Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 4

TECHNIEK IN DE VORIGE EEUW

Wie in de 19e eeuw op een uitvinding of een verbetering van een bepaalde machine een brevet wilde nemen, moest vooraf 10 frank storten op de rekening van de registratie.

Dat 10 fr. toen een betrekkelijk hoog bedrag was, bewijst de brief gericht aan de griffier van de provincie, tot ontlasting van deze verplichting.

Deze brief werd geschreven door de toenmalige burgemeester J. Dhuyvetter.  Het schrijven was in het Frans gesteld en vergezeld van de bijgevoegde tekening met de nodige uitleg.
 

Eeklo, de 24 augustus 1854.

Mijnheer de Griffier,

De genaamde Angelus Van Den Hende, drager van dit schrijven, schrijnwerker in deze stad, heeft na verschillende onderzoeken een houten molen vervaardigd om, vóór het samenstellen van de verbrande koffie, deze te zuiveren, verzoekt om mijn steun tot het gratis verkrijgen van een uitvindersbrevet.

Deze man is van goed en onberispelijk gedrag, hij is zeer werkzaam, maar zijn loon is amper voldoende voor het onderhouden van zijn huisgezin dat is samengesteld uit zijn vrouw en zijn vier kinderen.

De betreffende machine zal U door de genoemde Van Den Hende worden voorgesteld en mocht U oordelen, Mijnheer de Griffier, dat zij door de regering in aanmerking kan worden genomen, bid ik U iets voor deze man te willen doen opdat hij de gunst van zijn verzoek zou kunnen bekomen.

Aanvaard, Mijnheer de Griffier, de verzekering van mijn voorname achting,

De Burgemeester,
Dhuyvetter.

Beschrijving en afschetsing van een Handmolentje, dienstig voor kuischen of zuiveren van gebrande koffieboonen, uitgevonden en gemaekt door Angelus Van Den Hende, timmerman te Eecloo.

A. Gezigt van het Werktuig uitwendig
B. Gezigt inwendig
C. Gezigt langs voren

Klik op de foto voor een grotere versie ervan.
De plannen betreffende de uitvinding van Angelus Van Den Hende, timmerman te Eeklo.

Uitleg van Letter A.

1. Bak die de ongezuiverde boonen ontvangt.
2. Kamwiel.
3. Bak waerin de steenen vallen.
4. Goot waeruit de gezuiverde boonen vallen.
5. Zeefde waer 't Kaf der Boonen doorgejaegd en de deeltjes boonen opgejaegd worden.
6. Klein wiel, dat door 't Kamwiel nr. 2 wordt bestuerd.

Uitleg van Letter B.

1. Asse
2., 3, 4, 5. windvleugels.
6. Bak die de Ongezuiverde boonen ontvangt.

Gang van de Boonen of Werking:

7. Bodem van den bak nr. 6 wa erop de ongezuiverde boonen glyden.
8. Windopening die de Boonen zuivert en Jaegt, te weten: het Kaf over n° 9 en de deeltjes boonen op n° 9, zijnde eene zeefde (tamis) ; de deeltjes boonen vallen op den bodem n° 10, zynde de n° 10 de bodem langs waerheen de geheele boonen loop en naer den uitgang na 11, terwijl de steenen vallen langs de opening n° 12 in den bak n° 13.

Uitleg van Letter C.

1. Bak die de ongezuiverde boonen opvangt.
2. Zeefde (tamis) waer over 't Kaf vliegt ende deeltjes boonen op vliegen.
3. Schutberd.
4. Uitgang der gezuiverde boonen.

N.B. - De Schael is gemaekt op éénen meter.

Heemschut "Ons Meetjesland".

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024