Uit tijdschrift "Ons Meetjesland", 1977, 10de jaargang, nr. 4

WANNEER EEN
RIDDER STROOPLEIN
TE EEKLO ?

Wij ontvingen, voor de bibliotheek van het Meetjesland, een boekje getiteld "Hulde aen den Ridder K.F. STROO", uit het jaar 1863.  Bij het overhandigen van dit boekje werd de bedenking naar voor gebracht, waarom er naar deze zo verdienstelijke Eeklonaar nog geen straat of plein werd genoemd ?  Wij menen ons te herinneren dat wijlen rechter Lampaert een heel tijdje geleden reeds getracht heeft deze vergetelheid te doen herstellen.  Wij denken ook dat het stilaan tijd wordt Ridder Stroo te geven wat hem zeker toekomt.  Uit dit oude boekje willen wij hier een, waarschijnlijk onvolledige, opsomming overnemen van al hetgeen deze verdienstelijke Eeklonaar heeft verwezenlijkt :

Hulde aen den Ridder K.F. STROO.

Hij was geestelijken vader van het klooster van den H. Vincentius a Paulo, te Eecloo, oud-burgemeester van Eecloo, ridder der orden van Leopold en van het H. Graf, voorzitter van het Genootschap van den H. Vincentius a Paulo en van den Kerkraed te Eecloo, enz...; zoon van den heer Karel-Francies Stroo en van Jufvrouw Barbara-Theresia Ryffranck - geboren den 28 maert 1793;
- ingelyfd bij de eerewacht van den magtigen keizer Napoleon I op 22 july 1813
- tot luitenant benoemd op 19 september 1816
- burgemeester van Eecloo op 22 october 1830
- senator gekozen op 20 juny 1833 - mandaet waarvoor hij bedankte
- herkozen tot burgemeester van Eecloo in 1834
- gedurende 18 jaar drymael tot burgemeester gekozen, bood hij aan den koning ten jare 1842 zijn eervol ontslag aen
- voorzitter van de godvruchtige en liefdadige kring, het genootschap van den H. Vincentius a Paulo op 18 september 1852
- in 1854 voorzitter van den kerkraad benoemd
- op 11 augusty 1855 benoemd door Zyne Hoogw. de bisschop van Gent tot Geestelijken Vader van het gast- en weezenhuis
- op 10 april 1858 bood men hem het voorzittersschap aen van den kerkraed van de O.L. Vrouwkerk, op St. Pieters, te Gent.

"Hij strooide, als een overvloedige fontein, zyne milde giften en weldaden van alle slach, als verfrisschende wateren, over Eecloo.  En zyn naem is in alle monden en met eerbied en zegeningen omringd.  De arme bemint hem, de ryke eerbiedigt hem !"

Ontwerp voor de nieuwe Sint-Vincentiuskerk te Eeklo,
zoals voorgesteld door Ridder Stroo, maar (gelukkig) niet uitgevoerd.

Gesticht van Liefdadigheid, bestuurd door de Zusters van de H. Vincentius a Paulo :

"Een edelmoedig man, enkel aengedreven door zyne liefde jegens zyne medemenschen, liet alsdan, eenen grooten eigendom die aen het gesticht paelt aenkoopen, en deed daerop, op eigene kosten een ruim en gerieflyk gebouw optrekken, bestemd om de arme lieden, door besmettelyke ziekten aengedaen, plaets te verleenen en hen door "liefderyke en wyze zorgen de gezondheid terug te schenken".

In de maend mei 1855 werden de grondslagen gelegd van een luisterlyk gebouwen op 4 mei 1857 werd de nieuwe kerk van het gesticht ingewijd.  Doch daerby hield zyne milddadigheid nog niet stil.  Die kerk moest nu nog versierd worden, en ziet hier wat hy, altoos even edelmoedig en grootsch in zyne weldaden, haer nog schonk. - Hier volgt nu in het boekje een opsomming van zeer vele voorwerpen en gewaden.

Genootschap van den H. Vincentius a Paulo :

Het Genootschap had noch school noch vergaderplaets.  Thans bezit het een groot en schoon lokael, ruimschoots voorzien van alle benoodigdheden, zoals banken, lessenaers, enz.  Daer kunnen deszelfs leden nu hunne zondagschool en hunne vergaderingen houden.  Dat genootschap ontvangt daerby nog 's winters een maendelyks hulp geld van honderd franken.

