereisten en werd dan ook in zijn ambt van school­meester bevestigd.

Hij legde dan ook de eed af in handen van de "Municipaliteyt ende Administratie van het canton van Eecloo", onder de leiding van Carel Beelaert, meier van Eeklo; dit alles geschiedde volgens de wetten en decreten van de republiek" in sittijngen van 12 Ventose 4* jaer der Rep." (5).

Joanna-Livina Nuffels, geboren te Eeklo op 24 augustus 1752, was in het jaar 1818 al overleden, zoals blijkt uit de bevolkings­registers uit dat jaar.  Augustinus-Vincentius Steghers woonde toen, met zijn ongehuwde dochter Appoline, op de "Boelaere" en was 70 jaar oud.

W. STEEGHERS.

__________________________

(1) Oude Parochieregisters reg. 153, f° 1880-vso - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst

(2) De kinderen van Martinus-Benedictus Steghers en Jacoba-Josepha de Lateur waren;

1) 1) Augustinus, ° 24 augustus 1748 Eeklo x 15 mei 1776 Eeklo met Joanna Livina Nuffels, t 26 februari 1825 Eeklo.
2) Anna-Françisca, ° 27 januari 1750 Eeklo x 25 mei 1773 Eeklo met Ludovicus Arnoldus Bourgois; † 30 maart 1823 Eeklo.  Was spinster van beroep.
3) Bernardus, ° 12 februari 1752 Eeklo, † 18 februari 1757 Eeklo.
4) Laurentia-Françisca, ° 5 november 1753 Eeklo.
5) Rosalia, ° 25 januari 1755 Eeklo, † 24 febrauri 1757 Eeklo.
6) Maria-Caroline, ° 4 november 1757 Eeklo x 8 april 1782 Eeklo met Joannes Aerens, † 24 november 1825 Eeklo.  Was spinster van beroep.
7) Petrus-Antonius, ° 8 november 1759 Eeklo, † 13 november 1759 Eeklo.
8) Bernardus-Antonius, ° 1 januari 1761 Eeklo, † 11 januari 1794 Eeklo.
9) Joannes-Françiscus, ° 10 april 1762 Eeklo, † 26 juli 1762 Eeklo.
10) Thecla, ° 26 januari 1764 Eeklo.
11) Benedictus-Antonius, ° 22 december 1765 Eeklo; x 28 januari 1792, Sint-Jan-in-Eremo, Machtildis Starmans.
12) Antonius-Norbertus, ° 26 oktober 1768 Eeklo.
13) Carolus-Françiscus, * 3 mei 1772 Eeklo x 1 mei 1806 Eeklo met Anna-Maria De Vliegher, † 9 maart 1845 Eeklo. Terug naar de tekst

(3) Oude Parochieregisters, reg. nr. 173, f° 3363 rto - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst

(4) Overlijdensregister 1825 - B.S. Eeklo.
Modern Parochieregister "[1825] - 26a februarii hora 6a, matutina obiit et 23 Sepultus est Augustinus Stegers viduus livina nieffels, ex hac, aetatis 78 annorum.
   quod att. P.J. D'hondt pastor». Terug naar de tekst

(5) Register van de admissiën tot bedienen van eenighe functien mitsgaeders t'nemen van woonijnghe binnen de stede Keure ende vrijhede van Eecloo, beginnende met den XVIIIe Meye 1746 ende eyndende in 1796 - reg, nr. 202 - S.A. Eeklo. Terug naar de tekst

BIBLIOGRAFIE:

STEEGHERS W., - De familie Steeghers «Appeltjes van het Meetjesland» XIV, 1963.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024