Kerken van Aerdenburg, Dee (Zeeland) en Adegem :

In die kerken kan men dagelyks drie sierlyke en schoone altaren gaen bewonderen geschonken door stroo.

Kleit :

Reeds lang haekten de inwooners van Kleyt, die verstoken waren van 't geluk om eenen zielenherder en eenen kristentempel in hun midden te hebben, naer dat onwaerdeerbaer heil.  Een edelmoedig man vernam alsdan den ongelukkigen toestand der Kleytenaren; zyn hart werd bewogen en hy reikte hun eene weldadige hand.  Elf duizend franken schonk hy voor het opbouwen eener kerk.

Het interieur van de kapel van de kliniek, Sint Vinccntius à Paulo te Eeklo,
grotendeels bekostigd door Ridder Stroo.

Paterskerk Eeklo :

Deze stichting, gelyk men weet, hebben wy op de eerste plaets te danken aen de edelmoedigheid van eenen byzonderen weldoener, en op de tweede aen degene van een aental burgers onzer stad.  Karel Stroo schonk voor zijn aendeel honderdduizend frank.  AEN DEN PAUS die in nood verkeerde schonk hij vijfduizend frank.  Zijn jaerlyks aendeel in het werk van den SINT PIETERSPENNING bedroeg honderd frank.  AEN HET H. LAND schonk hij eene som van tweeduizend frank.  AEN DE HOOGESCHOOL VAN LEUVEN gaf hij vijfhonderd frank.  En hy vergenoegt zich niet alleen met zyne medemenschen, zyne broeders in Christus, te ondersteunen in wat hunne stoffelyke en aerdsche belangen aengaet, ook zorgt hy nog voor hunnen kristelijken onderstand, zyne edelmoedige betrachtingen streven nog hooger.  Wanneer een persoon in zich de roeping gevoelt tot den geestelyken staet, van welk geslacht het zy, en zich in de onmogelykheid gevoelt, by gebrek aen geldmiddelen, om dien roep des hemels te volgen, dan mag hy vryop zich tot den achtbaren heer ridder Stroo wenden.  Wanneer er missionarissen vertrekken om het geloof ten koste van hun leven te gaen verkondigen aen de wilde volksstammen van Amerika of China, naer Engeland of elk ander ongeloovig land, dan laten zy nooit na van eens vóór hun vertrek een bezoek by den edelmoedigen heer Ridder Stroo af te gaen leggen; zoo vernamen wy dat nooit een zendeling zyn huis verlaet zonder 500, 800, 1000 en tot 2000 franks voor reisgeld ontvangen te hebben.

Praalgraf van de Zusters van den H. Vincentius a Paulo :

Thans laet hy op het kerkhof van Eecloo een praelgraf bouwen voor hem en zyne aengenomene kinderen, te weten, de Zusters van den H. Vincentius.

In verband met de opgesomde ambten die de heer Stroo bekleedde, staat ook vermeld : "Senator gekozen op 20 juny 1833, waarvoor hij bedankte".  Wijlen rechter Lampaert had ook de reden voor deze bedanking gevonden; zie in "De Eecloonaar" van 26 april 1969.

In die tijd dat de heer Stroo werd verkozen, moest volgens art. 56 van de grondwet, een senator een cijns betaald hebben van tenminste 1.000 gulden of 2.114,64 fr.  De heer Stroo kon enkel een betaling bewijzen van 1.886,69 fr.

Daardoor werd de verkiezing vernietigd.

Gelukkig voor de heer Stroo was er toen nog geen sprake van de bestrijding der belastingsontduiking !  Wat wij wel spijtig vinden, is dat de laatste rustplaats van de heer Stroo zo verwaarloosd is en nodig opgeknapt dient te worden.  Hij had aan een bepaalde instelling nochtans genoeg geld en onroerende goederen nagelaten, opdat dit geen problemen zou mogen stellen...

V.V.V., Eeklo.

Separator

Naar de top van deze blz.

Inhoudstafels
1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977
1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986

Welkomblz van tijdschrift "Ons Meetjesland"
Doorzoek «Ons Meetjesland»!

MijnPlatteland homepage
MijnPlatteLand.com

Meest recente bijwerking :  21-04-2021
Copyright Notice (c) 2024